Kleine parelmoervlinder Shutterstock
Kleine parelmoervlinder Shutterstock

Klingse Warande

Sint-Gillis-Waas
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
De Klingse Warande is een gevarieerd grasland op zandige bodem, extensief begraasd door runderen. Het wordt bijna volledig omzoomd door bosjes en bodemrijen. De bedoeling is om te evalueren naar een voedselarme wastine (grotendeels grasland, met verspreide struiken en bomen).

Toegankelijkheid

Er zijn vier klaphekjes geplaatst, zodat wandelaars in het gebied kunnen rondlopen of het doorkruisen.  Zo willen we iedereen, zeker de omwonenden, mee laten genieten van ons nieuwe natuurgebied. Stevig schoeisel is aangewezen.

De randbosjes zijn niet omheind.  Kinderen uit de nabijgelegen woonwijken gebruiken ze dan ook om te ravotten en kampen te maken.  In één van die bosjes (Blauwehoefwegel) is er veel tuinafval gestort, er komen dan ook diverse verwilderde tuinplanten voor (o.a. geraniums, bonte dovenetel, Spaanse boshyacint).

Het gebied is het hele jaar door vrij toegankelijk. Fietsers, ruiters en gemotoriseerd verkeer zijn niet toegelaten.  Honden welkom, aan de leiband.  

 Top

Beschrijving van het gebied

De Klingse Warande is een gevarieerd grasland op zandige bodem, extensief begraasd door runderen.  Aan de rand liggen een viertal bosjes (o.a. den, lork, zomereik, esdoorn, Amerikaanse vogelkers), die ook deel uitmaken van het gebied. Twee bosjes worden begraasd door runderen.

Bomenrijen, vaak zomereik, een rustige straat (Warandewegel) aan een woonwijk, een voetbalterrein en een berkenbosje (op Nederlands grondgebied), omzomen het gebied.

De Klingse Warande ligt in een landbouwzone. Ze diende tot voor kort voor landbouw en als paardenweide. 

De stichting Wiltenissie kocht vorig jaar het gebied en schonk het in april 2021 aan Natuurpunt.

In samenwerking met het gemeentebestuur wordt een bomen- en struikenrij aangeplant langsheen de Warandewegel.  Die vult de natuurlijke omzoming van het gebied verder aan.

In het reliëf van de Klingse Warande is een dijkvormige verhoging zichtbaar.  Dat is mogelijk een restant van het oude Fort Clinge (opgericht in 1595 en gesitueerd in het gebied) gelegen op het tracé van een oude dijk. 

 Top

Dieren en planten

Het gebied is nog maar een half jaar in ons bezit.  Toch werd het al vrij intensief bezocht om na te gaan welke soorten er te zien zijn.

Vorige winter werden in de bosjes o.a. foeragerende koperwieken waargenomen.  Ook werden dit jaar al diverse roofvogels opgemerkt (torenvalk, ransuil, buizerd, wespendief, sperwernest).  In totaal werden dertig vogelsoorten werden waargenomen.

Er komen heel wat plantensoorten voor in het gebied.  Er werden door waarnemers 188 soorten geteld.  Als je door het gebied wandelde deze zomer viel in de zuidelijke helft de massale bloei van het Jacobskruiskruid op.  Het is een pionier die de onbedekte zandbodem succesvol inpalmde.

In het najaar 2021 valt het op dat er veel brem gekiemd is, volgend jaar zal die soort zeker ruim aanwezig zijn.

Niet minder dan 23 soorten dagvlinders werden geteld, waaronder het koevinkje, de kleine vos en de koninginnepage. De bijzonderste soort was ongetwijfeld de kleine parelmoervlinder.  De Klingse Warande is in het gebied Stekene/Sint-Gillis-Waas de enige plaats waar hij dit jaar gezien is. Mogelijk is dat te wijten aan het vaak voorkomen in het gebied van het akkerviooltje.

In het westelijk bosje is tot onze verrassing een nest van de rode bosmier.

 Top

Natuurbeheer

Na de verwerving van het gebied werd eerst en vooral een opruimactie gedaan om restanten van het vroegere gebruik op te ruimen (oude landbouwplastiek, steenpuin, resten omheining, enz.).

Het gebied werd (op twee bosjes na) volledig omheind.  Er werden in de omheining twee grote toegangen en vier klaphekjes geplaatst.  Aan de westelijke zijde werden vier overstapjes gemaakt (twee aan het voetbalterrein).  Een koevang werd geïnstalleerd aan de oostzijde, naast het toegangshek.

In de bosjes werden Amerikaanse vogelkers en exotische duizendknoop bestreden.  Ook werden een aantal bramenstruiken weggemaaid. 

Er is een contract afgesloten voor extensieve begrazing met runderen (maximum 12).  Zo hopen we met passief beheer een grotendeels open landschap op een voedselarme zandige bodem te bekomen. 

 Top

Hoogtepunten

De Warande ligt op de Noordwase dekzandrug.  Vlak daarbij ligt de Clingepolder (in Nederland).  In de 80-jarige oorlog was de hoger gelegen strook zand niet overstroomd en daardoor strategisch belangrijk, o.a. voor troepenbewegingen.   De Spaanse troepen voor het beleg van Hulst, dat veroverd werd in 1596, waren o.a. hier (Fort Clinge) gestationeerd.

Het beheer (extensieve begrazing) in de Klingse Warande is pas dit jaar begonnen.  We hopen op termijn de fauna en flora van een grotendeels open gebied op een voedselarme zandige bodem te krijgen.  

In het aanpalende gebied, gelegen over de Nederlandse grens is er veel aandacht voor natuurontwikkeling.  Vlak bij de Warande liggen naast de dreef, een diepe gracht (met permanent water), ruig grasland en bos.  Verderop liggen er, tussen akkers en weiden, oude en nieuw aangeplante bossen en diverse waterpartijen (afkomstig van zandwinning en dijkdoorbraken).  Zo maakt de Klingse Warande in feite deel uit van een veel groter gebied met natuurontwikkeling.

Top

Verder wandelen

In deze andere gebieden die Natuurpunt beheert kan je gaan wandelen:

Steengelaag

Kreken van Saleghem

Heimeersen

 Top

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Klingse Warande groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Klingse Warande".

Heb je vragen of wil je een handje toesteken? Neem contact op met het beheerteam.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.