Natuurpunt foto

LIFE

De Europese Unie kent een onschatbare ecologische rijkdom. Om die natuur te beschermen, riep Europa in het begin van de jaren ’90 het Natura 2000-netwerk en LIFE in het leven. Via LIFE, het vroegere Life-natuurfonds, trekt Europa middelen uit om de ontwikkeling van verschillende Natura 2000-gebieden te ondersteunen. Het geld gaat naar projecten die als voorbeeld kunnen dienen voor het Europese natuurbeleid. Dat weefsel van Speciale Beschermingszones vormt vandaag de hoeksteen van het Europese natuurbeleid, waaraan Natuurpunt met meer dan 20 projecten uitvoerig deelneemt.

Laatste nieuws

Lopende LIFE-projecten

 
 

LIFE Oostkustpolders

Het LIFE-projectgebied Oostkustpolders, gelegen in het hinterland tussen Knokke en Oostende, herbergt een hoge biodiversiteit . De afwisseling van uitgestrekte en reliëfrijke poldergraslanden, zilte graslanden en de vele slootjes en laagtes zorgt voor een grote rijkdom aan planten, weidevogels en overwinterende ganzen. In dit LIFE-project voorzien we het duurzaam herstel van deze zilte en reliëfrijke graslanden. Het herstel van deze graslanden zal ook leiden tot een toename van broedende en overwinterende populaties van weidevogels en ganzen, waaronder de kluut, kleine rietgans, kolgans en smient. Lees meer.
 
 

LIFE Grote Netewoud

Het LIFE project Grote Netewoud zet in op grootschalig broekbosherstel in de vallei van de Grote Nete, van de E313 in het zuidwesten tot net voorbij het Kanaal naar Beverlo in het oosten. Er zullen ook acties uitgevoerd worden om waardevolle open habitats te herstellen en de migratie van een aantal beschermde vissoorten te verbeteren. Naast natuurherstel speelt natuurbeleving een belangrijke rol in dit project. Lees meer.
 
 

LIFE Hageland

Met het project in het Hageland zal over een periode van 6 jaar lopen en binnen deze termijn worden tal van waardevolle natuurgebieden hersteld en ontwikkeld. Het projectgebied ligt op de grens van waar een zandbodem overgaat in een leembodem wat maakt dat er een grote verscheidenheid van soorten en hun leefgebieden voorkomt. Lees meer.
 
 

LIFE Vochtig Haspengouw

Het LIFE-project in Haspengouw zal uitgevoerd worden in de vallei van de Mombeek en de Demer in Limburg op het grondgebied van Bilzen, Hasselt (deelgemeente Sint-Lambrechtsherk), Kortessem, Alken, Tongeren en Hoeselt. Dit project spitst zich toe op het verbeteren van kwetsbare habitats die Europees beschermd zijn zoals broekbossen, bloemrijke schrale graslanden, vochtige voedselrijke ruigten en heide. Lees meer
 
 

LIFE Kleine Nete

Het LIFE-project Kleine Nete herstelt de natuurwaarden in de vallei van de Kleine Nete tussen Herentals en Lier. De Kleine Netevallei maakt deel uit van het Europese Natura2000-netwerk. Natuurpunt gaat er de komende vijf jaar natte graslanden en bloemrijke ruigten herstellen, nieuwe kansen geven aan heide & vennen en broekbossen ontwikkelen. Lees meer.
Viersel Gebroekt - Leo Vaes
 

LIFE Itter & Oeter

LIFE Itter & Oeter is gesitueerd in twee unieke Limburgse beekvalleien: de valleien van de Itterbeek en de Bosbeek (Oeter is de oude naam van de Bosbeek). Beide beekvalleien maken eveneens deel uit van het Natura 2000 netwerk. Broekbossen worden er afgewisseld met bloemrijke graslanden, vennen, poelen, trilvenen en moeras. De belangrijkste maatregelen die Natuurpunt de volgende vijf jaar gaat ondernemen is het herstel van landduinen, droge en natte heide en soortenrijke graslanden. Lees meer.
 

LIFE Visbeek

In het hart van de Antwerpse Kempen ontspringt de Visbeek aan de rand van de Kempense cuesta te Vlimmeren (Beerse). Via de zuidflank van de cuesta stroomt de Visbeek naar de vallei van de Kleine Nete (Scheldebekken). De Visbeekvallei is uniek in Europa vanwege intactheid van de abiotiek en het landschap. Lees meer.
Maarten Jacobs

LIFE Abeek

Het LIFE-project in de Limburgse Abeekvallei omvat naast de Abeekvallei zelf (Meeuwen-Gruitrode, Peer en Bocholt) ook het natuurgebied Sint-Maartensheide - De Luysen (Bree, Bocholt). Het projectgebied bestaat uit een waaier van waardevolle habitats gaande van droge heide in mozaïek met eikenbos tot depressies met open water en rietkragen, broekbossen, trilveen en waardevolle hooilanden. Lees meer.

 

LIFE Hélianthème

Dit project loopt in samenwerking met Natagora en Région Wallonie. Lees meer
Life Héliantheme

LIFE Averbode Bos en Heide

Herstel van een open strook habitats en bos omvormen tot inheems bos door de inheemse soorten te bevoordelen. Lees meer.

LIFE Vlaams Veldgebied

Herstel van intermediair Atlantische heidehabitats, die tal van bedreigde soorten zoals heidekartelblad en beenbreek herbergen. Lees meer.


LIFE Turnhouts Vennengebied

Herstel in de Noorderkempen van een van de belangrijkste Vlaamse heidegebieden, met tal van waardevolle vennen. Lees meer.


BatAction

Met het project willen we acties ondernemen om het complex netwerk waarbinnen vleermuizen leven beter te beschermen. Lees meer.

Afgewerkte LIFE-Projecten

 

LIFE Grote Nete

Op heel wat plaatsen zijn de valleigronden, met fijnere textuur en soms uitgestrekte veenpakketten, nog mooi aangesloten op de hogere, zandige gronden. Lees meer.
 
 

LIFE Dommeldal

(2011) Grootschalig natuurherstelproject uit, waarbij de klemtoon ligt op venherstel, heide, vloeiweiden en blauwgraslanden. Lees meer
 

LIFE Landschap De Liereman

(2010) Kern van het project is het herstel van 43 ha landduinen. Via plagwerken en het openmaken van naaldhoutbestanden krijgen zandduin- en duinheidevegetaties nieuwe kansen. Lees meer.
 

LIFE Uitkerkse Polder

(2003) Centrale doelstelling is het op grote schaal behouden en herontwikkelen van de bijzondere zilte vegetaties en structuurrijke poldergraslanden. Lees meer.
 

LIFE Damvallei

(2003) Herstel van een uniek laagveenecosysteem op een steenworp van Gent. Intussen onderging het gebied een ware metamorfose. Lees meer.
 

LIFE Zuiderkempen (2002)

 
 

LIFE Atlantische Heide

(1999) Hoewel erg beperkt in oppervlakte, zijn de Oost- en West-Vlaamse heidehabitats erg belangrijk voor het natuurbehoud.De zorgwekkende toestand van dit heidetype was aanleiding voor een project met de steun van de Europese Unie in het kader van het Life-Natuurprogramma. Lees meer.
 

LIFE Zilte Graslanden

(1999) Op 1 juli 1999 startte Natuurpunt met de uitvoering van het Life-natuurproject 'Zilte graslanden in de Vlaamse kustpolders. De resultaten werden als zeer positief geëvalueerd, zowel voor het behoud en het herstel van de bijzondere natuurwaarden in de Uitkerkse Polder, als voor de verbetering van de openstelling en het vergroten van het maatschappelijk draagvlak. Lees meer.
 

LIFE Dijlevallei

(1998) Het Life-project "Dijlevallei" dat in het natuurgebied de Doode Bemde gedurende 5 jaar werd uitgevoerd werd in december 2003 afgerond. Nagenoeg de volledige komgrond (goed voor bijna 50 ha) van Neerijse werd in beheer gegeven bij Natuurpunt en De Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw. Lees meer.
 

 

LIFE Vengebieden in de Kempen

(1998) Natuurpunt kon dankzij dit LIFE project niet minder dan 48 ha terrein verwerven. Het grootste deel van de aankopen werden in het Turnhouts Vennengebied verwezenlijkt. Zo konden zeer kwetsbare delen van het vennengebied definitief veilig gesteld worden voor de verschillende bedreigingen. Lees meer.
 
 

LIFE Natte graslanden (1997)

 
 

LIFE Heide (1996)

 
 

LIFE Baserijke moerassen (1995)

 
 

LIFE Kwartelkoning (1994)

 

Lees ook

 


Share |