Veldleeuwerik
Eric Malfait

Keignaert

Oostende, Oudenburg
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Tussen de stad Oostende en deelgemeente Zandvoorde ligt een gevarieerd landschap met weilanden, sloten en akkers: de historische polders van De Keignaert.

Toegankelijkheid

Om de natuurpracht te ontsluiten voor het grote publiek loopt langs de bebouwde zijde van de Grote Keignaertkreek een wandelpad en werd een zeven meter hoge kijktoren opgericht, van waaruit het gehele gebied permanent kan overschouwd worden. In deze toren hangen bovendien infopanelen, die de beginnende vogelkijker een eind op weg helpen. Zo kan iedereen genieten van het gebied, zonder dat de natuur er erg in heeft.

Het gebied zelf is alleen toegankelijk onder begeleiding van een  natuurgids.

Beschrijving van het gebied

Zo’n 3.000 jaar terug was dit nog een veengebied, later overspoeld door de zee die een pak zand en zeeklei afzette. In de Middeleeuwen werden deze schorren ingedijkt. Tijdens het Beleg van Oostende (1601 – 1604) groeven de Geuzen een bres in de duinen. Er ontstond een heel modderige vlakte met geulen waar het zeewater dagelijks binnen en buiten stroomde. Zo konden ze de belegerde stad beter verdedigen tegen de Spanjaarden. Deze geulen zijn momenteel nog zichtbaar in de polders als kreken, zoals de Keignaert, Zoute- en Sluiskreek en Oude Straatkreek. Met de aanleg van dijken won men later het overstroomde land terug.

Dieren en planten

Bedreigde weidevogels zoals grutto, tureluur en veldleeuwerik keerden hier terug na het herstelbeheer en typische riet- en moerasvogels zoals kleine karekiet, rietgors en blauwborst vonden hier opnieuw een veilige broedplaats. Ook kluut, kleine plevier, oeverzwaluw en woudaapje - een uiterst zeldzame reigersoort - maakten hun comeback. 's Winters verblijven steeds meer smienten, kolganzen en kleine rietganzen in het Oostends krekengebied. Naast grote zaagbek, dodaars, krakeend en tafeleend zijn ook de blauwe kiekendief en de velduil vaste wintergasten. Poelen en sloten vormen nu een prima leefgebied voor kikkers, libellen en waterjuffers. Ook typische planten, zoals de pinksterbloem en de zoutminnende zeeaster, voelen zich weer thuis in het gebied.

Natuurbeheer

Ruim 15 jaar geleden gaf de stad Oostende een eerste aanzet tot de uitbouw van een prachtig natuurgebied en een oase van rust aan de rand van Oostende. Het stadsbestuur kocht 9 ha akkerland langs de westelijke oever van de Keignaertkreek. In één adem werd het oorspronkelijke landschap met kraan en bulldozer hersteld, waarbij slenken en poelen werden gegraven en het historische grasland van weleer terugkeerde. In de daaropvolgende jaren werd het natuurgebied gestaag uitgebreid en ingericht in het kader van het natuurinrichtingsproject 'Oostendse Kreken'. De Stad gaf het natuurgebied vervolgens in erfpacht aan Natuurpunt, die het beheert in samenwerking met plaatselijke landbouwers.

Lees meer

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.