Kalkense Meersen
Vilda

Kalkense Meersen

Berlare, Laarne, Wetteren, Wichelen
Oppervlakte
Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare
  • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
  • Eten en drinken
Geniet van de rust in één van de laatste stiltegebieden in Oost-Vlaanderen. Natuurgebied Kalkense Meersen ligt tussen de dorpskernen van Kalken, Overmere, Uitbergen, Schellebelle en Wetteren. Je maakt er fietstochten met het knooppuntennetwerk. Wandellussen leiden je langs de mooiste plekjes van het gebied met een prachtig zicht op de diverse fauna en flora. Aan het voetveer van Schellebelle starten de wandelingen.

 

Kalkense Meersen

Toegankelijkheid

Door de Kalkense Meersen lopen verschillende verharde en onverharde wegen waarop je vrij kan wandelen en kan genieten van de rijke natuur. Om de mooiste hoekjes te ontdekken werden verschillende routes uitgestippeld via de wandelknooppunten. Deze wandellussen volgen de knooppunten zoals aangeduid op de kaart en geven een mooi beeld van het volledige meersengebied. Uitgezonderd in de Bergenmeersen, daar brengt een bewegwijzerde wandelroute je door het gebied. 

Aan Aard (wandelknooppunt 2) zijn er laadpunten voor elektrische fietsen voorzien. 

In het gebied zelf zijn honden enkel toegelaten aan de leiband zodat ze de kwetsbare natuur en andere bezoekers niet verstoren.
Wil je je viervoeter toch even vrij laten rondlopen? Dat kan in de ruime hondenlosloopweide in de Uitbergsestraat. Deze werd in 2020 ingericht door het ANB. 

 Top

Kalkense Meersen - Oude Schelde

Beschrijving van het gebied

Meersen zijn laaggelegen, vochtige graslanden in de overstromingsvlakte van een rivier, vaak zijn ze doorsneden met sloten en grachten. In de buurt van de dorpskernen zijn de weilanden afgebakend met knotwilgen, die het natuurgebied een eerder kleinschalig uitzicht geven. De Schelde is overigens nooit ver weg. Van op de dijk heeft de wandelaar en de fietser een prachtig overzicht op het hele meersengebied. Ruimte, water, groen en rust vormen de belangrijkste troeven.

Met duizend hectaren aaneengesloten laaggelegen weiland, doorploegd met sloten en poelen in een oude meander van de Schelde vormen de Kalkense Meersen een bijzondere broed- en overwinteringsplaats voor vele weidevogels, wat het gebied overigens de status van Europees Vogelrichtlijngebied opleverde.

 Top

Kievit

Dieren en planten

Elk hoekje van de meersen heeft zijn eigen bewoners. De ondiepe sloten en waterpartijen geven nestgelegenheid aan allerlei watervogels, zoals de slobeend en de zeldzame zomertaling. In de rietkragen kan je de fiere blauwborst aantreffen of het drukke lied van de rietzanger horen. In de bloemrijke hooilanden broeden rietgors, roodborsttapuit en sinds kort is zelfs het bedreigde paapje teruggekeerd. De gekraagde roodstaart en de steenuil voelen zich thuis in de talrijke knotwilgen.

Amfibieën zoals gewone pad, bruine kikker, groene kikker en kleine watersalamander komen zich hier voortplanten. Diverse soorten vissen vinden hier hun gading: snoek, paling, rietvoorn, bittervoorn, kleine modderkruiper, om maar de voornaamste te noemen.

In de bloemrijke hooilanden komen dotterbloem, pinksterbloem, grote en kleine ratelaar, waterbies, echte koekoeksbloem, moerasspirea, wilde bertram en holpijp veelvuldig voor. De zandige bodem wordt gekenmerkt door een schrale vegetatie, met onder andere vlasbekje, schapenzuring, vogelpootje, kromhals en jacobskruiskruid.

 Top

Wijmeers

Natuurbeheer

Op de Kalkense Vaart is een pompgemaal gebouwd die het waterpeil in de Kalkense meersen kunstmatig laag houdt. Hierdoor heeft het gebied veel aantrekkelijkheid verloren voor de typische vochtminnende planten en dieren. In overleg met de landbouwers tracht Natuurpunt een aantal percelen weer waterrijk te maken. Het maaien van de hooilanden gaat pas van start als alle weidevogeljongen voldoende groot zijn. Volgens diverse wetenschappelijke studies en de latere bevindingen van de milieudienst van het provinciebestuur behoren de Kalkense Meersen tot de laatste stiltegebieden in de provincie Oost-Vlaanderen.

 

 Top

Kalkense Meersen - Oude Schelde

 

Verder wandelen

Damvallei

Honegem

Daknamse Meersen

 Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
3.50km

Kalkense Meersen - Het beste van de meersen (geel - via knooppunten)

6.00km

Kalkense Meersen - Wijmeerswandeling (blauw - via knooppunten)

9.00km

Kalkense Meersen - Oude Schelde Wandeling (rood - via knooppunten)

5.00km

Kalkense Meersen - Gruttowandeling (groen - via knooppunten)

3.10km

Kalkense Meersen - Bergenmeersenwandeling (oranje)

34.00km

Turfputtenroute - download de gpx op www.tov.be/nl/turfputtenroute

71.40km

Scheldetocht volg de fietsknooppunten 66-69-74-76-83-90-95-99-56-57-50-76-67-10-52-58-91-88-87-77-76-68-65-45-46-42-41-31-39-44-66

Horeca

  • Verschillende horeca zaken bij Aard (knooppunt 2)

    Verschillende horecazaken in de dorpskern van Schellebelle.

Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Kalkense Meersen groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Kalkense Meersen".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Kristin Van de Velde kr.vdv@skynet.be, Rudi Clinckspoor clinckspoor@scarlet.be, Peter Claus perico@telenet.be, Robbe De Beelde robbe.de.beelde@gmail.com, Michael Crapoen michsken@hotmail.com

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.