Campagne 'Eis echt meer Doenders groen'

Bubbeltocht

Wie graag op een actieve manier kennismaakt met de belangrijkste valkuilen van de herziening van het Structuurplan kan onze bubbeltocht afleggen.

Leer Hoeilaart op een andere manier kennen via deze gezellige tocht van ongeveer 10 km en steek onderweg nog iets op!

Beide wandelingen starten aan het Gemeenteplein 8.

De gpx-file voor de fietstocht vind je hier.

Veel plezier!

Herziening Structuurplan Hoeilaart

In wat volgt leest u meer over onze interpretatie van de aangekondigde herziening. Wie liever onmiddellijk actie onderneemt, kan verder scrollen naar 'Kom in actie'.

Op 14 december ‘20 stelde de gemeenteraad van Hoeilaart de gedeeltelijke herziening vast van het Structuurplan Hoeilaart. Een dergelijk Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) bepaalt de krijtlijnen voor de ruimtelijke ordening binnen het toepassingsgebied. Een document met een belangrijke impact op de toekomstige leefbaarheid van de gemeente dus.

Uit een volksbevraging van 2018 blijkt dat maar liefst 95% van de inwoners wenst dat Hoeilaart een groene en landelijke gemeente blijft. Daarmee is het mandaat van de burger voor de richting die een herziening van het GRS uit moet gaan onmiskenbaar aangegeven.

Het gemeentebestuur pakt dan ook groots uit met de slogan: ‘Hoeilaart geeft 17 ha open ruimte terug aan natuur en dier’ (zie facebookpost Open VLD en persbericht burgemeester bij downloads). Als dat geen goed nieuws is!

Onze lokale vertgegenwoordigers begonnen zowaar opgetogen aan het doorworstelen van het turfdikke document. Maar ook hier geldt blijkbaar: als iets te mooi klinkt om waar te zijn, dan is het waarschijnlijk ook niet waar. We moeten helaas tot volgend minder rooskleurig en onverbiddelijk verdict komen: boerenbedrog!

De cijfers op een rijtje

Wat er aan de hand is? Simpel, de klassieke truc van een te eenvoudig rekensommetje.

Het gemeentebestuur maakt volgende denkoefening:

  1. Een totale oppervlakte van 16,82 ha (a) aan woonreservegebieden (WRG) ‘wordt teruggegeven aan natuur en dier’.

  2. Van de woonuitbreidingsgebieden (WUG) Sloesveld, Terheidestraat en Geneesheerstraat wordt respectievelijk 2,81 ha, 1,28 ha en 1,49 ha niet ingevuld voor bebouwing. In totaal dus 5,58 ha (b).

  3. Voor de te bebouwen open ruimte aan de Gladiolenlaan (7,19 ha) en Vosdelle (3,31 ha) rekent men slechts de helft als bebouwing. De helft van de totale oppervlakte bedraagt 5,24 ha (c).

Men komt dan tot volgende slotsom: (a) + (b) - (c) = 16,82 ha + 5,58 ha - 5,24 ha = 17,16 ha.

Anders gezegd: een saldo van 17 ha zal volgens de logica van het gemeentebestuur niet worden bebouwd.

Wat is er nu mis met die berekening?

1. De woonreservegebieden zijn in het kader van de bouwshift door de Vlaamse Regering reeds ‘teruggegeven aan de natuur’ middels een stop op het aansnijden daarvan.

De burger wordt hier dus blij gemaakt met een dode mus: iets waar hij al recht op heeft, wordt hem nog eens met veel aplomb en bombarie voorgeschoteld als een grote toegift van het gemeentebestuur.

Bovendien stelt zich de vraag hoe deze open ruimte ‘wordt teruggegeven’. Zal dat op dezelfde manier gebeuren als de in het GRS uit 2010 aan de inwoners beloofde ‘groene vingers’ Vlaanderenveld (nu benoemd als Gladiolenlaan) en Vosdelle die middels het bindende gedeelte maximaal gevrijwaard zouden blijven van bebouwing? Maar die nu, zoals uit de berekening hierboven blijkt, alsnog worden vrijgegeven voor bebouwing.

Alle voornemens in verband met bebouwen van open ruimte werden netjes opgenomen in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) zodat ze juridisch verankerd zijn. De voornemens i.v.m. het bewaren van de open ruimte werden echter slechts in het schimmigere ‘bindend gedeelte’ van het GRS 2010 opgenomen. Nu de in dat plan voorziene bouwruimte stilaan opraakt, schrijft men doodleuk een ‘gedeeltelijke herziening’ uit waarin de voornemens t.a.v. de open ruimte simpelweg worden geschrapt en men lustig verder aan de open ruimte kan knabbelen. Blijkbaar duren in Hoeilaart beloftes m.b.t. de open ruimte niet langer dan 10 jaar. Of moeten we dit soms klasseren als voortschrijdend inzicht?

In de plaats van de beloofde groene vingers krijgt de Doender met deze herziening ... nieuwe beloftes, alleen nog wat vager dan de vorige: diffuse 'gemengde openruimtegebieden' i.p.v. duidelijk afgebakende groene vingers.

De wijzigingen van het bindend gedeelte (p. 82): de groene vingers worden zonder meer geschrapt. Bemerk trouwens dat deze lijst nog het gebied aan de Geneesheerstraat bevat, vermoedelijk een lijst uit een voorloper van GRS 2010. Dankzij dit GRS 2010 is dit gebied echter vrijgegeven voor bebouwing. Belofte na belofte na belofte m.b.t. de open, groene ruimten wordt teruggeschroefd. De beloften i.v.m. bebouwing worden steeds netjes uitgevoerd.

Vervolg van de wijzigingen van het bindend gedeelte (p. 83): het beloofde RUP dat enkele serregebieden zou omzetten naar openruimtegebieden wordt eveneens geschrapt!


Alleszins, voor Natuurpunt Druivenstreek is het ontegensprekelijk: oppervlakte WRG die door het gemeentebestuur aan de natuur wordt teruggegeven = 0 ha (a).

2. De oppervlaktes WUG die zo genereus worden ‘teruggegeven aan de natuur’ zijn natuursnippers met meestal zeer beperkte natuurwaarden.

Het betreffen óf privétuinen óf bouwtechnisch minder interessante stukjes, zoals de helling van Tenbos, óf onbebouwbaar historisch erfgoed. Alle tussenliggende oppervlaktes geeft men vrij voor bebouwing.

Zo verwordt vlakdekkende natuur tot ‘vertuind’ groengebied of tot fragmentjes schaamgroen en postzegelbosjes die op den duur zelfs niet groot genoeg meer zijn voor het territorium van een zanglijster. Het soort gedegradeerde restnatuur die de vergelijking met de houtkanten en bomenplukjes langs de rand van de autosnelweg perfect kan doorstaan: goed dat ze er zijn want beter dan niets, maar de natuurwaarden en bijhorende ecosysteemdiensten liggen er bedroevend laag!

Van volwaardige natuur en/of open ruimte kan men hoe dan ook niet (meer) spreken dus wij nemen die bijeengesprokkelde ‘open ruimte’ niet mee in de berekening. Wel rekenen we de 4,76 ha bos die men in WUG Sloesveld wenst op te offeren door als te bebouwen waardevolle open ruimte.

Dus: oppervlakte WUG die aan de natuur wordt teruggegeven = -4,76 ha (b).

3. Ondanks de huidige status van groene vinger wil men ook de open ruimten aan de Gladiolenlaan en Vosdelle aansnijden.

Daarbij wendt men aan dat dit bebouwen slechts voor 50% zal gebeuren. Wat overblijft wordt dan herbestemd 'in functie van natuur'. De afweging daarvoor laat weinig aan de verbeelding over: 'Gelet op het reliëf kan niet het volledige gebied zonder meer voor wonen ontwikkeld worden. De overige zones kunnen herbestemd worden ifv natuur.' Hier benoemt het gemeentebestuur dus duidelijk wat reeds bleek uit de feiten (zie argument 2) betreffende de visie op de rol van natuur: ondergeschikt aan valorisatie! Niet de intrinsieke natuurwaarden worden in overweging genomen, wel de economische waarden.

Want men 'vergeet' handig te vermelden dat het bos aan de Gladiolenlaan op de Biologische WaarderingsKaarten (BWK) is aangeduid met de hoogste klasse: biologisch zeer waardevol. Waarom het zo belangrijk is om dergelijke waardevolle bossen te behouden is ondertussen wel geweten, maar kan u hier desgewenst nog eens nalezen.

Dat men wel degelijk op de hoogte is van dergelijke BWK-waarden blijkt uit de bespreking van 'recreatief belevingsgebied 2'. Daar wordt de BWK-waarde expliciet weergegeven. Het is overigens de enige vermelding van de BWK-codes in het document terwijl die toch op heel wat voorliggende gebieden, waaronder dus het bos aan de Gladiolenlaan, betrekking hebben. Selectief geheugenverlies?

Ook over dat zogenaamd slechts voor 50% bebouwen valt nog iets te zeggen. Namelijk dat deze herziening slechts richtinggevend is. Dergelijke  uitspraken overstijgen m.a.w. het niveau van vrijblijvende beloftes niet want ze zijn juridisch niet afdwingbaar.

En we weten ondertussen wat die beloftes waard zijn: absoluut niets wanneer het aankomt op het behouden van de open ruimte (zie argument 1). Bovendien speelt ook hier het effect van de versnippering en blijft men achter met gedegradeerde restruimte waar alle natuurwaarden verloren zijn gegaan.

In onze berekening weerhouden we daarom de aangesneden oppervlaktes van deze groene vingers aan 100%:

Aan bebouwing opgeofferde open ruimte = 10,50 ha (c).

Dezelfde berekening als die van het gemeentebestuur wordt dan: (a) + (b) - (c) = 0 ha + (-4,76) ha - 10,50 ha = -15,26 ha.

Het eindresultaat is dus dat er ruim 15 ha open ruimte, waarvan een aanzienlijk deel zeer waardevolle natuur, zal verdwijnen of hopeloos gefragmenteerd raken. Opgeofferd aan betonzucht en verkavelwoede!

Dat is dus het omgekeerde van wat wordt beweerd. Er wordt hier handig misbruik gemaakt van het feit dat de hogere overheid reeds een aantal beperkingen heeft opgelegd om de burger een rad voor de ogen te draaien: in plaats van de gevraagde meer natuur en open ruimte krijgt die er daar minder van.

Een straf staaltje van 'alternatieve feiten' zoals men dat tegenwoordig noemt.

Daar bovenop komt dan nog eens de 38 ha natuurwaarden die een nieuwe bestemming krijgen met een lagere juridische bescherming.

Helaas blijft het niet bij dat verlies van 15 ha open ruimte. In de berekening van het gemeentebestuur zwijgt men zedig over de vele hectaren aan natuurwaarden die door een herbestemming een minder sluitende juridische bescherming (dreigen te) krijgen.

Zo wordt er geschermd met het diffuse begrip 'recreatief belevingsgebied' waarmee men nadien vele kanten uit kan. Wordt het natuur- of parkgebied? Agrarisch gebied? Of kiest men voor de bestemming recreatiegebied?

In dat laatste geval maakt men de weg vrij voor golf-, paintball-, motocrossterreinen en dergelijke. Op enkele weloverwogen plaatsen moet dit zelfs nog kunnen.

Maar wat als men er 'gebieden voor dag- en verblijfsrecreatie' van maakt? Dan gaat het over campings en zelfs bungalowparken! Dat is toch al van een heel andere orde.

Het begrip 'recreatief belevingsgebied' lijkt dus eerder een doos van Pandora te zijn waarvan niet geweten is wat er zal uitkomen.

Wel is nu al duidelijk dat er enkele natuurwaarden zullen sneuvelen. Zo lezen we over het natuurgebied aan de Groenendaalsesteenweg en Engelselaan (N4) als visie 'het inzetten van het natuurgebied als semi privatieve belevingsruimte voor de omliggende woningen'. Op die manier wordt dit natuurgebied, waarvan het grootste gedeelte biologisch zeer waardevol is, de facto omgezet naar parkgebied. Bovendien valt er daarvan zo'n 2,5 ha plots van de kaart! Wat men met die 2,5 ha van plan is daar heeft men het raden naar.

In 'recreatief belevingsgebied B5' staat de open ruimte onder druk. Zo claimt men enerzijds hier geen nieuwe woningen toe te laten maar anderzijds is er sprake van het creëren van een bewonerspark. Onduidelijkheid troef, dus.

Verder zitten er nog heel wat andere natuur- en parkgebieden op de wip. In totaal maken we ons zorgen over zo'n 38 ha aan natuurwaarden.

Finaal dreigt dus maar liefst 53 ha waardevolle natuur en open ruimte te worden aangetast door deze gedeeltelijke herziening. Dat is toch een heel ander plaatje dan ons door het gemeentebestuur wordt voorgehouden.

Belang van een groene en landelijke gemeente

De Doender krijgt dus het omgekeerde van wat hem wordt voorgehouden en die groene, landelijke gemeente is verder weg dan ooit.

Nochtans is iedereen het er over eens dat een dergelijke gemeente het enige verstandige antwoord is op de uitdagingen waar de klimaatverandering en de biodiversiteitscrisis ons voor stellen.

De voordelen van grote en aaneengesloten groene open ruimten zijn immers legio:

  • het zijn reusachtige opslagplaatsen voor het broeikasgas CO2, zeker de zogenaamde 'natte natuur', waardoor ze een onmiskenbare rol spelen in het afremmen van de klimaatopwarming. Bovendien zijn het bijkomende productie-eenheden van zuurstofgas.
  • vanwege hun grote infiltratiecapaciteit spelen deze gebieden een grote rol wat betreft het tegemoet komen aan de uitdagingen van de klimaatverandering. Tijdens de wintermaanden zullen we te kampen hebben met hevigere neerslag die door de te grote verhardingsgraad van ons landschap niet de kans krijgt om in de bodem te dringen en daar de grondwatertafel aan te vullen. Het overtal aan afstromend water zal stroomafwaarts voor wateroverlast zorgen. In de zomer daarentegen zullen meer en extremere hittegolven een grotere druk leggen op de onvoldoende aangevulde grondwatervoorraden met alle bijhorende droogteproblemen van dien.
  • bovendien fungeren ze ook als natuurlijke airco’s: groene gebieden verminderen het hitte-eilandeffect en via de robuuste groene corridors kan de windcirculatie maximaal zijn afkoelende effect uitspelen.
  • verder zijn het (nieuwe) leefgebieden voor soorten die door het menselijk handelen (vernietiging habitat, vervuiling, verdroging, ...) steeds meer onder druk komen te staan.
  • daarnaast vormen ze groene corridors waarlangs soorten die oprukken naar het noorden om te ontsnappen aan de klimaatopwarming kunnen migreren.

  • op de koop toe bieden ze tal van ontspanningsmogelijkheden en hebben ze een heilzaam effect op het welzijn en de psychische gezondheid van de moderne mens met zijn jachtige bestaan. Steeds meer onderzoeken tonen een positieve invloed aan van de groene ruimte op de gezondheidstoestand van de omwonenden. De noodzaak aan dergelijke ontsnappingsmogelijkheden wordt recent trouwens heel erg duidelijk gemaakt door de zogenaamde ‘lockdown’ wegens het coronavirus COVID-19.

Welke aanpassingen aan de voorliggende herziening zijn hiervoor nodig?

Doenders staan er in de wijde omgeving voor bekend een ruimdenkend en vooruitstrevend volkje te zijn dat duurzaamheid hoog in het vaandel draagt. Als zij er al niet in slagen tot een robuuste blauwgroene dooradering van het urbaan weefsel te komen om de uitdagingen van de steeds harder toeslaande klimaatverandering en biodiversiteitscrisis het hoofd te bieden, wie dan wel?

Zou het echt zo moeilijk zijn om dit te realiseren? Volgens Natuurpunt Druivenstreek alvast niet. Het toepassen van enkele simpele basisprincipes volstaat.

Om te komen tot een ambitieus plan dat van Hoeilaart in de toekomst een (klimaat-)robuuste en leefbare gemeente maakt, moet deze herziening het roer wat bijsturen en volgende fundamentele actiepunten doorvoeren:

Het integraal behouden van de 'groene vingers' en deze juridisch verankeren middels het opmaken van een RUP Groene Vingers

In het GRS van 2010 nam het gemeentebestuur de creatie van acht groene vingers op in het bindend gedeelte met de specifieke vermelding deze gebieden maximaal te zullen vrijwaren van bebouwing. Hiermee werd het belang van deze gebieden als groene open ruimten onderkend en vastgelegd.

Bij die acht horen o.a. de groene ruimten Vosdelle (foutief weergegeven als Wolfsdelle) en Gladiolenlaan (in GRS 2010 Vlaanderenveld genoemd). Het bos van dit laatste gebied staat op de biologische waarderingskaarten aangeduid met de hoogste klasse: biologisch zeer waardevol.

Nu deze gebieden alsnog vrijgeven voor bebouwing is werkelijk lachen met de inwoners van Hoeilaart. Als die gebieden tien jaar geleden reeds hun waarde hadden als te bewaren open ruimte dan zal die anno 2020 alleen maar zijn toegenomen en niet plots verdwenen zijn.

Bovendien maken deze groene vingers deel uit van een toaalpakket, nl. het GRS 2010. Ze zijn als het ware een belofte ter compensatie voor het innemen van de WUG's Station/Nilleveld, Terheidestraat, Geneesheerstraat en Solheide. Een belofte die men blijkbaar niet wenst na te komen. Nu de voornaamste percelen van die gebieden zijn ingepalmd, wenst men de overbijvende open ruimte verder aan te tasten.

Hoog tijd voor het gemeentebestuur om kleur te bekennen tegenover de inwoners. Wat wil men nu echt? De burger geven waarom hij gevraagd heeft, nl. een groene en landelijke gemeente die klimaatrobuust en leefbaar is, of wil men liever doen alsof en achter de rug het omgekeerde uitvoeren van wat men beloofd heeft?

Indien het eerste dan behoudt men de bestaande groene vingers integraal en maakt men werk van een juridische bescherming ervan door het opstellen van een RUP Groene Vingers.

 De groene vingers zoals voorzien in het GRS 2010

Nochtans sluit de keuze om de gebieden Gladiolenlaan en Vosdelle aan te snijden voor bebouwing aan bij de nieuwe inzichten van verdichting van de kern en nabij knooppunten van openbaar vervoer. Is Natuurpunt dan niet akkoord met deze inzichten?

Uiteraard wel, maar verdichten betekent niet dat men de laatste groene open ruimten moet gaan bebouwen. Zeker niet wanneer het een zeer waardevol bos betreft. Verdichten is het efficiënter benutten van de reeds aangesneden ruimte door bv. het opsplitsen van grote woningingen, cohousing, tiny houses, stapelwoningen, het toelaten van een extra bouwlaag, ... Er zijn voldoende creatieve mogelijkheden beschikbaar om de kern te verdichten zonder daarvoor waardevolle, vlakdekkende open ruimte te moeten aantasten.

Bovendien, en toch niet onbelangrijk, men had al beslist om in de kern de open ruimten aan de Geneesheerstraat en de Terheidestraat aan te snijden voor extra bebouwing. Nu een deel van die bebouwing gerealiseerd is, geeft men plots wat rest 'terug aan natuur en dier'. Maar zoals hogerop reeds beargumenteerd betreft het nu aangetaste en versnipperde restnatuur en geen robuuste open ruimte meer. Het is dan ook veel logischer om de rest van deze gebieden te gebruiken voor de verdere verdichting van de kern dan opnieuw twee nieuwe waardevolle groene vingers op te offeren.

Het behoud van de groene vingers Vosdelle en Vlaanderenveld kan dus perfect samengaan met het verdichten van de kern. Het één hoeft het ander niet uit te sluiten!

Het volledig teruggeven aan natuur en dier van WUG Sloesveld

Indien het gemeentebestuur het echt meent met het teruggeven van woonuitbreidingsgebied, dan laat ze met deze herziening een reuzekans liggen. In plaats van zich te verschuilen achter teruggaves van woonreservegebieden die reeds door de hogere overheid zijn gerealiseerd, kan men de 4,76 ha waardevol bos, die men binnen de WUG Sloesveld wenst op te offeren, teruggeven aan natuur en dier.

Dit woonuitbreidingsgebied ligt als een ware stop tussen de groene vinger Kelleveld en de groenblauwe corridor van de IJsevallei. Dit gebied bebouwen betekent het onherroepelijk doorsnijden van de verbinding tussen beide.

Meteen ook het einde van de laatste volledige noordzuidverbinding tussen het Zoniënwoud en het landbouwplateau op de zuidflank van de IJsevallei. Het ecologisch belang van deze groene corridor valt niet te ontkennen of te onderschatten. Ook vanuit allerlei strategische projecten waar de gemeente mee de schouders onder zet, zoals Horizon+ en Plan Vliegend Hert, wordt aangedrongen op het behoud van deze belangrijke ecologische verbinding.

De groene vingers Weem & Hoge Heide, Kelleveld en Sloesveld lopen alledrie dood op urbaan gebied. Enkel door WUG Sloesveld opnieuw terug te geven aan natuur en dier kan men nog een ecologische verbinding met de IJsevallei realiseren. Via de open ruimte aan Koedaal ontstaat zo bovendien een corridor naar het Zoniënwoud. Een unieke kans!

Bovendien druist hier bouwen in tegen de inzichten die in het GRS zelf naar voor geschoven worden: verdichten in de kern en in de buurt van verkeersknooppunten. Van beide is hier geen sprake. Het ontwikkelen van dit woonuitbreidingsgebied is m.a.w. helemaal niet opportuun.

De beslissing om de WUG Sloesveld desondanks toch aan te snijden, kan o.i. dan ook moeilijk vanuit bezorgdheid om het algemeen belang zijn ingegeven. Spelen hier soms andere, meer speculatieve, overwegingen?

Het creëren van nieuwe 'natte' natuur op de site Desbeck

Op de site Desbeck voorziet men de realisatie van een KMO-zone. Ook dit is opnieuw een gemiste kans.

Ten eerste is de hogere overheid al lang afgestapt van het achterhaalde idee dat elke gemeente zijn eigen KMO-zone moet hebben. Ten tweede staat helemaal niet vast dat Hoeilaart hier nood aan heeft. Zo is er nog voldoende aanbod op de privaatmarkt te vinden.

Bovendien druist dit in tegen de principes van een goede ruimtelijke ordening. De zone is zeer beperkt in oppervlakte en ligt volledig binnen natuurgebied: een KMO-zone sluit dus helemaal niet aan bij zijn omgeving en heeft geen verdere uitbreidingsmogelijkheden. Niet bepaald een geschikte plaats dus.

Wel heeft men hier de gelegenheid om nieuwe natte natuur te realiseren. Dit soort natuur is cruciaal in de strijd tegen de klimaatverandering. Want het is ondertussen genoegzaam bekend: werken mét de natuur is de meest kostenefficiënte oplossing om ons voor te bereiden op klimaatcalamiteiten. Herstel van rivier- en beekvalleien zorgt voor een grotere wateropvangcapaciteit en tragere afvoer waardoor het risico op wateroverlast verkleint. Bovendien dient het in de zomer als een natuurlijke airconditioning tegen oververhitting. Daarnaast zorgt natte natuur voor de reductie van broeikasgassen en slaat ze koolstof op. En ook voor de mens is het een meerwaarde: je kan er heerlijk ontspannen en van de natuur en de rust genieten.

In het kader van de 'Blue Deal' van de Vlaamse Regering kan men voor een dergelijk project zelfs subsidies verkrijgen.

Deze locatie leent zich anders gezegd uitstekend voor een ontharding ten gunste van de natuur. Een vooruitstrevende maatregel die Hoeilaart op de kaart zou zetten van gemeenten die concrete stappen zetten in de strijd tegen de klimaatverandering.

Behoud van de huidige beschermingsniveau's voor de resterende waardevolle natuur binnen het urbaan gebied

Waardevolle natuur mag geen herbestemming krijgen met een lagere juridische bescherming.

Concreet moeten onder meer volgende bestemmingen minstens behouden blijven en in de praktijk worden omgezet:

- de bestemming natuurgebied van gebied N4, inclusief de van de kaart verdwenen 2,5 ha biologisch zeer waardevolle natuur

- de bestemming parkgebieden van gebieden B2 en B12

- de bestemming agrarisch gebied van het bos in gebied B12

- de bestemming natuur van de 5,5 ha van de kaart verdwenen natuurgebieden in B11

- de bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied in gebied B13.

Kom in actie!

Een groen en landelijk Hoeilaart is nog steeds mogelijk. Maar dan moet die keuze NU wel duidelijk gemaakt worden!

Natuurpunt Druivenstreek ijvert alvast voor een beleid dat in het belang is van elke inwoner in plaats van alleen het winstbejag in de kaart te spelen van enkelen, die daarmee voldoende financiële slagkracht krijgen om betere oorden op te zoeken wanneer in de nabije toekomst het beton letterlijk te heet wordt onder de voeten.

Jouw hulp daarbij is cruciaal. Wil je dat Hoeilaart een groene, landelijke gemeente blijft die klimaatrobuust is en ook in de nabije toekomst nog leefbaar is?

Laat jouw stem dan horen. Via deze link kan je met slechts enkele klikken zelf bezwaar indienen bij de GECORO (GEmeentelijke COmmissie voor Ruimtelijke Ordening) die het openbaar onderzoek voert. Bezwaar indienen kan nog tot en met zondag 11 april '21.

Zo laat je weten dat je niet akkoord bent met de voorliggende plannen en dat je wenst dat die in de juiste richting worden bijgestuurd.

Wie graag zelf de materie in detail bestudeert, vindt hier het GRS uit 2010, hier de voorliggende herziening en hier een verkorte mondelinge bespreking van de herziening.

Je eigen bezwaar kan tot uiterlijk 11 april 2021 ingediend worden bij de GECORO, per beveiligde zending (p/a Jan van Ruusbroecpark z/n, 1560 Hoeilaart) of via e-mail naar grs@hoeilaart.be.

Het plan kan na afspraak ook ingekeken worden bij de dienst Omgeving (tel. 02 658 28 71).

<script type="text/javascript" src="https://form.jotform.com/jsform/210812020408035"></script>

<script type="text/javascript" src="https://form.jotform.com/jsform/210812020408035"></script>

Meer doen?

Wie in Hoeilaart woont kan zijn onvrede met deze herziening uiten door onze A4-affiche aan het raam te hangen. Hoe meer affiches in het straatbeeld verschijnen, hoe duidelijker de boodschap!

Als Doender kan je bij ons ook de bijgaande postkaart aanvragen om aan het College van Burgemeester en Schepenen te bezorgen. Op die manier zet je je eis extra kracht bij.

Stuur een mailtje met je naam en adres naar bennekenssam@gmail.com en onze vrijwilligers droppen het campagnemateriaal bij jou in de bus.

TOP