Het Speelhof

Het Speelhof - Kriekerij - Groene Putte

Stekene
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het Speelhof ligt op de stuifzandrug Stekene – Moerbeke. Op de zandige delen is de vegetatie arm en doet ze denken aan die van heischraal grasland. De singels en greppels zijn vochtiger, hier ontwikkelt zich een bloemrijke ruigte met planten als grote wederik en grote kattenstaart. In de zomer wordt dit natuurgebied begraasd door paarden. Vlakbij liggen ook de natuurgebieden Kriekerij en Groene putte.

Toegankelijkheid

De Groene Putte is vrij toegankelijk. De graslanden van het Speelhof liggen zichtbaar langs de weg "Riet" en de Driehoefijzerstraat.

Leuk voor kinderen

In het naaldbos van de Groene Putte mogen kinderen spelen en ravotten.

Beschrijving van het gebied

In het Speelhof visualiseren niveauverschillen van zo’n twee meter de oude stuifduinen op zijn best. Het dennenbos op een duinkruin biedt broedgelegenheid aan uilen en roofvogels. Het gebiedje zelf situeert zich in het slenk of duinpangedeelte, variërend van matig tot tijdelijk sterk oppervlaktewater beïnvloed. De vegetatiebepalende factor is dus de graad van invloed of plaatselijk zelfs inundatie van het oppervlaktewater. Het samenspel van de voedselarme zandige bodem en het water, dat dan weer het ideale transportmiddel is voor opgeloste voedingszouten, is de dynamiek van het gebied . Het duizendguldenkruid markeert hier op een fijngevoelige manier het midden tussen nat en droog in het terrein, ecologisch symboliseert het de hartslag van het gebied.

Groene Putte verwijst naar de turfwinning die in het noorden van Stekene tot in de Middeleeuwen plaats vond. De naam slaat dus niet op de gevulde zandwinningsput die Natuurpunt hier in 2015 gedeeltelijk aankocht. Nu wil de natuurvereniging er spontaan een open natuurlijk bos van wilgen, zwarte elzen, zomereiken en ratelpopulieren laten groeien. 

Dieren en planten

De kort gegraasde grasmat en paden zijn ideaal voor de ratelaar (eenjarige plant, gevoelig voor concurrentie in de kiemfase), de niet begraasde delen zijn dan weer goed voor bloemrijke ruigten en als schuilplaats voor insecten.

De voor het gebied bloemenrijke periode begint van eind mei en loopt tot eind juli, beginnend met de ratelaar (grasland of intensief begraasde zonering) om dan verder te gaan naar de bloemrijke ruigten (extensief begraasde zonering).

In de bloemrijke ruigte zijn vier soorten bepalend: moerasrolklaver, wederik, kattenstaart en kale jonker. Kattenstaart en kale jonker markeren de inundatiezone terwijl moerasrolklaver en wederik meer op de begrazingsintensiteit reageren.

Zowel het bloemrijke als de variatie in vegetatiestructuur maakt het gebied aantrekkelijk voor vlinders en insecten.

Natuurbeheer

In het Speelhof zijn Tinkerpaarden letterlijk en figuurlijk de trekpaarden van het natuurbeheer, zij borduren een variatie aan vegetatiepatronen. De runderen die in de Groene Putte ‘s zomers grazen bevorderen het kiemen van bomen en struiken. Ze houden het gras kort, trappen de bodem open en zorgen voor bloemrijke open plekken voor vlinders en zweefvliegen.

Lees meer

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Paul Creve paul_creve@telenet.be, Franki Saman franki.saman@telenet.be, Geert Verwilligen geertverwilligen@gmail.com

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.