Grote Molenbeek en bijbeken

Asse, Merchtem, Opwijk
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Dit gebied bestaat uit een aantal deelgebieden verspreid over de noord / noordwestelijke hoek van Asse, deels in de gehuchten Asse-Terheide en Krokegem, deels in de deelgemeente Mollem. Het grootste deelgebied is Vogelenzang – Kleygat (3.5 ha). Het ligt tussen Vogelenzang (Asse) en Schaapheuzel (Opwijk).

 

Toegankelijkheid

Vogelenzang, Kleygat en Papenbosch liggen In de buurt van het wandelknooppunt 27 van het wandelnetwerk Brabantse Kouters (westelijk deel). Als je verder stapt richting knooppunt 28 passeer je trouwens ons natuurgebied Kravaalvelden en bereik je Kravaalbos op de grens van Asse met Mazenzele en Meldert. Er zijn geen officiële paden in deze natuurgebieden. Het is kwetsbaar gebied. Je geniet ervan als je wandelt tussen Vogelenzang en Schaapeuzel doorheen de holle weg en de Kravaalkouter.

Rotn en Lammekesbos zijn niet toegankelijk gezien de beperkte oppervlakte en de kwetsbare soorten die hier voorkomen. Wel loopt de verharde voetweg nr 99, ook soms Lammekesweg genoemd, hier langs. Je kan in de omgeving mooi wandelen tussen de wandelknooppunten 29 en 21 en via knooppunt 70 bereik je het grote Kravaalbos.

Waarbeek en Doren liggen langs een brede verharde veldweg tussen het rietveld aan de spoorlijn Asse – Dendermonde en de Doren richting Mollem. Die veldweg loopt parallel met Waarbeek, een zijstraat van de Assesteenweg in de omgeving van het rondpunt van de Ring met Huinegem.

Het Kloosterbeekbos is niet toegankelijk. Wel te bereiken via Beneden-Vrijlegem en de voetweg nr 37 die het bos dwarst richting Landbeek en Haagbeuk.

Het Bollebeekbos (Velm) Is bereikbaar via de gelijknamige straat in Mollem waarop de losweg naar dit gebiedje uitkomt.

 Top

Beschrijving van het gebied

Het gebied bestaat uit een aantal deelgebieden:

In de gehuchten Asse-Terheide / Krokegem
Vogelenzang is een verboste oude maïsakker met vooraan een kleine nieuwe aanplant. Een veel voorkomende benaming in Vlaanderen voor een bosrijk gebied waar ooit veel zangvogels voorkwamen.
Aan de overkant ligt Papenbosch. Het is een restant van een vroeger heel groot bos nl. Hambos. Het staat op de Ferrariskaart (18° E) en is dus een waardevol oud bos. Het ligt in het begin van de holle weg en is genoemd naar de bekende familie de Pape die ooit eigenaars waren ( vanaf 1671).
In het laagste gedeelte bevindt zich het grotere Kleygat. Het bestaat uit een populierenbos dat langs weerzijden van een rechtgetrokken beek ligt. Het waren vroeger zompige weiden van het verdwenen Hof ten Cleygate (1335 ) eigendom van de abdij van Affligem.

Rotn
en Lammekesbos liggen in de vallei van de Vissenzijp. Rotn ligt vlak naast de N47 dichtbij het kruispunt De Wijndruif. Tijdens de Oostenrijkse periode kreeg de kronkelende Oude Dendermondse baan een rechtere variant. Door de ophoging van de weg werd de waterloop gebarreerd met als gevolg dat dit een natte weide werd. Op de kadastrale legger van 1798 vermeld als Rotteweyde.
Lammekesbos is een essenbroekbos dat iets verder ligt langs de voetweg. Vroeger was dit een natte weide (broek) beplant met populieren. Het werd aangekocht door Natuurreservaten (BNVR) in 1997 Met zijn 8 are 60 ca groot is het ons kleinste en 2° oudste natuurgebied.

Op de grens Asse/Mollem
Het natuurgebied Waarbeek en Doren bestaat uit een aaneenschakeling van grasland, knotwilgen, heggen en ook nog populieren. De Kramaaibeek loopt langs en door het gebied. Het water is proper dankzij het reinigend vermogen van het rietveld. Het rietveld zelf is een paradijs geworden voor broedende rietvogels en een rustplaats voor trekvogels. Daar heeft Pasar ook het mooiste plekje van Asse gesitueerd. In de omgeving van ons reservaat ligt ook het laatste hopveld, de site van een oude veldsteenoven en de staande wip van de boogschuttersmaatschappij Concorde.

In de deelgemeente Mollem
Het Kloosterbeekbos is een laaggelegen, beekbegeleidend elzenbroekbos. Een steile overgang met het aanpalend koutercomplex geeft het bos een zekere intimiteit. Dit geeft rust en bescherming voor de fauna.
Het Bollebeekbos (Velm) behoorde ooit tot het grote Hof te Bollebeek. Ons grasland werd in het kader van de ruilverkaveling Bollebeek toegewezen aan de gemeente Asse en door hen in concessie gegeven aan Natuurpunt Asse.

 Top

Dieren en planten

In Vogelenzang domineert dankzij verbossing boswilg waarvan de katjes heel wat bijen aantrekken in het voorjaar en verder zwarte els en al zomereik. Ook komt tegen de valleirand massaal reuzenpaardenstaart voor wat wijst op kwel.
Het prachtige Papenbosch heeft als natuurtype het zeldzame essen-eikenbos met wilde hyacint. In het vroege voorjaar komt hier massaal bosanemoon voor, gevolgd door wilde hyacint en later gewone salomonszegel, valse salie en grote muur.
In het lager gelegen Kleygat groeit en bloeit een schare aan wilde planten zoals moerasspirea, moesdistel, dotterbloem, bosbies, heksenkruid en op de natste plaatsen bittere veldkers en watermunt. Dat brengt een druk insectenleven tot leven. Zanglijster, boomklever en zelfs houtsnip laten zich hier horen. Verder komt er nog bunzing voor en een grote populatie reeën. Allen vinden hier rust, bescherming en voedsel.

Rotn werd eind 2021 beplant met inheems autochtoon plantgoed zoals zomereik, winterlinde, zwarte els, haagbeuk en gewone esdoorn. Aan de randen werd een struiklaag aangelegd met vooral bessendragende struiken zoals slee- en meidoorn, gelderse roos, kardinaalsmuts, hazelaar, inlandse vogelkers en sporkehout. Dit jonge bos zal heel wat vervuiling opnemen van het drukke verkeer en ook voedsel geven aan de avifauna. Langs de vrije waterloop is er geen beplanting. Hier groeit massaal bittere veldkers, oever-of moeraszegge en ook sporadisch al voorjaarsbloemen zoals slanke sleutelbloem, speenkruid en pinksterbloem.

Het Lammekesbos is waardevol omwille van de voorjaarsbloemen zoals dotterbloem, slanke sleutelbloem, bosanemoon, muskuskruid en onze koestersoort paarbladig goudveil. Dit inheems loofbosje bestaat verder uit zwarte els, zomereik, en nog gewone es.

Waarbeek heeft vooral elzen wat in de winter massaal sijsjes aantrekt. In het natte gedeelte langs de beek komt ook dotterbloem en slanke sleutelbloem voor. Voorlopig hebben de eikelmuiskasten nog geen bezoekers tenzij veldmuizen. In de Doren kwam naast allerlei voorjaarsbloemen ook goudveil voor.

Het Kloosterbeekbos is rijk aan o.a. dotterbloem, slanke sleutelbloem, salomonszegel, bosanemoon, pinksterbloem, moerasspirea en bittere veldkers. Verder werden er reeds sperwer, matkop en wilde eenden gespot naast hazelworm, alpenwatersalamander en bruine kikker.

Het mooiste grasland paalt aan Bollebeekbos (Velm). Je vindt hier op het einde van de losweg o.a. ratelaar, echte koekoeksbloem en allerlei klavers. Een paradijs voor vlinders en ook voor ons kleinste knaagdier, de dwergmuis. In de hoge grassen maakt zij een bolvormig nest dat wij hier regelmatig terug vinden.

  Top

Natuurbeheer

In het spontaan verboste Vogelenzang vallen de boswilgen neer en verschijnen zaailingen van o.a. zwarte els en zomereik wat voorlopig het uitzicht heeft van een verwilderd bos.

Voor Papenbosch geldt er nulbeheer. Als het tapijt van wilde hyacint verder bedreigd wordt door toenemende verbraming, ten gevolge van stikstofneerslag, zal er gemaaid worden.

Kleygat heeft drie open plekken of kamers waar jaarlijks gemaaid wordt en dit om de ruigte te laten evolueren naar een grotere biodiversiteit. Om de bodemerosie tegen te gaan werd op de akker aan de rand van het zuidelijk gedeelte een grasstrook aangelegd dankzij de VLM.

In Lammekesbos is er ook nulbeheer. Het drassige gedeelte met zijn voorjaarsbloemen moet wel gevrijwaard worden van verruiging ten gevolge van inspoeling van voedingsstoffen uit de omliggende akkers.

Ook in de Rotn wordt de ruderale vegetatie gemaaid om plaats en licht te geven aan voorjaarsbloeiers.

Er werd recent bebost vooraan in Waarbeek en ook een haag geplant voorbij het hopperceel waar de populieren gerooid zijn. Het afgerasterd grasland werd vroeger begraasd door pony’s en nu door schapen. Dit grasland is wel verruigd met grote brandnetel door bladval van de aanpalende populieren en krijgt ook onvoldoende zonlicht om te evolueren naar een bloemrijk grasland. De houtkant wordt regelmatig afgezet waardoor verjonging ontstaat. De bloeiende sleedoorns en Gelderse rozen zijn een ware lust voor de talrijke wandelaars en joggers.

Jaarlijks wordt 2x het grasland gemaaid en het maaisel afgevoerd in Bollebeekbos (Velm). Door deze verschraling ontstaat hier bloemrijk grasland.

In Kloosterbeekbos is er nulbeheer in het elzenbroek. Het hoger gelegen gedeelte werd destijds volgestort en daar werd een struweelrijke bosrand aangelegd met hulp van de plaatselijke scouts. Er is ook hakhoutbeheer mogelijk verder van de beek.

Vogelenzang-Kleygat en Papenbosch zijn, net als Rotn en Lammekesbos, beheereenheden van het deelgebied Hambos. Samen met de andere deelgebieden nl. Paddenbroeken (Merchtem) en de Vallei van de Puttenbeek (Opwijk) vormt dit het erkend natuurgebied Paddenbroeken (E346) sinds 2006.
Vogelenzang-Kleygat en Papenbosch zijn bovendien Natura 2000 gebieden of habitatrichtlijngebieden (Bossen van de Vlaamse Ardennen en Zuid-Vlaamse bossen) en dus beschermd door Europa.

 Top

Nog meer informatie over deze gebieden, vind je hier

Horeca

Kamers - Recrea cafe - Pensionstal "De Kleine Deugd"
Lepelstraat 10
1745 Mazenzele - Opwijk

 Top

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Grote Molenbeek en bijbeken groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Grote Molenbeek en bijbeken".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Frans Roggeman frans.roggeman@gmail.com, Rudy Lengeler r.lengeler@belgacom.net, Patrick Versonnen Patrick.versonnen1@telenet.be, Kristof Meert kristof.meert@gmail.com, Eddy Moyson vliegwezen66@skynet.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.