Natuurbeleid

Natuurverweving terug in de kijker

13 maart 2014

Naast 48.000 ha extra natuur- en bosgebieden, voorziet het RSV tevens in 80.000 ha natuurverweving als overdruk op niet groene bestemmingen (vnl. landbouw).

Natuurbeleid

Jacht blijkt hogere beleidsprioriteit dan bescherming bedreigde soorten

26 februari 2014

Vorige week keurde de Vlaamse Regering de ontwerpen voor het jachtopeningsbesluit, het jachtadministratiebesluit en het soortenschadebesluit definitief goed. Natuurpunt stelt vast dat wél werk wordt gemaakt van de vereenvoudiging en versoepeling van de jachtwetgeving, maar dat er ondertussen op het terrein niets gebeurt voor de bescherming van bedreigde soorten.

Natuurbeleid

Lidstaten gebuisd op rapport kaderrichtlijn mariene strategie (KRMS)

26 februari 2014

De KRMS heeft als doel om de Europese mariene ecosystemen te beschermen en te herstellen tegen 2020. Tegelijk moet verzekerd worden dat de economische activiteiten met betrekking tot het mariene milieu een duurzaam karakter hebben.

Natuurbeleid

‘Onschuldige’ invasieve exoten bestaan niet

26 februari 2014

De Europese aanpak rond invasieve soorten is in de laatste rechte lijn naar de definitieve beslissing over twee weken. Belangrijkste knelpunt volgens BirdLife is het feit dat de rapporteur en ook het Verenigd Koninkrijk, Polen, Frankrijk, Hongarije en Tsjechië pleiten voor een nieuwe uitzondering.

Natuurbeleid

‘Onschuldige’ invasieve exoten bestaan niet

26 februari 2014

De Europese aanpak rond invasieve soorten is in de laatste rechte lijn naar de definitieve beslissing over twee weken. Belangrijkste knelpunt volgens BirdLife is het feit dat de rapporteur en ook het Verenigd Koninkrijk, Polen, Frankrijk, Hongarije en Tsjechië pleiten voor een nieuwe uitzondering.

Natuurbeleid

Hedwigepolder in 2019 onder water

20 februari 2014

Nadat eind oktober de nieuwe Nederlandse regering zich bij de voorstelling van hun regeerakkoord bereid verklaard had om de Hedwigepolder opnieuw onder water te zetten, heeft de Nederlandse staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma net voor Kerstmis per brief aan de Vlaamse overheid laten weten dat de ontpoldering tegen 2019 daadwerkelijk een feit zal zijn.

Natuurbeleid

Keurt minister Schauvliege nog soortbeschermingsprogramma's goed?

20 februari 2014

Natuurpunt vraagt dan ook aan minister Schauvliege om ook voor deze meest bedreigde broedvogel van Vlaanderen campagne te voeren naar de verkiezingen toe.

Natuurbeleid

Bruinvissen in beweging

20 februari 2014

Natuurpunt hoopt dat Minister-President Kris Peeters nog deze legislatuur een verbod uitvaardigt voor de recreatieve warrel- en kieuwnetten, zodat we niet nog een seizoen van bruinvis-strandingen tegemoet gaan.

Natuurbeleid

Politici eensgezind: RSV moet uitgevoerd worden

20 februari 2014

Dinsdag organiseerden BOS+, JNM en Natuurpunt in aanloop naar de verkiezingen een debatavond over de toekomst van het bosbeleid. Uit de massale opkomst - meer dan 200 deelnemers - blijkt bos & natuur alvast een 'hot' verkiezingsthema te worden.

Natuurbeleid

BRV-proces: belofte maakt schuld

13 februari 2014

Exact drie jaar geleden gaf minister Muyters het startschot voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Dat plan zou de opvolger worden van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV).

Natuurbeleid

BRV-proces: belofte maakt schuld

13 februari 2014

Exact drie jaar geleden gaf minister Muyters het startschot voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Dat plan zou de opvolger worden van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV).

Natuurbeleid

Nieuwe Programma voor visserij-subsidies in de maak

13 februari 2014

Voor Natuurpunt is het dan ook essentieel dat er voldoende middelen gaan naar dit nieuwe luik van het Fonds. Daarnaast is het voor ons belangrijk in te zetten op het herstel van de visbestanden en vistechnieken met weinig impact (selectief plus weinig/geen bodemimpact).

Natuurbeleid

Soortenbescherming blijft in startblokken hangen

13 februari 2014

Eind vorige legislatuur werd het soortenbesluit goedgekeurd - dat bevatte het kader voor de opmaak en uitvoering van soortbeschermingsprogramma’s (SBP). Tot nu toe kwam daar niet veel van in huis: pas begin 2013 kwam er een lijst met beschermde soorten waarvoor men een SBP wil opmaken. Vandaag is er echter nog geen enkel goedgekeurd, laat staan in uitvoering.

Natuurbeleid

Betonstop = minder waterproblemen

13 februari 2014

Kunnen zich in Vlaanderen ook overstromingen voordoen zoals recent in Engeland? Natuurpunt vreest van wel. Ook voor Vlaanderen voorspellen de klimaatmodellen extreme temperaturen, hevige regenbuien en meer overstromingen.

Natuurbeleid

Betonstop = minder waterproblemen

13 februari 2014

Kunnen zich in Vlaanderen ook overstromingen voordoen zoals recent in Engeland? Natuurpunt vreest van wel. Ook voor Vlaanderen voorspellen de klimaatmodellen extreme temperaturen, hevige regenbuien en meer overstromingen.

Natuurbeleid

Kar voor het paard

06 februari 2014

Vorige week keurde de Vlaamse regering finaal het nieuwe natuurdecreet goed.

Natuurbeleid

Zonevreemde bossen krijgen plan van aanpak

06 februari 2014

Vorige week vrijdag keurde de Vlaamse regering een plan van aanpak goed voor de 'zonevreemde bossen'. Vlaanderen telt 60.000 ha van zulke bossen, daarvan is ca.12.500 ha ecologisch zeer waardevol (de ‘toplaag’), waarvan op zijn beurt 2.000 ha gelegen is in een harde bestemming (wonen of industrie) en dus ernstig bedreigd.

Natuurbeleid

Invasieve exoten: Europees Parlement geeft toe aan industriebelangen

06 februari 2014

We kondigden vorige week al aan dat het risico bestond dat de Europese aanpak voor invasieve soorten zou worden uitgehold. Ondanks inspanningen van onder andere EU-parlementslid Mark Demesmaeker (N-VA), gaf de Commissie Leefmilieu vorige week toe aan de verzuchtingen van de industrie, gesteund door enkele lidstaten.

Natuurbeleid

‘Versnelling’ evolueert tot ‘uitholling’ ruimtelijk beleid

20 januari 2014

Op voorstel van ministers Muyters (N-VA) en Peeters (CD&V) breidde de Vlaamse regering eerder deze maand de lijst van handelingen, waar geen bouwvergunning voor nodig is, opnieuw uit.

Natuurbeleid

Vlaamse regering negeert Europese kritiek op mestbeleid

20 januari 2014

De Vlaamse regering heeft beslist dat op slechts 2% van het landbouwgebied met slechte waterkwaliteit moeten extra maatregelen genomen worden om de mestvervuiling te verminderen. “Te weinig en te laat”, vindt Natuurpunt.

Pagina's

TOP