Natuurbericht

Trichomonas: het onzichtbare geel

25 januari 2016

Elke winter ontvangen we wel een aantal meldingen over Groenlingen of duiven met een vreemde ziekte. Ze kunnen niet meer eten, of lijken slijm aan de snavel te hebben. Dat zijn alvast de opvallend zichtbare symptomen van ‘het geel’, of Trichomonose, een ziekte veroorzaakt door Trichomonas gallinae.

Natuurbeleid

Grauwe kiekendieven welkom in Vlaanderen

21 januari 2016

Om bij te dragen aan de Europese natuurdoelen wil de Vlaamse Overheid vijftien broedparen van de grauwe kiekendief ontvangen. De beste kansen voor deze sierlijke roofvogel van open landbouwgebieden vinden we in Haspengouw en de Westhoek waar veel graangewassen staan. Het pas goedgekeurde soortbeschermingsprogramma (SBP) voorziet er met nieuwe terreinmaatregelen een verbetering van de leefgebieden.

Natuurbeleid

Spreeuw, ekster, gaai: Europees beschermd, vogelvrij in Vlaanderen

20 januari 2016

Natuurpunt en Vogelbescherming Vlaanderen zijn verontwaardigd over de beslissing van de Vlaamse regering om spreeuw, kraai, kauw, ekster, gaai en overzomerende brandganzen vogelvrij te verklaren. Deze vogels zijn immers beschermd door de Europese Vogelrichtlijn. Voor Natuurpunt en Vogelbescherming Vlaanderen moet de beslissing drastisch worden bijgestuurd.

Natuurbericht

Huismus blijft op de troon tijdens Grote Vogelweekend van Natuurpunt

18 januari 2016

Ruim 13.000 mensen hebben het afgelopen weekend tuinvogels geteld tijdens Het Grote Vogelweekend van Natuurpunt. De resultaten stromen nog binnen, maar na 308.456 getelde vogels is duidelijk dat de huismus voor het derde jaar op rij de meest getelde vogel is in de Vlaamse tuinen. De zachte winter bracht opvallend weinig wintervogels als vinken, kepen en koperwieken op de been.

Natuurbericht

Warm of niet, voederen is de boodschap!

07 januari 2016

In aanloop naar het Grote Vogelweekend kregen onze tuinvogelconsulenten heel wat vragen over het gebrek aan vogelgefladder in de tuinen. Maar laat er geen twijfel over bestaan: zolang het winter is, blijft bijvoederen -met mondjesmaat- belangrijk. Bij een plotse koudeprik moeten de vogels jouw hulp meteen kunnen vinden. In tuinen met een gevarieerd voedselaanbod, worden momenteel overigens mooie al aantallen geteld. Hoe ga je nu best te werk?

Natuurbericht

Warme winter houdt dieren uit slaap

23 december 2015

December 2015 stevent af op een absoluut warmterecord. Vogels nestelen. Egels, padden, vlinders en vleermuizen die normaal in winterslaap gaan, blijven actief. Wat zijn de gevolgen daarvan?

Natuurbericht

Zijn trekvogels opgewassen tegen een opwarmend klimaat?

23 november 2015

Het is een hele prestatie om op eigen kracht verschillende landen al vliegend te doorkruisen. Trekvogels doen dat elk jaar, al wordt de uitdaging steeds groter. De oorzaken zijn het opwarmende klimaat en de teloorgang van de natuurgebieden die ze op hun weg vinden, de zogenaamde wetlands die fungeren als ‘tankstations’.

Natuurbericht

Ongezien topjaar voor Goudhaantjes

16 november 2015

Nooit eerder was een invasie van Goudhaantjes zo omvangrijk als dit najaar. Dat was te merken aan de aantallen vogels die ronddoolden, maar helaas ook aan het aantal raamslachtoffers. Ook als broedvogel zit het Goudhaantje in de lift, met dank aan het zachte weer. Alleen al in oktober werden dit jaar 4974 langstrekkende Goudhaantjes geteld. Extra uniek dit jaar: de vogels kregen versterking vanuit het Verre Oosten.

Natuurbeleid

Handen uit de mouwen voor de hamster, kwartelkoning en grauwe kiekendief

12 november 2015

Het verzekeren van het voortbestaan van Europees beschermde soorten, daar dienen de soortbeschermingsprogramma’s (SBP) voor. Minister Schauvliege nam zich voor om er elk jaar vier te lanceren, maar die van hamster, kwartelkoning en grauwe kiekendief laten op zich wachten.

Natuurbericht

Nederlandse ‘Vogelakker’ blijkt succesrecept voor Grauwe kiekendief

12 november 2015

In een publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Ibis is beschreven hoe Grauwe kiekendieven vogelakkers gebruiken om voedsel te vinden. Het concept ‘Vogelakker’ is speciaal ontworpen als foerageergebied voor Grauwe kiekendieven. Tegelijk is een vogelakker goedkoper dan gangbare maatregelen van natuurbeheer in akkerbouwgebieden. Vogelakkers zijn in Nederland inmiddels toegelaten als 1e pijler vergroeningsmaatregel en als beheerovereenkomst agrarisch natuurbeheer (2e pijler). Natuurpunt rekent erop dat met de nakende goedkeuring van het ‘soortbeschermingsprogramma Grauwe kiekendief' de succesvolle vogelakkers straks ook in Vlaanderen kunnen aangelegd worden. Dat is nodig, want zonder precisiemaatregelen blijven de broedvogels achterwege.

Natuurbericht

Minder broedsucces dan verwacht voor Vlaamse uilen in 2015

04 november 2015

Na een opvallend succesvol broedseizoen in 2014, met opmerkelijk meer jongen per nest dan gemiddeld, lagen de verwachtingen zeer hoog voor dit jaar. Maar als gevolg van het lagere muizenaanbod in het voorjaar, zwerfgedrag tot ver buiten Vlaanderen en de enorme verkeersimpact werd het een slecht jaar voor de Bosuil en een eerder matig jaar voor de andere uilensoorten.

Natuurbericht

Nieuwe Rode Lijst plaatst 40 vogelsoorten dichter bij de rand

29 oktober 2015

Voor 40 vogelsoorten is het afgelopen jaar het risico toegenomen dat ze zullen uitsterven. Dat blijkt uit de internationale IUCN-rode lijst die BirdLife vandaag bekend maakte. In onze contreien kennen de Zomertortel, Kievit en Scholekster een zorgwekkende achteruitgang.

Natuurbericht

4,2 miljoen trekvogels boven Europese luchtruim tijdens EuroBirdwatch

05 oktober 2015

In België werden afgelopen weekend 74.711 overtrekkende vogels van 157 verschillende soorten gezien, op 67 telposten. Het ging om een telling van trekvogels in het kader van van EuroBirdwatch. De vink was net als vorig jaar de talrijkste trekvogel in het luchtruim, maar het aantal getelde vogels lag dit jaar gevoelig lager dan vorig jaar.

Natuurbericht

Opnieuw uitstekend IJsvogeljaar in de maak

02 oktober 2015

De IJsvogels doen het goed, net zoals vorig jaar. In 2015 werden al 13.000 waarnemingen geregistreerd via waarnemingen.be. Dat is zowat een verdubbeling van de waarnemingen in de jaren voor 2014. Die hogere aantallen hebben we te danken aan de zachtere winters van de afgelopen twee jaar.

Natuurbericht

Kuifaalscholvers krijgen tegenwind van het klimaat

22 september 2015

Het staat al langer vast dat de klimaatveranderingen zullen resulteren in extremere weerbeelden. Stormen nemen toe en worden krachtiger. Een Brits onderzoek wijst nu uit dat die stormen de zoektocht naar voedsel sterk kunnen bemoeilijken voor zeevogels als de Kuifaalscholver.

Natuurbericht

Stokoude Geoorde fuut uit Spanje sneuvelt door ‘zwartste lijn’ in Kallo

16 september 2015

België wordt doorkruist door een dicht netwerk aan hoogspanningsleidingen. Dit netwerk vormt voor vogels vaak een levensgevaarlijke hindernis. Naar schatting vallen in België elk jaar 170.000 tot 500.000 ‘draadslachtoffers’: vogels die tegen de aardings- en/of geleidingskabels vliegen en hierdoor levensgevaarlijk gewond geraken.

Natuurbericht

Schuilenswijer (Dommelvallei) is paradijs voor vlinders, libellen en vogels dankzij natuurherstel

03 september 2015

76 soorten vogels, 32 soorten libellen en 29 soorten dagvlinders: de lijst met waarnemingen in natuurgebied Schuilenswijer in Hechtel-Eksel oogt indrukwekkend voor een stukje natuur van amper 12 ha. Bovendien bevat de lijst opvallend veel zeldzaamheden. Een beloning voor 5 jaar natuurherstel in het kader van het Europese LIFE-project Dommeldal.

Natuurbericht

Ruim 10.000 halsbandparkieten in ons land

25 augustus 2015

Met minstens 10.000 zijn ze, de halsbandparkieten in ons land. Dat blijkt uit de resultaten van de simultaantelling die ervaren tellers van Natuurpunt en Natagora afgelopen weekend op 11 locaties hebben uitgevoerd . Met 7671 exemplaren blijft Brussel de favoriete slaapplaats van de vogels.

Natuurbericht

Jaarlijks 25 miljoen trekvogels gestroopt in het Middellandse Zeegebied

21 augustus 2015

Illegaal geschoten, gevangen in netten of vastgelijmd aan takken: op die manier eindigen naar schatting 25 miljoen vogels hun jaarlijkse trektocht in het Middellandse Zeegebied. Ook in EU-landen als Italië, Griekenland, Kroatië en zelfs in Frankrijk blijkt vogelstroperij nog steeds dagelijkse kost te zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van de internationale organisatie voor vogelbescherming Birdlife.

Natuurbericht

Staartmezen helpen handje in Koolmezenhuishouden

20 augustus 2015

In mei zagen Marita van der Gucht en Nick Schryvers hoe Staartmezen een koppeltje Koolmezen hielp met het voederen van hun jongen. Hoewel Staartmezen bekend staan als behulpzame vogeltjes, vooral dan bij familie, blijft het uitzonderlijk dat vogels een andere soort helpen in het huishouden. Hoe komt dit dan?

Pagina's

TOP