Natuurinclusief bouwen en verbouwen?

Tot voor kort had de bouw weinig aandacht voor natuur. En natuurbescherming had weinig aandacht voor gebouwen.
Het waren twee gescheiden werelden. Dat is jammer, want de wijze waarop de mens het landschap vormgeeft, bepaalt in belangrijke mate het voorkomen van planten en dieren. Dat geldt ook voor dorpen en steden. Verstedelijking draagt weliswaar bij aan het verlies van biodiversiteit in algemene zin. Echter, deze verandering van het landschap bood ook kansen. Sommige diersoorten hebben daarvan geprofiteerd. Voor enkele soorten zijn onze steden en dorpen zelfs het belangrijkste leefgebied. Bekende voorbeelden zijn gierzwaluw, huismus en gewone dwergvleermuis, die alle succesvol gebruik maken van de gebouwen waarin wijzelf wonen en werken.

Wat is natuurinclusief bouwen?

Duurzaamheid is meer dan energiebesparing.
Bijvoorbeeld ook behoud en ontwikkeling van biodiversiteit. Met eenvoudige voorzieningen aan gebouwen, zoals architectonische aanpassingen aan het ontwerp of het aanpassen van een werkwijze of de te gebruiken materialen, kan veel bereikt worden voor de biodiversiteit en leefbaarheid in de stad. Hierbij staat een gebouw niet op zichzelf, maar is ook de omgeving van belang. Met een mooi woord: natuurinclusief bouwen

Natuurinclusief bouwen is de bouw van woningen, bedrijfspanden en andere objecten waarbij we de natuur integreren in de bouw. Hierbij staat een gebouw niet op zichzelf, maar is ook de omgeving van belang. 
In het pand zelf zijn voorzieningen voor natuur opgenomen. Het is bouwen waarbij natuur en pand onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Hierbij kun je denken aan het integreren van verblijfplaatsen voor dieren die in gebouwen wonen (o.a. vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen) en het benutten van daken en gevels. Ook mogelijkheden creëren om gebouwen te laten begroeien met vegetatie, is natuurinclusieve bouw.

Veel gezonder

Maar waarom willen we eigenlijk dat de natuur wordt geïntegreerd in ons huis? Met andere woorden: Wat is het nut van natuurinclusief bouwen? Het antwoord is simpel. Natuurinclusief bouwen vergroot de biodiversiteit en dit is veel gezonder! Zo worden ‘plaagsoorten’ als ratten en muggen door meer biodiversiteit aangepakt. Ook zorgen bijvoorbeeld groene daken en gevels ervoor dat gebouwen in de zomer koeler blijven, dat fijnstof in de stad minder wordt en dat hevige regenbuien veel beter kunnen worden opgevangen, waardoor het riool niet overbelast raakt.

Voorbeelden

Er zijn veel technische voorzieningen mogelijk in de vorm van inbouwkasten voor broedende vogels of voor vleermuizen. Voor gierzwaluwen zijn speciale dakpannen op de markt. Muurplanten zijn gebaat bij het gebruik van kalkhoudende mortel. Groene daken en groene muren zorgen voor een betere leefomgeving voor dier en mens. Of door slim om te gaan met verlichting  kunnen veel negatieve effecten op dieren worden voorkomen.
Laat je inspireren op de volgende pagina's.


Partners

              
Met de steun van het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, Europa investeert in zijn platteland en Vivara Pro.

Met dank aan Vogelbescherming Nederland en Zoogdiervereniging voor afbeeldingen en informatie.

TOP