Grutto
Hugo Willocx

Marbeleven

Brecht
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het Marbeleven is een natuurgebied dat in de Vraagheide ligt en waarvan thans 3 ha in eigendom is. Het bestaat uit een verruigd bosje met gewone den en ruwe berk, een natte verboste heide, de restanten van een drooggevallen vennetje, een plagplaats en een perceelsrand naast een weide.

Toegankelijkheid:

Het gebied ligt tussen knooppunt 62 en 57 van wandelnetwerk Kempense Hoven.

Beschrijving van het gebied

Voor het grootste deel bestaat het gebied uit natte heide met overgangen naar droge heide en twee vennetjes. Tegen de straatkant langs de noordzijde van het gebied ligt vochtig eiken-berkenbos. Waar het nog vochtiger wordt vind je overgangen naar berkenbroek op veenmos en nog verder en natter is er tenslotte wilgenbroek met geoorde en grauwe wilg.

Het gebied maakt deel uit van een groter geheel, de Brechtse heide, wat een intensief landbouwgebied is. 

Dieren en planten

Het Marbeleven ligt midden een weidegebied waar nog tal van weidevogels zoals grutto, kievit en wulp zich thuis voelen. Het vormt een ideaal toevluchtsoord en nestgelegenheid voor vogels.Ook scholekster, kiewit, veldleeuwerik en graspieper leven in deze omgeving.

Het Marbeleven is een belangrijk overzinterings- en fourageergebied voor eenden en ganzen met dodaars, wilde eend, krakeend, kuifeend, tafeleend, wintertaling, smient, slobeend en bergeend.

De open en gedeeltelijk natte partijen binnenin zijn omringd door struikgewas en struweel zodat er heel wat beschutting is voor zoogdieren (reeën). De kleinere leefwereld biedt ons amfibieën en een vrij grote verscheidenheid aan libellen en waterjuffers.

Qua planten vind je hier struikhei, dophei, moerasstruisgas, fijn schapengras en de zeldzame witte snavelbies. 

Natuurbeheer

Wij streven er naar om ooit met de eigenaar van het grotere deel tot een gezamenlijk beheer te komen van het hele gebied. Op die manier zouden we in onze nabijheid een prachtig stukje Kempens landschap opnieuw tot volle leven kunnen laten komen.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Marbeleven groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Marbeleven".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je Marbeleven verkennen onder leiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Michel Van Waegeningh, 03-385 87 39.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.