Missie en visie

Missie 

Als middenveldorganisatie staat Natuurpunt Gent voor natuur en groen voor iedereen in de Gentse regio. We realiseren en beheren topnatuur in en rond Gent. We waken over voldoende ruimte en een goed milieu voor die natuur. We zien in alle medeburgers mogelijke medestanders en leden, en we werken in hoofdzaak met en voor vrijwilligers.

Visie

Onze missie concretiseren we in een tienpuntenprogramma: 

  1. We realiseren de nodige grote eenheden natuur en bos mee in en rond Gent. We bevorderen overal in ons werkingsgebied de totstandkoming van vele kleinere natuurgebieden. We beschermen en versterken de biodiversiteit in deze gebieden en voor de lange termijn door verwerving en beheer ervan.
  2. We ijveren voor passende milieu- en ruimtelijke condities, de bescherming van de open ruimte, het landschap, kleinschalig groen en de kwaliteit van het leefmilieu. Op die manier dragen we bij aan de verbetering van ieders levenskwaliteit.
  3. We dragen zo bij aan de realisatie van het recht op groen en natuur van alle inwoners in hun nabije omgeving. Natuur is belangrijk voor het fysiek, psychisch en sociaal welzijn van de inwoners van de Gentse agglomeratie - een nood die nog sterker op de voorgrond treedt in tijden van klimaatverandering.
  4. We waarborgen de toegankelijkheid en participatie aan de natuur voor alle Gentenaars en bewoners van de directe omgeving. We besteden hierbij bijzondere aandacht aan de groepen bewoners die nog weinig participeren.
  5. Er is een groot bewustzijn van de waarde van toegankelijk groen en topnatuur en een sterk draagvlak bij het publiek in ons werkingsgebied. Daartoe zetten we op een verzorgde, creatieve, regelmatige en toegankelijke wijze de nodige communicatiemiddelen in. Zo dragen we bij tot maatschappelijke verandering voor duurzame ontwikkeling.
  6. Met een ruim aanbod aan activiteiten gericht op natuurbeleving laten we onze medeburgers proeven en genieten van de natuur. Onze vereniging heeft een eigen stijl en verenigingsgevoel, en leden voelen er zich thuis, los van achtergrond of levensbeschouwing. We zijn een vereniging met veel leden, wat onze slagkracht vergroot.
  7. Een substantieel deel van onze leden zet zich als vrijwilliger actief in voor de natuur en de biodiversiteit in onze regio. We versterken ons in een uitgebreid, gemotiveerd en georganiseerd vrijwilligersnetwerk, waar ieder naar eigen capaciteit kan bijdragen, en met motiverende resultaten voor iedereen. 
  8. We versterken in ons werkingsgebied de kennis van de natuur bij het brede publiek, bij onze leden en bij onze natuurbeheerders. Natuurstudie en -educatie dragen bij tot de kwaliteit van onze activiteiten. 
  9. We staan in en om Gent bekend als degenen die het voortouw nemen in al wat natuur, biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit aanbelangt. Waar mogelijk ondersteunen we ook burgerinitiatieven die aansluiten bij onze missie en visie en bijdragen aan onze doelstellingen, met het oog op een breed netwerk. 
  10. We werken samen met de diverse lokale stakeholders, zowel in de publieke als private sfeer. We werpen ons gewicht in de schaal om de lokale overheden en anderen aan te zetten tot resultaten. Dat alles doen we met aandacht voor de Gentse grootstedelijke context, met al zijn opportuniteiten en uitdagingen.  

Meerjarenplan 2022-2026

Waar wil Natuurpunt Gent prioritair op inzetten in de periode 2022-2026? Wat zijn onze doelstellingen? 

> Kom het te weten in ons Meerjarenplan 2022-2026

TOP