Praktische info Natuurateliers

Reservatie

Heb je je keuze gemaakt? We ontvangen je reservatie graag drie weken vooraf via onderstaand formulier. 

>> Ik wil reserveren

Na reservatie ontvang je bevestiging in de vorm van een contract. Door reservatie stem je in met onderstaande praktische informatie en onze algemene voorwaarden. 

Contact
natuurateliersgroenendaal@natuurpunt.be 

of Stijn Vranckx - 0487 71 42 78 (MA - DO)

Duur en maximum aantal deelnemers

Een atelier of leerpad duurt gemiddeld 2 uur. Wij voorzien vooraf bepaalde tijdslots in het reservatieformulier. Hou hier rekening mee bij het aankomst- en vertrekuur.

 • Natuuratelier kleuters: maximaal 20 kleuters
 • Natuuratelier voor lager en secundair onderwijs: maximaal 25 leerlingen
 • Binnenactiviteit zoals het atelier 'Roofvogels en Braakballen': maximaal 16 leerlingen
 • Vogeltelweek voor scholen: maximum 25 leerlingen en twee gidsen per atelier

Prijs

 • €70,- per gids/natuuratelier van 2 uur voor Vlaams-Brabantse scholen.
 • €100,- per gids/natuuratelier van 2 uur voor niet Vlaams-Brabantse scholen.
 • Vogeltelweek : 140€ (twee gidsen)
 • Bestelbon nodig: vermelden bij aanvraag

Praktische afspraken

Tijdstip

 • Wees een kwartier voor aanvang aanwezig zodat de leerlingen nog naar het toilet kunnen gaan.
 • Verwittig de gids op welk tijdstip je zeker ten laatste terug moet zijn.
 • Om de kinderen een goede beleving van de ateliers te waarborgen wordt een actieve interactie van de leerkacht gevraagd.

Begeleiders en de gids hebben een complementaire rol te vervullen.

 • De natuurgids leidt het atelier/leerpad in goede banen (route en inhoud). De school vraagt vooraf aan de kinderen het respect voor de gids en de natuur en ziet hierop toe ter plaatse. De begeleider van de groep is verantwoordelijk voor orde, zorg en medewerking van de leerlingen tijdens, voor en na het leerpad. Desnoods zorgt de school voor één of voldoende personen om de begeleiding van de groep te verzekeren. Er is een EHBO-kit aanwezig aan het onthaal.
 • Indien een vervang-begeleider van toepassing (ziekte, e.a.) is, mail dan vooraf de juiste contactgegevens naar natuurateliersgroenendaal@natuurpunt.be.
 • Aangepaste kledij die vuil mogen worden is vereist. Zorg voor warme- en regenbestendige kledij, stevig schoeisel of laarzen. Het kan modderig zijn.
Niet doorgaan van het natuuratelier na bevestiging

Annulering van het natuuratelier is mogelijk en gratis na verwittiging via email naar natuurateliersgroenendaal@natuurpunt.be en dit minstens 2 werkdagen voor de voorziene aanvangsdatum. Indien wij niet tijdig de verwittiging mogen ontvangen is de aanvrager 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

Als de groep op de vastgestelde dag niet tijdig op de afspraak aanwezig kan zijn, wegens onvoorziene vertraging (verkeer, werken, e.d.), zal de begeleider het nodige doen om de gids voor/op aanvangsuur op te bellen op het GSM nummer van de gids (zoals vermeld in het contract) zodat er onderling een later aanvangsuur kan worden afgesproken (met aanpassing van het atelier aan het beschikbare tijdsbestek).

Bij niet doorgaan van het natuuratelier zonder tijdige annulatie is de aanvrager de vastgelegde prijs van het contract verschuldigd, zoals hierboven vermeld bij annulatie. De gids zal het niet tijdig verwittigen op vastgestelde dag melden via email naar natuurateliersgroenendaal@natuurpunt.be (cc emailadres-school zoals vermeld in contact) voor de duidelijkheid.

Bij niet kunnen doorgaan wegens overmacht of stormweer volgt er geen facturatie. Ook in dit 'noodgeval' is verwittigen vereist via email naar natuurateliersgroenendaal@natuurpunt.be Op de website van ANB lezen we dat bij stormweer (dit is vanaf code oranje) een natuurbezoek om veilligheidsredenen af te raden is.  Online na te kijken op de website van het KMI, bij de waarschuwingen.

Algemene voorwaarden

Ateliers

 • De werkbladen en het didactische materiaal, nodig voor het atelier, worden aangebracht en bekostigd door NATUURACADEMIE.
 • De aanvrager staat zelf in voor de verzekering van de deelnemers en eventuele begeleiders. De begeleider (gids) wordt verzekerd door NATUURACADEMIE.
 • Bij het niet net achterlaten van het museum en het leslokaal worden de kosten doorgerekend aan de aanvrager.
 • Bij het opzettelijk vernielen van het didactische materiaal worden de kosten doorgerekend aan de aanvrager.
 • Alle ateliers worden gegeven in het Nederlands tenzij anders overeengekomen.
Publiciteit
 • Indien door de aanvrager promotie gevoerd wordt voor een atelier, dient hierin de naam van NATUURACADEMIE vermeld te worden. Een ontwerp van brochure wordt vooraf doorgestuurd naar NATUURACADEMIE voor goedkeuring
Betalingsmodaliteiten
 • Het overeengekomen bedrag wordt betaald, na het ontvangen van een factuur, opgesteld door NATUURACADEMIE. Deze factuur dient aan NATUURACADEMIE betaald te worden binnen de termijn van één maand. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlintrest verschuldigd van 12 % per jaar op het openstaande saldo.
 • Vanaf de 10de dag na haar vervaldag wordt bij niet betaling bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van € 10,-.

 

TOP