Even onze afdeling voorstellen.

We zijn een afdeling van Natuurpunt vzw. Niet minder dan 470 Keerbergse gezinnen zijn lid en steunen de werking van Natuurpunt Keerbergen. Onze doelstellingen zijn:
- aandacht vragen voor een evenwichtig en doeltreffend milieubeleid,
- verwerven en beheren van reservaten,
- verrichten van natuurstudie en instaan voor natuureducatie.

We zijn een politiek neutrale vereniging die, ongeacht de politieke kleur van haar leden en van de organisaties waarmee zij in overleg treedt, zich ten dienste stelt van het natuur- en milieubehoud.

Deze website is een aanvulling bij ons tijdschrift 't Klokhuizeke en wil voornamelijk lokale informatie ter beschikking stellen maar ook een venster openen op een bredere horizon.

Via de gemeentelijke adviesraden MAR en Gecoro hebben we onze stem in het milieu- en natuurbeleid. Daarenboven zijn er regelmatig contacten met de bevoegde schepen en de milieudienst.

Voor het uitvoeren van beheerswerken doen we een beroep op de terreinploegen van INL en Natuurpunt vzw, waar nodig in overleg met de gemeente. Voor de lichtere karweien steken onze vrijwilligers zelf de handen uit de mouwen.

In het kader van natuurstudie wordt de fauna en flora in de natuurgebieden in kaart gebracht.

We vullen het educatieve luik in door het informeren van de bevolking over natuur en milieu via een waaier van activiteiten.

Amfibieënwerkgroep Keerbergen

Amfibieën – kikkers, padden en watersalamanders - zijn bij wet beschermd, een maatregel die niet overbodig is. Jaarlijks vallen er immers honderden slachtoffers met name tijdens de jaarlijkse voorjaarstrek. Vanuit hun winterverblijfplaats op het land moeten de dieren in het voorjaar, op weg naar de paaiplaatsen (in het water), heel wat obstakels trotseren.
In 2011 heeft NP Keerbergen, met de hulp van de gemeente, en een aantal enthousiaste vrijwilligers, voor het eerst amfibie overzet acties georganiseerd om de dieren veilig naar hun bestemming te helpen. Dat is een flinke stap in de richting van het behoud van de Keerbergse amfibieën. Sindsdien wordt deze actie met veel succes ieder jaar herhaald.
Maar niet alleen de trekroutes zijn bedreigd; verandering, vervuiling, versnippering van de habitats vormen een zorgwekkende bedreiging voor het behoud van de Keerbergse deelpopulaties. Daarom zetten wij ons in om ook de omgeving - geschikte voortplantingspoelen enerzijds, en zomer- en winterverblijven anderzijds - te vrijwaren..

TOP