Het Schulensbroek

VSB_bloemrijkgrasland.jpg

© marcel claes

Het Schulensbroek: 1250ha Natte Natuur, waar de helft van het water van Limburg  samenvloeit op weg naar zee. Extensief beheerde, bloemrijke, vochtige graslanden (75%) wisselen af met waterpartijen (10%), moeras, rietland, doorstruweel en natte bossen (15%).  Een paradijs voor plant en dier. 

Handen uit de mouwen

Natuurpunt Vrienden van het Schulensbroek, een team gedreven vrijwilligers, maakt werk van natuur in het Schulensbroek. Een hele klus met  > 500ha in beheer. De extensieve  graslanden worden beheerd met plaatselijke landbouwers. De rest, afrastering, knotwilgen, struweel, riet, poelen,.. is voor de Natuurpunt beheerploeg en lokale vrijwilligers.

Ook jongeren helpen geregeld: in het najaar met >100 van lokale jeugdgroepen, in schooltijd soms een klas (9 maart, 6de lj. Donk) 
Aan werk geen gebrek! Elke laatste zaterdag voormiddag steken we  de handen uit de mouwen.
Help jij ook graag een handje mee aan meer en betere natuur? Geef ons een seintje. 

Natte Delta...

Het Schulensbroek is een (omgekeerd) delta gebied, waar verschillende rivieren samenvloeien om nabij Diest in een nauwe geul door een rij versteende zandbanken naar zee te stromen. Een flessehals die bij hevige regen zorgt voor veelvuldige overstromingen. Het megevoerd sediment heeft langzaam de achterliggende gronden opgevuld tot een jaarlijks overstromende >1000ha grote vlakte: het Schulensbroek, uitstekend grasland voor koe en paard.
Met de komst van de motor verdween de behoefte aan gras. Het Broek verandert dan snel: populierenaanplanten, verruigde gralanden, een 80ha groot meer (zandwinning E313), een verstoorde (verdrogende) waterhuishouding, ha grote zandhopen, kilometers 3m hoge dijken (wachtbekken) en ha grote speculatieve boomkwekerijen. Enkel de overstromingen zijn gebleven.

...in herstel

30 jaar verder en met 500ha in beheer kunnen we werk maken van het herstel van de openheid, hydrologie, natte ecosystemen en biodiversiteit in onze Natte Delta: het Schulensbroek.
Na 20 jaar kopen en kappen zijn de meeste speculatieve boomkwekerijen, polierenaanplanten en verboste graslanden terug omgezet in grasland. De centrale vallei is nu al aardig open. Op de valleirand wordt het bos wel behouden of heraangeplant met biotoop eigen soorten. Met het Life Delta project pakken we het water aan. De zandhopen zijn net terug het meer ingestoten en maken plaats voor zegge- en rietvegetaties. Op de verhoogde meerbodem (>10ha) krijgen riet en waterplanten nu kans om natuurlijke vegetaties te vormen met grotere biodiversiteit en betere waterkwaliteit. Met de koppeling van het Snijken aan de Houwersbeek (in uitvoering) loopt het water weer terug ‘door’ het broek. Samen met hogere waterpeilen wordt zo langer water in het gebied gehouden en de verdroging tegengegaan.

Beheerteam

Binnen de Vrienden van het Schulensbroek is een team van biologen, natuurkenners, plant- en vogelkundigen samen met ecologen van Natuurpunt, soms aangevuld met externe experten, actief met opzetten, plannen en opvolgen van natuurvisie, streefbeelden en natuurbeheer in het Schulensbroek. We komen 2-maandelijks samen, dikwijls op het terrein en elke laatste zaterdag steken we de handen uit de mouwen. Ook zin?

TOP