Privacyverklaring voor sollicitanten

Natuurpunt hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en verwerken jouw persoonsgegevens met de nodige zorg.

Natuurpunt houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de unie van vzw’s die samen Natuurpunt vormen.

Natuurpunt is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die je ons verstrekt. Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt kan dit via onderstaande contactgegevens:

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Door het versturen van de sollicitatie ga je ermee akkoord dat de persoonsgegevens worden verwerkt door Natuurpunt en worden opgenomen in onze databank.  Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij Natuurpunt. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Natuurpunt gebruikt de persoonsgegevens die de sollicitant verstrekt uitsluitend met het oog op het voeren van een effectieve recruterings- en selectieprocedure en het aanleggen van een wervingsreserve.  Deze gegevens zijn toereikend, terzake dienend en niet overmatig voor de specifieke doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Natuurpunt verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten rechtstreeks of d.m.v. formulieren en/of aangehechte CV’s via de vacaturepagina van de website.  Natuurpunt verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. De gegevens van sollicitanten die worden opgeslagen in de database zijn : contactgegevens van de sollicitant (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer), opleiding van de sollicitant en arbeidsgeschiedenis.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Natuurpunt bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en na de wervings- en selectieprocedure.  Na afloop van de wervings- en selectieprocedure worden de gegevens van sollicitanten maximaal 1 jaar bewaard.  Nadat de periode waarin de gegevens van de sollicitant worden bewaard is verstreken, worden deze volledig uit het systeem van Natuurpunt verwijderd.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik of verlies.

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  • Alle personen die namens Natuurpunt van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een autorisatie- en authentificatiebeleid op al onze systemen.
  • Wij gebruiken een virusscanner en installeerden een ‘firewall’.
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
  • We informeren onze vrijwillige en professionele medewerkers over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Geven we jouw persoonsgegevens door aan derden?

Natuurpunt beschouwt jouw gegevens als vertrouwelijke informatie en zal op geen enkel moment je gegevens verkopen of verhuren aan andere organisaties of bedrijven.

Werken bij Natuurpunt

Lever samen met onze sterke groep vrijwilligers en professionele krachten een bijdrage aan de natuurbescherming in Vlaanderen. Maak kennis met Natuurpunt als werkgever, en ontdek wat je als medewerker mag verwachten.

MAAK MEE HET VERSCHIL

Jouw rechten

Je hebt op elk moment recht op inzage, kopie en verbetering van je gegevens. Ook kan je je gegevens laten verwijderen wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden. Daarvoor dien je een duidelijk verzoek te richten waarin je aangeeft wat je wenst te weten, verbeteren of verwijderen. Onze contactgegevens vind je bovenaan deze privacyverklaring. Om misbruik tegen te gaan, dient dit verzoek ondertekend en gedateerd te zijn en een kopie van de voorkant van je identiteitskaart te bevatten. Vragen tot het verwijderen van gegevens dien je specifiek te motiveren. Indien aan deze voorwaarden voldaan is, zal Natuurpunt zo snel mogelijk aan je vraag voldoen en je hierover berichten.

Indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je ons steeds verzoeken om deze verwerking te stoppen.

Ook kan je de door jou verstrekte gegevens door ons laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via personeelsdienst@natuurpunt.be.

Daarnaast kan je contact opnemen met de functionaris voor de gegevensbescherming van Natuurpunt, nl. Tom De Beelde, privacy@natuurpunt.be; 015.29.72.56.

Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit GBA. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

Natuurpunt kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. De wijzigingen worden bekend gemaakt via de website.

Versie: 25 mei 2018