Waterhoen
Luc Meert

Oude Leiearm

Kuurne
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Oude Leiearm bevindt zich in Kuurne, op de grens met Harelbeke en Kortrijk, en is een 7,4 ha groot natuurgebied. Sinds 1985 ijvert Natuurpunt ʺDe Vlasbek VZWʺ voor het behoud en de bescherming van de afgesloten Leiearm.

Beschrijving van de Oude Leiearm

Het gebied is onderverdeeld in diverse zones. Het sneppebos is een vochtig stuk bos. Voor tal van vogels is het de ideale plaats om te overwinteren en te broeden. De zandvlakte is een opgespoten terrein en is een ideale locatie voor zandminnende planten. Het zeggenveld biedt een mooie afwisseling met de bosranden en de verlandingszone. De vlinderweide heeft dan weer een ideale ligging om aan vlinderbeheer te doen. In samenwerking met de Zuid-West-Vlaamse Vlinderkring passen we het gefaseerd maaibeheer toe en dat in drie zones. Dit nieuwe vlindergebiedje vormt een mooie schakel met andere vlindergebieden in de buurt. Het konijnenbos vormt een aanééngesloten stuk bos met veel wilgen, populieren en vlieren. De oevers van de Oude Leie trekken heel wat vogelsoorten aan. En aan de waterplas vinden we veel libellen en waterjuffers, alsook diverse vissoorten.

Dieren en planten

Niettegenstaande de geringe oppervlakte, heeft het natuurgebied van de Oude Leiearm heel wat te bieden voor talrijke soorten planten en dieren. Ondanks de geïsoleerde ligging vinden toch heel wat vogels, zoogdieren, amfibieën en insecten hun weg naar deze rustige habitat.

De verschillende biotopen in dit gebied hebben een gunstig effect op de biodiversiteit. Het natuurgebied heeft ook een recreatieve en sociale functie in de dichtbevolkte en dichtbebouwde regio in Zuid-West-Vlaanderen.

Door het toepassen van een gefaseerd maaibeheer en de veelvuldige aanwezigheid van de grote brandnetel, komen we aan een groot en verscheiden aantal dagvlinders.

De wilde eend, de waterhoen, de meerkoet, de kuifeend, de dodaars, de fuut, de ijsvogel, de sperwer, de torenvalk en de boomvalk broeden in het gebied. Er worden ook nestkastjes opgehangen voor de kool- en pimpelmees. Het reservaat heeft een roekenkolonie en een slaapplaats voor tientallen kauwen. De buizerd, de waterral, de houtsnip en de watersnip zijn regelmatige wintergasten die in het natuurgebied komen foerageren, slapen en uitrusten. De aalscholver, de blauwe reiger en nog vele andere soorten rietvogels, zoals de kleine karekiet en de bosrietzanger, zijn tijdens de zomer in het gebied aan te treffen.

Natuurbeheer

De vlinderweide is door het handhaven van een gefaseerd maaibeheer een echt pareltje aan het worden. Er werd alles aan gedaan om een aantal kwetsbare soorten, zoals het hooibeestje, het groot dikkopje en het bruin blauwtje, aan te trekken. Samen met Sylvain Cuvelier, van de Zuid-West-Vlaamse Vlinderkring, hebben we een toekomstvisie uitgewerkt voor alle aanwezige soorten dagvlinders. 

Ieder jaar opnieuw worden diverse inventarisaties van de aanwezige planten- en diersoorten uitgevoerd, dit in samenwerking met de natuurhistorische werkgroepen van de regionale Natuur.koepel.

Voornamelijk het voeren van een gefaseerd maaibeheer in de vlinderweide en het maaien van het zeggeveld zijn de belangrijkste beheersmaatregelen.

Lees meer

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je de Oude Leiearm verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Johan Staelens,  0478-95 90 56.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.