Project Faunahuis

LEADER-project ‘Faunahuis’ – natuurinclusief bouwen in de Vlaamse Ardennen

In opvolging van de oproep van het Europees plattelandsproject Leader diende Natuurpunt Vlaamse Ardennen plus een demonstratieproject in over faunavriendelijk bouwen op het platteland. Dit initiatief loopt over twee jaren en omvat de omvorming van een leegstaand gebouw tot een demonstratiewoning voor natuurinclusief bouwen. Er worden in en rond de woning verschillende technieken gedemonstreerd voor een faunavriendelijke inrichting van gebouwen en andere infrastructuren. Om dit mogelijk te maken worden diverse aanpassings- en herinrichtingswerken uitgevoerd. Tegelijk wordt in een ruime straal rondom de site een demonstratieroute uitgezet waarlangs verschillende werkzame faunavoorzieningen zichtbaar zijn.

In afwachting van een nieuwe en veel uitgebreidere website faunahuis.be vind je hier alvast enige informatie over het project. Het project wordt uitgevoerd met de financiële ondersteuning van Leader Vlaamse Ardennen. Leader is een Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling. Eén van de streefdoelen van het fonds is de economische ontwikkeling van plattelandsgebieden o.m. door te investeren in omgevingskwaliteit en door profilering en promotie van de streekidentiteit. Meer informatie over Leader Vlaamse Ardennen vind je op het Plattelandsloket van de provincie Oost-Vlaanderen.

 

Aanleiding

In 2016 kocht Natuurpunt kern Rondom Burreken in Brakel (Zegelsem - Perreveld 5) een bosperceel met daarin een woning. Gezien de uitzonderlijke ligging van deze woning, aan de rand van een natuur- en landschapsreservaat, wil de verenging daaraan een bijzondere bestemming geven en de woning ombouwen tot een “faunahuis”.

Wat is een faunahuis?

Een faunahuis is een gebouw waarin de verschillende mogelijkheden inzake “natuurinclusief bouwen” worden getoond en gedemonstreerd. Dat betekent dat bij nieuwbouw of verbouwing kansen worden benut om de ecologische biodiversiteit in en rond een gebouw te behouden én te vergroten.

Concept

Concreet betekent dit dat in een faunahuis alle technieken en voorzieningen - zowel oude als nieuwe - die in gebouwen (kunnen) worden toegepast om dieren en planten aan te trekken en een gebouw ecologisch-landschappelijk in te passen, worden getoond. Het betreft daarbij zowel de materialen als de (in)bouwtechnieken. Elke toepassing zal niet alleen zichtbaar, maar ook tastbaar zijn. Een muurneststeen bijvoorbeeld zal in de muur worden gestoken, maar er ook weer kunnen worden uitgenomen om zowel de voorziening alsook de inbouwtechniek te kunnen tonen.
 

Omgeving

De mogelijkheden zijn veelzijdig en beperken zich niet alleen tot de woning aan zich maar ook tot de onmiddellijke omgeving.

Die omgeving betreft zowel de aangrenzende tuin als de weidse omgeving rondom de woning. Aansluitend op de woning worden natuurlijke vergroeningstechnieken en een natuurlijke tuininrichting getoond mede met het oog op een landschappelijke integratie van het gebouw. Dit beperkt zich niet tot de woning maar krijgt ook toepassing in de bijgebouwen en andere harde structuren zoals keermuren en verhardingen. Gedacht wordt aan diverse typen insectenwanden als muurbekleding van de buitenwerkruimte, aan natuurlijke groendaken en aan nestkastwanden die de diversiteit aan nestmogelijkheden illustreren. De aandacht gaat waar mogelijk ook naar het (her)gebruik van recuperatiematerialen en er wordt ook ruimte gelaten voor creatieve, (nog) niet beproefde toepassingen die aan de doelstelling tegemoetkomen.

Elders wordt in de ruime(re) omgeving van het gebouw naar bijkomende locaties gezocht waar nieuwe toepassingen kunnen worden uitgetest en bestaande technieken in reële omstandigheden kunnen worden getoond. Als mogelijke locatie wordt in eerste instantie uitgekeken naar zichtbare grote hoeves, monumentale gebouwen, nutsinfrastructuren en ruïnes/leegstaande gebouwen maar eveneens naar burgerwoningen. Maar ook landbouwgronden worden hiervoor in aanmerking genomen o.m. voor de demonstratie van specifieke voorzieningen voor geïntegreerde plaagbestrijding en gewasbevruchting d.m.v. nuttige insecten en vogels. We houden de mogelijkheid open om het geheel te koppelen aan een demonstratieroute doorheen de regio.

Met de steun van Vivara Pro, Durabrik, Ecoflora, het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, Europa investeert in zijn platteland.
TOP