Dalemhof

Leuven
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Dalemhof is een waardevol moerasgebied in de vallei van de Molenbeek aan het kruispunt van Dalemhof en de Oaselaan in Leuvens Korbeek-Lo. De kalkrijke kwel zorgt voor een specifieke flora met o.a. veldrus, bittere veldkers en pluimzegge.

 

Toegankelijkheid

Er is geen officiële ingang maar toegankelijk via de Oaselaan, Leuven.

 Top

Beschrijving van het gebied

De natuur ontwikkelde zich hier eeuwenlang d.m.v. het hooien (maaien/afvoeren). De hooilanden van Dalemhof zijn nog niet zo lang geleden in onbruik geraakt. Ze zijn verruigd, maar nog in goede staat, met hoog potentieel voor natuurherstel. In vergelijking met andere herstelde hooilanden in de regio, is het graslandencomplex hier in betere staat van instandhouding (vele soorten van kwalitatief hoogstaande moerassen en natte graslanden nog aanwezig, weinig verbossing en geen totale verruiging/weinig externe aanrijking). Wilgenrijen getuigen van de rol van het gebied in de lokale wilgenvlechterij. Knotwilgherstel behoort hier ook tot de beheermogelijkheden. Ook de aanwezige greppels getuigen van het cultuurhistorisch verleden.

Het biotoop is gevoelig voor externe invloeden zoals eutrofiëring en verdroging. De druk op de omgeving is groot door bebouwing, verharding, infrastructuur, recreatie.

 Top

 

 

Dieren en planten

Momenteel bepalen moeraszegge en koninginnenkruid grotendeels het beeld, op de natste plekken steekt de forse grote lisdodde er bovenuit. De aanwezige zaadbanken van lagere kruiden popelen om te kiemen wanneer het hooilandbeheer terug in voege gebracht wordt. Een uitstekende uitgangspositie met andere woorden.

Dit is een ideale locatie om de pracht van een halfopen valleigebied ten toon te spreiden: dichtbij Leuven met kans op weelderige valleinatuur van hoge kwaliteit. Indicatoren van hoge natuurwaarden zoals holpijp, veldrus en knolsteenbreek zijn lokaal nog aanwezig. Dit duidt ook op waardevolle abiotische omstandigheden zoals een permanente toevoer van mineraalrijk kwelwater uit de ondergrond (geldt o.a. ook voor bittere veldkers, pluimzegge in bronzones).

Er bevinden zich ook overgangen naar drogere graslanden, wat het geheel nog soortenrijker maakt, met name in de zuidgerichte hellingsgronden aan de noordwestkant van het gebied.

Ook de bever draagt zijn steentje bij en is op meerdere plaatsen gevestigd in de Molenbeekvallei, waar deze landschapsarchitect bijdraagt aan de verspreiding van watergebonden soorten zoals ijsvogel, en tal van libellen (weidebeekjuffer) en vissoorten. Eén van de  aanwezige bevers heeft op bescheiden wijze de Molenbeek afgedamd zonder dat de beek uit haar oevers treedt.

 Top

Natuurbeheer

Het grasland wordt gemaaid en het strooisel wordt afgevoerd met als doel op korte termijn de ontwikkeling van een waardevol dottergrasland met enkele struwelen van grauwe wilg. De balsempopulieren worden verwijderd. Op langere termijn wordt er gestreefd naar de ontwikkeling van een blauwgrasland/kalkmoeras.

 Top

 

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Dalemhof groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Dalemhof".

Wil je een geleide wandeling boeken?

Neem dan contact op Nicolas Pardon via n.pardonis@gmail.com of 0475-47 12 47.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.