Wintertaling
Shutterstock

Raambeekvallei

Keerbergen
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Raambeek vloeit ongeveer parallel met de noordelijke grens van Keerbergen. Bodemkundig en landschappelijk maakt het valleigebied van de Raambeek deel uit van het ‘Land van Heist’, op zich een deelgebied van de ‘Zuiderkempen’. De vallei is een agrarisch gebied versnipperd door lintbebouwing.

Beschrijving van het natuurgebied

In de Raambeekvallei is de lintbebouwing de oorzaak van  het verstedelijkingsproces. Ze snijdt de ruimte in verschillende stukken. Enkele relatief grote oppervlakten bleven gespaard van urbanisatie. Ze zijn landschappelijk waardevol door de afwisseling in grondgebruik, het kleinschalig karakter van de landbouw en de bomenrijen. In de vallei beheren we vier gebiedjes met een totale oppervlakte van bijna 4 ha:

  1. Schmeldersveld’, hooiland en akker, te bereiken via een zijweg van de Schrieksebaan naast huisnummer 182,
  2. ‘Grimbergehoveld’, een ocmw-bos, ten westen van de Sijsjesweg,
  3. een gemeentebos bij de Rozenweg,
  4. een privaat bos in de Lozenhoek.

Hoogtepunten

Het is helaas nog wachten op een betere waterkwaliteit van de op sommige plaatsen mooi meanderende Raambeek. Het rijke beekleven uit de jaren vijftig van de vorige eeuw kan slechts zo nieuwe kansen krijgen. Meer en meer landbouwgronden en weides kregen de jongste decennia een nieuwe bestemming als paardenweides. Op een zeldzaam onbewerkt perceel grijpen ruigtekruiden hun kans en bieden zodoende een leefomgeving voor insecten, vogels en kleine zoogdieren.  Deze vegetaties in het steriele cultuurland hebben een grote waarde als ‘steppingstone’. Daarnaast zijn bomenrijen, houtkanten en knotwilgen  interessante natuurwaarden.

Dit gebied is samen met de Dijlevallei nog een schaarse open ruimte in Keerbergen. Men kan er ongestoord kuieren langs (bos)paadjes en onverharde wegen.  Bewegwijzerde wandelingen zijn er voorlopig niet.

Dieren en planten

Bij knotwilgen denken we terecht aan de verblijf- en broedplaats voor de steenuil. Ook grotere broer bosuil komt er voor. Verder werden volgende vogelsoorten al genoteerd: boomklever, buizerd en wintertaling. Onder de dagvlinders zijn waargenomen: citroenvlinder, boomblauwtje, dagpauwoog, kleine vos, distelvlinder, gehakkelde aurelia, atalanta, en koolwitje.

Natuurbeheer

In het Schmeldersveld wordt het perceel langs de Raambeek  jaarlijks gemaaid en het maaisel afgevoerd. Langs de landweg ontwikkelt zich een houtkant gedeeltelijk geflankeerd door een bremstruweel. Het aangrenzend perceel wordt jaarlijks ingezaaid met gewassen voor akkervogels. In de drie bospercelen stimuleren we de ontwikkeling van inlandse boomsoorten.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Raambeekvallei groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Raambeekvallei".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je de Raambeekvallei verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Guido Meulenijzer, 015-64 05 80,

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.