Prinsenveld
Mark Vermeulen

Prinsenveld

Hofstade
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

Tussen het domein Hofstade van Sport Vlaanderen en de Leuvense vaart ligt een mooi pareltje natuur. Weilanden vol bloemen en leven zijn hier het doel. Het Prinsenveld is een oud cultuurlandschap waar graslanden afwisselen met houtkanten en knoteiken. Echte koekoeksbloemen en pinksterbloemen zorgen voor kleur in het voorjaar. Sinds 2006 huurde Natuurpunt het gebied van het OCMW van Mechelen. Begin 2020 konden we het gebied aankopen en zo veilig stellen voor de toekomst.

Toegankelijkheid

Het gebied is momenteel nog niet toegankelijk voor bezoekers.

 Top

 

Beschrijving van het gebied

Het Prinsenveld is 11 ha groot en sinds 1977 beschermd als landschap. De graslanden worden doorsneden door grachten en bomenrijen. Hier en daar vind je struwelen en elzenbosjes. Het zacht glooiend reliƫf zorgt voor heel wat variatie in de weilanden. Op de hoger gelegen zandige delen liggen schrale droge graslanden. Daarnaast komen er glanshaverhooilanden voor en in de natste delen vinden we nog relicten van dotterbloemgraslanden. Ook de knoteiken verdienen speciale aandacht. Doordat deze lange tijd niet beheerd zijn, is het nu niet eenvoudig het noodzakelijk knotbeheer terug op te starten. Dankzij de hulp van vrijwilligers en door samenwerking met landbouwers proberen we dit biodivers cultuurlandschap terug te herstellen.

 Top

 

Dieren en planten

Heel bijzonder zijn de eeuwenoude rijen knoteiken. Knotwilgen kennen we, maar knoteiken zijn  er niet zo veel. Naast hun cultuurhistorisch gebruik zijn knotbomen ook visueel van groot belang in ons landschap. Ook hun ecologische waarde is groot. Vele knotbomen vertonen holtes die een ideale schuilplaats zijn voor vleermuizen, nestelende vogels en andere kleine dieren. Naast de knoteiken vormt de afwisseling van graslanden met houtkanten het ideale biotoop voor heel wat kleine zangvogels.

In de grachten die het gebied  doorkruisen krijgen groene en bruine kikker, alpenwatersalamander en kleine watersalamander alle kansen om zich voort te planten. Een nestkast hoog in een boom biedt jaar na jaar nestgelegenheid aan een koppel torenvalken. Regelmatig zoeken ooievaars van het nabij gelegen Planckendael er naar voedsel. In de struwelen en elzenbosjes nestelen en foerageren tal van kleine zangvogels zoals zwartkop en grasmus. Kom zeker eens vroeg in de ochtend in mei een wandeling maken om te genieten van dit ochtendkoor.

 Top

 

Natuurbeheer

De knoteiken langs de Molenheide en midden in het gebied waren minstens dertig jaar niet meer geknot. Een tiental jaar geleden namen we samen met de gemeente Zemst en het Regionale Landschap Brabantse Kouters dat achterstallig knotbeheer weer op. Knoteiken zijn gevoeliger dan wilgen en verdragen drastische ingrepen minder goed. Daarom gingen we gefaseerd te werk. Nu we het gebied in eigendom hebben, kunnen we plannen maken om de knoteiken een onbezorgde toekomst te geven.

 Top

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Prinsenveld groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Prinsenveld".

Op stap met een ervaren wandelgids:

Wil je dit natuurgebied verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak bij Marcel De Prins, 015-61 05 01, marcel@natuurpuntzemst.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.