Ethische code

Natuurpunt Waasland hanteert een ethische code. Want we streven ernaar onze maatschappelijke rol op een 'propere' wijze te spelen. In dit document staan de principes van onze ethische code opgesomd. In een opiniestuk (Natuur.Link 1/2020) licht Johan Vercauteren de ethische code toe:

Wellicht is het je niet ontgaan dat er heel wat commotie is ontstaan over het feit dat een afdeling van Natuurpunt een aanzienlijke gift heeft ontvangen van Ineos, een bedrijf dat actief is in de plasticsector en ook engagementen lopen heeft bij de winning van schaliegas.


Natuurpunt tekende weliswaar bezwaar aan tegen de inplanting van een nieuw fabrieksgebouw op een terrein in de haven, maar tegelijk werden beloftes gedaan om in te staan voor de boscompensatie in geval deze bouwwerken zouden doorgaan.

Deze spreidstand werd door tal van personeelsleden en vrijwilligers/leden van Natuurpunt moeilijk verteerd, zelfs afgekeurd. Ook bij ons. Deze zaak gaat ook onze vzw Natuurpunt Waasland ter harte. En wel om verschillende reden.

Samenwerking met de haven
Net als Antwerpen Noord, heeft ook Natuurpunt Waasland een samenwerkingsakkoord met het havenbedrijf. Dat bestaat er onder andere in dat onbebouwde terreinen waar spontane (tijdelijke) natuur ontstaat, door ons beheerd worden. Dat heeft vele voordelen: in deze tijdelijke natuur voelen vele soorten fauna en flora zich erg thuis. Zo konden we al beschermde dier- en plantensoorten ontdekken op een aantal van die terreinen. De rugstreeppad heeft er zijn thuis gevonden, net als o.a. de keverorchis.

Afspraak is dat ook wij deze stukken natuur als tijdelijke natuur blijven beschouwen. Dankzij deze overeenkomst kunnen deze percelen floreren, ook al is het maar tijdelijk. Voor de bijzondere planten en dieren worden in geval van bebouwing, oplossingen gezocht.  Zo werden in februari 2018 een aantal van deze keverorchissen met grote graafmachines overgebracht naar een andere locatie.

Mocht deze overeenkomst niet bestaan, dan zouden de bedrijven deze gronden ‘onkruidvrij’ houden, uit angst dat er zich een zeldzame soort zou vestigen en ze daardoor bijv. toch niet kunnen bouwen.

Ook dankzij deze overeenkomst kunnen wij een fulltime medewerker tewerkstellen, die zich exclusief met deze natuur in de haven bezighoudt. De haven draagt de loonkost. Het is onze grootste betrachting om deze goed lopende samenwerking te behouden en wij zullen alles in het werk stellen om de (tijdelijke) natuur in de haven goed te beheren. Dat in het volle besef dat in de haven bedrijven actief zijn die (zacht uitgedrukt) geen ecologische standaard hebben.

Deontologsche code
Onze vzw heeft ook af en toe te maken met giften, overeenkomsten,… met bedrijven allerlei. Om te bepalen of we met het bedrijf in kwestie in zee gaan, hebben we natuurlijk de deontologische code van Natuurpunt nationaal. Maar onze eigen deontologische code gaat verder: om te bepalen of we met een bepaald bedrijf in zee gaan, maken we geen verschil tussen giften, overeenkomsten, samenwerkingen, …

Wij staan open voor samenwerking en sponsoring door bedrijven/ organisaties die respect betonen voor mens, natuur en milieu. Zo zullen we bijv. nooit sponsoring aanvaarden van bedrijven gelinkt aan wapenhandel, ernstig milieuvervuilende activiteiten of een negatief (discriminerend) personeelsbeleid. Ook wat onze financiële overeenkomsten met banken betreft, hanteren we dezelfde normen. We doen met onze vzw aan ethisch beleggen. Deze code geldt niet alleen voor de vzw, maar ook voor alle onderliggende kernen.

Loyauteit aan de algemene vergadering en verkozen raadsleden
Onze vzw heeft uiteraard op het bestuursorgaan (voorheen Raad van Bestuur) deze kwestie uitgebreid besproken. Onze bestuursleden hebben het moeilijk met de samenwerking met Ineos en scharen zich sterk achter de idee dat de deontologische code van Natuurpunt nationaal herbekeken moet worden, zodat dergelijke problemen zich in de toekomst niet meer voordoen. Tegelijk willen we de beslissingen die andere afdelingen of de bestuursorganen van Natuurpunt nationaal treffen, respecteren.

De algemene vergadering heeft zich daar inmiddels, met een kleine 400 aanwezigen, hier uitgesproken en besloten dat de stappen die reeds gezet zijn, verder zullen gezet worden. Dat belet ons niet om onze bedenkingen en bezwaren te uiten. Dit zullen we blijven doen, en daarbij zullen we steeds een constructieve houding aannemen.

We zullen hierbij uiteraard steeds de democratische weg blijven volgen. Dit alles in de uitgesproken verwachting dat de natuur, en bij uitbreiding onze vereniging daar uiteindelijk beter van wordt.


<--break->

TOP