Wim Dirckx

Schapenweide Middelkerke

Middelkerke
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Schapenweide is een gebiedje van 3 ha groot, gelegen aan de oostelijke grens van de gemeente Middelkerke, tussen de Duinenweg en de Kustbaan, slechts enkele honderden meters westelijker dan het provinciaal domein Walraversijde. Het gebied bestaat uit twee delen: een stuk duinen in het noorden, de Graaf Jansdijk in het zuiden en daartussen een zoetwaterplas met rietkraag.

Beschrijving van het natuurgebied

Het duinengebied maakt deel uit van de smalle gordel kalkrijke duinen tussen Oostende en Middelkerke. Het grootste deel is begroeid met duindoornstruweel. De plekken, ooit begroeid met helmgras, zijn nu geëvolueerd tot stuif- en mosduin. Hoe dichter naar de plas toe, hoe meer het struweel gemengd raakt met andere struiken, zoals sleedoorn, vlier en populier.

De grens met de Duinenweg bestaat uit een niet ondergestoven restant van de Graaf Jansdijk (een dijkensysteem dat in het begin van de 15de eeuw vooral aan de Oostkust werd aangelegd). De duidelijke knik in de dijk ter hoogte van het gebied kan er op wijzen dat er in het verleden, net ten westen van de Schapenweide, een inham van een grotere kreek is geweest.

Hoogtepunten 

Door de kleiige bodem binnendijks en de kwelwerking vanuit de duinen is er een uniek biotoop ontstaan, namelijk een waterplas met zoet water, die ongeveer 1 m hoger gelegen is dan het achterliggende land. Gezien de waterplas gevoed wordt door kwelwater vanuit de duinen, zijn er belangrijke hoogteschommelingen die een waardevolle dynamische plantenontwikkeling van de oevers bewerkstelligen. In het oostelijk deel loopt deze rietkraag over in een rietveld, dat in periodes van hoge regenval helemaal onder water komt te staan. In drogere periodes vormt dit een droog, verruigd rietveld, overgaand in een veldje met hoofdzakelijk watermunt.

Welke soorten zijn kenmerkend voor het gebied

Het is een paradijs voor salamanders, kikkers en padden, daarom zijn er enkele jaren geleden ambieëntunnels geïnstalleerd in de aanpalende straat. De waterplas wordt afgezoomd door een rietkraag waarin verschillende soorten rietvogels broeden (kleine karekiet, bosrietzanger, dodaars, …).

Welk beheer wordt er gevoerd

Graasbeheer 

Lees meer

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.