Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

 Natuurpunt Waasland vzw hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Indien aan personen persoonlijke informatie wordt gevraagd, worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Verordening betreffende de GDPR (van kracht op 25 mei 2018).

Privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer: concreet
1. Natuurpunt Waasland vzw verzamelt persoonlijke gegevens en verwerkt die met als doel aan de betrokkenen de door hen gevraagde informatie of diensten te verstrekken en een optimale dienstverlening te realiseren. Deze informatie kan door Natuurpunt Waasland vzw gebruikt worden om de personen die hun gegevens hebben doorgegeven te informeren. 

2. Natuurpunt Waasland vzw verbindt er zich toe deze gegevens niet ter beschikking te stellen aan derden.

3. Natuurpunt Waasland vzw verzamelt informatie in elektronische bestanden. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden en wordt zorgvuldig bewaard.

4. Betrokkenen over wie Natuurpunt Waasland gegevens heeft verzameld, hebben steeds toegang tot hun persoonlijke gegevens. Zij kunnen deze op juistheid controleren en binnen een redelijke termijn onjuistheden laten verbeteren. De betrokkenen kunnen hun persoonlijke gegevens ten allen tijd op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken. 

5. Betrokkenen over wie Natuurpunt Waasland gegevens heeft verzameld, hebben het recht om op eenvoudig verzoek hun gegevens te laten verwijderen uit de bestanden (het zgn. recht om vergeten te worden). 

6. Natuurpunt Waasland vzw is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. De betrokken persoon kan persoonlijke gegevens ten allen tijd op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken en kan hiervoor Natuurpunt Waasland vzw contacteren.

Integriteit en vertrouwelijkheid
Natuurpunt Waasland vzw neemt passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is en zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Voor punten 4, 5 of 6: 
contacteer Natuurpunt Waasland vzw, Natuurpunthuis Grote Baan 197 / 1 te 9120 Melsele   e-mail info@natuurpuntwaasland.be.Besproken en goedgekeurd op de raad van bestuur van Natuurpunt Waasland d.d. 02/05/2018

TOP