Veldleeuwerik
Eric Malfait

Keignaert

Oostende, Oudenburg
Oppervlakte
Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
In Zandvoorde (Oostende) ligt een groen natuurgebied vol weilanden, sloten en akkers: de Keignaert. Wandel- en fietspaden volgen de mooie Keignaertkreek. Hier vind je enkele typische diertjes en spot je verschillende vogels. Het gebied zelf is enkel toegankelijk met een gids.

Toegankelijkheid

Om de natuurpracht te ontsluiten voor het grote publiek loopt langs de bebouwde zijde van de Grote Keignaertkreek een wandelpad, van waar het gehele gebied permanent kan overschouwd worden.

Het gebied zelf is alleen toegankelijk onder begeleiding van een natuurgids.

Beschrijving van het gebied

Zo’n 3.000 jaar terug was dit nog een veengebied, later overspoeld door de zee die een pak zand en zeeklei afzette. In de Middeleeuwen werden deze schorren ingedijkt. Tijdens het Beleg van Oostende (1601 – 1604) groeven de Geuzen een bres in de duinen. Zo ontstond een heel modderige vlakte met geulen waar het zeewater dagelijks binnen en buiten stroomde. Zo konden ze de belegerde stad beter verdedigen tegen de Spanjaarden. Deze geulen zijn momenteel nog zichtbaar in de polders als kreken, zoals de Grote en Kleine Keignaert, Zoute- en Sluiskreek en Oude Straatkreek. Met de aanleg van dijken won men later het overstroomde land terug.
Na WO II zag het eruit als een lappendeken van kleine weilandjes met veel grachten, door
ruilverkaveling en drainagewerken werden tal van natte graslanden gescheurd en als akkers gebruikt. Eind 20 ste eeuw waren er zelfs plannen om aan de oevers van de Keignaert een groot vakantiepark te bouwen!

Dieren en planten

Bedreigde weidevogels zoals kievit, tureluur en veldleeuwerik keerden hier terug na het herstelbeheer en typische riet- en moerasvogels zoals kleine karekiet, rietgors en blauwborst vonden hier opnieuw een veilige broedplaats. Ook kluut, kleine plevier, oeverzwaluw en woudaapje - een uiterst zeldzame reigersoort - maakten hun comeback. 's Winters verblijven steeds meer smienten, kolganzen en kleine rietganzen in het Oostends krekengebied. Naast grote zaagbek, dodaars, krakeend en tafeleend zijn ook de blauwe kiekendief en de velduil vaste wintergasten. Poelen en sloten vormen nu een prima
leefgebied voor kikkers, libellen en waterjuffers. Ook typische planten, zoals de pinksterbloem en de zoutminnende zeeaster, voelen zich weer thuis in het gebied.

Natuurbeheer

Ruim 30 jaar geleden (1997) gaf de stad Oostende een eerste aanzet tot de uitbouw van een prachtig natuurgebied en een oase van rust aan de rand van Oostende. Het stadsbestuur kocht 9 ha akkerland langs de westelijke oever van de Keignaertkreek. In één adem werd het oorspronkelijke landschap met kraan en bulldozer hersteld, waarbij slenken en poelen werden gegraven en het historische grasland van weleer terugkeerde. In de daaropvolgende jaren werd het natuurgebied gestaag uitgebreid en ingericht in het kader van het natuurinrichtingsproject Oostendse Kreken. De Stad gaf het natuurgebied vervolgens in erfpacht aan Natuurpunt, die het beheert in samenwerking met
plaatselijke landbouwers. Ondertussen beheert onze vereniging hier 68 ha.
Het beheer van Natuurpunt vzw beoogt hoofdzakelijk het instandhouden van de aanwezige diversiteit, d.w.z. het herstellen van het microreliëf, het (extensief) maaien en begrazen van de graslanden en het
herstel van de poelen.

Lees meer

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.