Evolutie plagwerken
Kris Van der Steen

FAQ beheerwerken

Deze zomer gaan er naast de algemene beheerwerken nog extra plagwerken door in het natuurgebied. Ook langs onze uitgestippelde routes kan je werken tegenkomen. Heb je nog vragen? In onderstaande FAQ vind je vast een antwoord op je vraag. Zo niet, contacteer Guy Laurijssens (Consulent Natuurplanning) op guy.laurijssens@natuurpunt.be.

Wie staat in voor de beheerwerken?

Landschap De Liereman is een erkend reservaat, beschermd onder Europese en Vlaamse regelgeving voor natuur en erfgoed, en onderwerp van een Vlaams natuurinrichtingsproject, dat volgt uit het zogenaamde Raamakkoord Landschap De Liereman. Elke beslissing voor het beheer, die genomen wordt door het beheerteam en uitgevoerd wordt door medewerkers en vrijwilligers van Natuurpunt of externe aannemers, past in een juridisch of maatschappelijk-politiek kader. Daarnaast verwijzen we ook graag naar het integraal beheerplan van Landschap De Liereman.

Waarom hangt er geen logo van Natuurpunt op de beheermachines?

Natuurpunt stuurt de werken aan maar voert ze niet zelf uit. De werken worden uitgevoerd door een externe aannemer met zeer specifiek materiaal.

Waarom zetten we in op heideherstel?

Heide is een kwetsbaar natuurtype dat enorm onder druk staat. In Vlaanderen is 95% van onze heidegebieden verloren gegaan. Er blijven slechts een paar snippers over. Nochtans is 13% van onze planten en dieren er afhankelijk van. Ook Landschap De Liereman ontleent een groot deel van haar waarde aan de historische heide.

Hoe doen we aan heideherstel?

Door te plaggen. Bij plaggen wordt de bodem afgeschraapt en de vegetatie en een deel van de strooisellaag verwijderd zodat zaden kunnen kiemen vanuit de zaadbank in de bodem. Meestal plag je tussen een diepte van 5 tot 10 cm.

Het uitzicht schrikt nu misschien af. De volgende jaren zal een gevarieerd heidelandschap ontwikkelen zoals we dat kennen van de Heide Vandamme, die in 2008 ook geplagd werd (evolutie zichtbaar op omslagfoto van deze pagina). Door veel bezoekers is de Heide Vandamme uitgeroepen tot een van de mooiste plaatsen in Landschap De Liereman. Ze is een thuis voor bijzondere soorten zoals de nachtzwaluw, boomleeuwerik en tal van vlinders en bijen.

Slaan bossen niet meer CO2 op dan heide en andere graslanden?

Heide neemt bovengronds weinig koolstof op in vergelijking met een bos, maar ook de bodemorganische koolstof speelt een rol en nuanceert het verhaal. Uit recente metingen van de KU Leuven blijkt dat sommige bossen niet noodzakelijk een grotere voorraad CO2 opslaan dan (natte) heide. Als we onze CO2-uitstoot volledig willen compenseren met bomen, moeten we de oppervlakte van Vlaanderen maar liefst zeven keer bebossen.
Daarom is het belangrijk om te weten dat er nog manier zijn om CO2 uit de lucht te halen d.m.v. natuurbeheer. Bijvoorbeeld door de veengronden nat te houden en permanente graslanden en bepaalde types heide en natte hooilanden te optimaliseren.

Willen we de natuur herstellen zoals het vroeger was?

Landschap De Liereman is beschermd natuurgebied geworden door haar historische heide. Beheer en herstel is dan ook vaak gericht op natte veengebieden, natte heide, droge heide en vochtige en droge heischrale graslanden, maar zeker ook op bos. Toch is de natuur herstellen zoals het vroeger was geen doelstelling op zich. De doelstelling is wel dat de natuurwaarde van het gebied: het aantal zeldzame planten en dieren dat er voorkomt, zo hoog mogelijk is. De historiek van een gebied is ook maar één van de factoren waarmee we rekening houden wanneer we keuzes maken voor het beheer.

TOP