Vallei van de Zwarte Beek (Laren), Lummen

Beringen, Diest, Lummen
Oppervlakte
Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare
De Vallei van de Zwarte Beek is de plaats bij uitstek om te wandelen in de streek rond Lummen, Beringen, Halen en Hechtel-Eksel. Dit natuurgebied biedt meer dan 1500 hectare prachtige natuur waar je uren in kunt verdwalen. In het voorjaar maken de acrobatieën van wulpen en kieviten de wandeling extra boeiend. Op hoge poten en met een lange snavel gaan ze op zoek naar wormen en slakken. Weidevogels hebben losse, vochtige grond nodig om hun voedsel te bemachtigen. Een plas-drassituatie met poelen en moerassige delen is dan ook een paradijs voor deze vogels!

Toegankelijkheid

Het hele jaar vrij toegankelijk op de wandelpaden. Laarzen of stevig schoeisel zijn aangeraden bij regenweer. Honden welkom, aan de leiband.

 Top

Blauwborst

Beschrijving van het gebied

De Vallei van de Zwarte Beek is een van de meest waardevolle beekvalleien in Vlaanderen. Met meer dan 1500 hectare natuur vanaf de bron in Hechtel tot de monding in Diest, is het ook het grootste natuurgebied van Natuurpunt. Wie van de ene naar de andere kant van het gebied wil, zou in vogelvlucht al 27 kilometer afleggen.

Ten westen van de autosnelweg Hasselt-Luik (E313) verbreedt de vallei sterk. In de middenloop ter hoogte van de "Bocht van Laren" in Lummen is de vallei op haar breedst. Het landschap is vrij open en in de uitgestrekte graslanden broeden nog heel wat weidevogels.

In de buurt van de Gestelse Molen in Paal werd in 2004 een natuurinrichtingsproject uitgevoerd. Enkele oude visvijvers werden natuurvriendelijker gemaakt. Een verbinding met 12 vistrappen zorgt ervoor dat vissen een hoogteverschil van 1,60 meter tussen de Zwarte Beek en de Oude Beek kunnen overbruggen. Een bijkomend voordeel is dat hierdoor een geschikt voedsel- en broedgebied ontstaat voor heel wat water- en moerasvogels zoals dodaars en blauwborst.

 Top

Watersnip

Dieren en planten

De Zwarte Beek herbergt de grootste populatie beekprik van Vlaanderen. Ook uitzonderlijke bedreigde libellensoorten zoals gewone bronlibel, beekoeverlibel en bosbeekjuffer kan je er aantreffen. In de benedenloop vind je onder meer pijlkruid, kleine egelskop en drijvend fonteinkruid. Elzenbroekbossen zijn gebonden aan de natste standplaatsen en genieten een Europese bescherming. Tussen buntgras, ruig haarmos en heidespurrie jagen zandloopkevers op kleine insecten. Tapuiten, piepers en leeuweriken proberen op hun beurt de snelle spurters te verschalken.

De watersnip is een uitgesproken bewoner van venige weilanden en moerassen. Met zijn lange snavel speurt hij in de bodem naar insecten en andere diertjes. Eind maart komen de mannetjes terug uit hun wintervakantieoorden. Bij valavond beginnen ze meteen met een kenmerkend herhaald geluid, het kloktikken. De wapperende staartveertjes produceren een mekkerend geluid, vandaar de bijnaam hemelgeit. In Vlaanderen broeden nog maar een dertigtal koppels, waarvan meer dan de helft in de Vallei van de Zwarte Beek. Naast de watersnip zijn ook porseleinhoen en waterral zeldzame moerasvogels die er een verborgen levenswijze op nahouden.

 Top

natuurbeheer

Natuurbeheer

Grote delen van het beekdallandschap zijn aangeduid als Europees Vogel- en Habitatrichtlijngebied en maken deel uit van het Natura 2000-netwerk. Open heide, bloemenrijke graslanden en moerassige hooilanden blijven enkel bestaan dankzij de mens. Het maaien en afvoeren van het hooi gebeurt op de natte terreinen manueel of met aangepast materiaal zoals rupsvoertuigen, zodat er geen diepe rijsporen achterblijven.

De Vlaamse Overheid werkt sinds 1997 actief mee aan de uitbreiding van het beekdallandschap. Toen werden onder meer de mijnterrils van Heusden-Zolder en Beringen aangekocht.Twee ploegen natuurarbeiders van Natuurpunt zorgen voor het gepaste natuurbeheer en worden hierbij geholpen door een kudde aberdeen-angusrunderen, een kudde Drentse heideschapen (onder begeleiding van herders) en Noorse fjordenpony's.

Het hooi van de drogere graslanden wordt gebruikt om de honderdkoppige kudde Aberdeen angusrunderen bij te voederen. Die grazers zorgen voor een gevarieerd en structuurrijk landschap. De herders met hun Drentse heideschapen voorkomen dat de heide dichtgroeit met grassen en bomen.

De kerngedachten bij het gevoerde natuurbeheer zijn het streven naar een open valleigebied, met meer waterrijke plekken, een vallei vol variatie en met het herstel van typische kenmerken uit het verleden. Natuurpunt werkt hiervoor samen met heel wat partners. Via akkerbeheer, aanleg van hoogstamboomgaarden, onderhoud van houtkanten en herstel van poelen, heiderelicten en schraalgraslanden tracht Natuurpunt het natuurlijk en cultureel erfgoed te bestendigen.

 Top

Verder wandelen

 

Vallei van de Zwarte beek is een gebied van meer dan 1500 hectare natuur. Heb je het stuk in Laren verkend? Dan kan je nog verder wandelen in de andere delen:

Vallei van de Zwarte beek (Beringen)

Vallei van de Zwarte beek (Hechtel-Eksel)

Vallei van de Zwarte beek (Halen, Zelem)

Vallei van de Zwarte beek (Lummen, Venusberg)

In de buurt van Lummen kan je ook wandelen in Schulensmeer en Schulensbroek

Top

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Vallei van de Zwarte Beek (Laren), Lummen groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Vallei van de Zwarte Beek (Laren), Lummen".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je de Vallei van de Zwarte Beek (Laren) verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Bezoekerscentrum De Watersnip, Jan Kenens, 011-45 01 91.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.