De Schelde
Edgard Vehasselt

Kijkverdriet

Ravels
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Het Kijkverdriet situeert zich tussen het kanaal Dessel-Schoten en de Staatsbossen van Ravels, ongeveer 3 km ten zuidoosten van het dorpscentrum. Het meest interessante deel is gelegen in een depressie waar intense kwel optreedt. In deze slenk komt een vrij stabiele hoge grondwaterstand voor, waarbij het grondwater binnen wortelbereik blijft. Dit resulteert in soortenrijke, vochtige heidevegetaties met veenelementen.

Beschrijving van het natuurgebied

Het gebied is beschermd als landschap en gelegen in vogel-en habitatrichtlijngebied. Aansluitend vind je nog een aantal percelen, deels in privé-bezit en deels van de Vlaamse Overheid. Het meest interessante deel is gelegen in een depressie waar intense kwel optreedt. In deze slenk komt een vrij stabiele hoge grondwaterstand voor, waarbij het grondwater binnen wortelbereik blijft. Dit resulteert in soortenrijke, vochtige heidevegetaties met veenelementen.

Dieren en planten

Het voorkomen van spaanse ruiter, draadgentiaan, heidekartelblad, gevlekte orchis, welriekende nachtorchis, zonnedauw, klokjesgentiaan en moerassmele onderstrepen het belang van dit gebied. Buiten die zeer waardevolle vegetaties bevinden zich er nog verschillende soortenrijke graslanden met orchideeën, reukgras, knoopkruid, pinksterbloem en blauwe knoop.

Typische broedvogels voor dit gebied zijn blauwborst, rietgors, kleine karekiet, waterral, kievit, roodborsttapuit, grasmus en bosrietzanger. Het gebied is ook zeer waardevol voor libellen gezien de aanwezigheid van diverse vennen.

Natuurbeheer

Op de meeste percelen wordt een maaibeheer (verschralingsbeheer) toegepast, al dan  niet gevolgd door nabegrazing, afhankelijk van plaatselijke evoluties.

Toegankelijkheid

In het gebied komen veel openbare wegen voor die aan de geïnteresseerde bezoeker de mogelijkheid geven het gebied te ontdekken. Bewust worden de zeer kwetsbare terreinen zelf niet opengesteld voor het publiek.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Kijkverdriet groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Kijkverdriet 7705".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Daniël Coenen danielcoenen@yahoo.com

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.