Natuurpunt Druivenstreek zet zich in voor meer en betere natuur in onze mooie druivengemeenten.

Voor enkele soorten, zoals de Vroedmeesterpad en het Vliegend hert, behoort de Druivenstreek tot één van de laatste toevluchtsoorden in Vlaanderen. In 2013 werd er zelfs de voor ons land uiterst zeldzame Donkere klokjeszandbij ontdekt. En wat te denken van deze vondst van het zeldzame Schermlevermos, de 2de vindplaats voor Vlaams-­Brabant sinds 2000 en de 5de vondst ooit op Vlaams niveau! Dit alles maakt dat het belang van de natuur in de Druivenstreek moeilijk te onderschatten valt.

Daarom worden er op dit moment door Natuurpunt een zestal natuurgebieden actief beheerd.

Verderop op deze pagina worden deze gebieden kort voorgesteld. Regelmatig worden beheersdagen georganiseerd die openstaan voor iedereen. Ook andere activiteiten zoals cursussen, wandel­ en/of fietstochten, ... worden op regelmatige basis georganiseerd.

Kijk daarom zeker eens naar onze activiteiten!

Heb je iets te melden of te vragen, of wil je meewerken aan onze werking, dan horen we graag van jou.

Afdelingsvisie

Onze visie over de afdeling heen vind je via de link hieronder.

PDF icon visie_npd_nl.pdf (1.12 MB)

Bufferbekken Twaalf Apostelenbos

Een bufferbekken in natuurgebied aan het Twaalf Apostelenbos?

Aquafin plant de aanleg van een bufferbekken in natuurgebied in Vossem. Wanneer Natuurpunt Druivenstreek het dossier nader bekijkt, blijkt het hele plan regelrecht in te gaan tegen de huidige inzichten m.b.t. robuuste valleien.

Het plan van Aquafin gaat niet verder dan het louter aftoppen van het piekdebiet. Een recept uit de 20ste eeuw: een bufferbekken in het landschap intekenen zonder daarbij rekening te houden met de natuurlijke context.

Er valt dan ook een hele reeks fundamentele bezwaren tegen het plan in te brengen:

- vermindering van de restoppervlakte natuur in Vlaanderen

- verlies aan biodiversiteit

- aantasting van het beschermd dorpszicht van Vossem

- bijdragen aan een verhoogd CO2-gehalte van de atmosfeer

- het vernietigen van de werking van een robuuste vallei

- verlaging van de grondwaterreserves in voedingsgebied van de waterwinning

- vergroten van de overstromingsproblematiek stroomafwaarts

- vervuilen van het water van de Voer

 (Lees alles over onze bezwaren en de alternatieven in het document ‘bezwaarschrift Natuurpunt’ onderaan deze tekst.)

Een weinig luisterbereid en coöperatief Aquafin

Maar Natuurpunt zou Natuurpunt niet zijn als wij niet met constructieve alternatieven voor de dag zouden komen. Alternatieven die heel wat beter doen dan het plan van Aquafin. De gemeente Tervuren raakt snel overtuigd en schaart zich achter onze vraag om die alternatieven ernstig te onderzoeken.

Het vergt echter heel wat overredingskracht om Aquafin aan tafel te krijgen. En dan nog doen ze dat niet zonder eerst de procedure op te starten tot het bekomen van de nodige vergunningen.

Onze argumentatie is sterk en met tegenzin sluit Aquafin het overleg af met de belofte het dossier te herbekijken. Twee dagen later komt echter de droge mededeling dat ook het 2de deel van de procedure werd opgestart nog vóór het overleg heeft plaatsgehad en dat men de procedure niet meer wenst te wijzigen.

Geen steun van het Agentschap Natuur & Bos

Ook van het ANB hoeven we geen hulp te verwachten. Zij gaven reeds een positief pre-advies en willen dit niet meer aanpassen. Nochtans waren ook zij op het overleg met Aquafin aanwezig en zijn dus op de hoogte van de enorme impact op de natuur van een bekken op deze locatie.

De komst van het bufferbekken verhindert de verdere ontwikkeling van het weinig voorkomende en binnen het Natura 2000-netwerk als Regionaal Belangrijke Biotoop geclasseerde ‘dotterbloemgrasland met moerasspirearuigte’. Dit is leefgebied voor de uiterst zeldzame Purperstreepparelmoervlinder waarvan recent in de streek een populatie ontdekt werd. Maar zelfs die wetenschap kan deze natuurbeschermende instantie blijkbaar niet overtuigen.

(Meer hierover lees je in ons persartikel)

Jouw hulp is nodig

Momenteel is er niets meer dat Natuurpunt Druivenstreek kan doen. Daarom roepen we jouw hulp in.

Twee dingen die jij kan doen:

  1. Dien vóór 18 oktober een bezwaarschrift in! Dit kan snel en eenvoudig.

    Verderop vind je een sjabloon dat je daarvoor kan gebruiken. Maar je kan natuurlijk ook je eigen bezwaarschrift opstellen. Het document ‘leidraad indienen bezwaarschrift’ legt uit hoe je een bezwaarschrift geldig indient.

  2. Vraag je vrienden, familie en kennissen om hetzelfde te doen.

    Hoe meer mensen de bevoegde instanties laten weten dat ze niet akkoord gaan met deze gang van zaken, hoe groter de kans dat men daar tot inzicht komt.

Natuurpunt Druivenstreek is je alvast heel erg dankbaar.

Hopelijk kunnen we samen het verschil maken voor de natuur in de Druivenstreek!

project Huiszwaluw (2019)

Het gaat niet goed met onze zwaluwsoorten. Door een tekort aan modder in het landschap en geschikte nestplaatsen in combinatie met het ineenstorten van de insectenaantallen, gaan de populaties zienderogen achteruit.

Daarom startte Regionaal Landschap Dijleland, i.s.m. Natuurpunt Druivenstreek, een actie waarbij binnen welbepaalde zones actief gezocht wordt naar huiseigenaars die een kunstnest voor huiszwaluwen aan hun gevel willen plaatsen om zo de soort een duwtje in de rug te geven.

Bekijk hieronder de zoekzone voor elke gemeente van ons werkingsgebied. Woon jij in zo'n zone en is een zwaluwnest aan jouw gevel welkom, dan wordt dit geplaatst met steun van je gemeente!

Potentiële geïnteresseerden mogen een seintje geven aan robbe.toye@rld.be of annabel.pennings@rld.be.

Woon je niet in een zoekzone maar heb je wel zwaluwen in de buurt? Of ken je andere plaatsen waar zwaluwen voorkomen? Laat het ons zeker weten via waarnemingen.be! Zo kunnen we in de toekomst misschien een vervolg aan dit project breien.

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 schreef Natuurpunt Druivenstreek een memorandum en vroeg aan alle politieke partijen van de Druivenstreek welke van onze aanbevelingen zij zouden proberen op te nemen in een eventueel bestuursakkoord.

De resultaten van deze bevraging vind je hieronder opgesplitst per gemeente.

TOP