Schor van Ouden Doel

Beveren
Oppervlakte
Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

Samen met het verdronken land van Saeftinghe vormt het Schor van Doel het grootste brakwaterschor van West-Europa (3000ha). Het brakwaterschor is het buitendijks gebied tot aan de Schelde, dat onder invloed van getijdenwerking staat en zowel door zout water vanuit de Noordzee als door zoet water vanuit de Schelde overspoeld wordt.

Toegankelijkheid

De schorren zelf zijn niet toegankelijk zonder begeleiding. Je kan ze wel bekijken vanop de dijk. 

Beschrijving van het natuurgebied

Het natuurgebied ligt aan de rivierzijde van de Schelde in de Prosperpolder, de noordelijkste uithoek van het Waasland op de grens met Nederland. Ten noorden van het gebied ligt het befaamde Verdronken land van Saeftinghe en aan de overkant ligt een gelijkaardig schorrengebied, het Galgenschoor.

Het buitendijks gebied tot aan de Schelde is een brakwaterschor. Het gebied staat onder invloed van getijdenwerking en wordt zowel door zout water vanuit de Noordzee als door zoet water vanuit de Schelde overspoeld. Het slikgedeelte komt tweemaal daags onder water. De hoger gelegen schorren lopen alleen onder bij storm en springtij. Brakwaterschorren zijn zeer uitzonderlijk en komen in Europa alleen nog voor in de monding van de Elbe en de Westerschelde.

Dieren en planten

Het gebied vormt een modderig vogelparadijs en herbergt een zeldzame en typische zoutminnende flora. Qua rietvogels komen hier blauwborst, rietgors, baardmannetje, kleine karekiet, bosrietzanger, rietzanger. Verder ook steltlopers als tureluur, scholekster en kievit. Vermeldenswaard zijn ook waterral en bruine kiekendief.

Het schor is niet alleen belangrijk als broedgebied, maar ook als overwinteringsgebied en tussenstation voor tal van vogelsoorten op trek naar hun broedgebieden of winterkwartieren. Er overwinteren en pleisteren grote aantallen vogels zoals grauwe gans, bergeend, smient, krakeend,
wintertaling, wilde eend en slobeend. Het aantal grauwe ganzen dat zich aan de knollen van de
zeebies tegoed doet, loopt soms op tot duizenden.

Het probleem in zilte natuur is niet de aanwezigheid van zout. Soorten kunnen zich aanpassen aan de aanwezigheid van zout. Kijk maar naar de vele soorten die leven in de zoute Noordzee. Het probleem in zilte natuur is het steeds wisselende zoutgehalte. Daarom vind je de meeste soorten in het stabiele zoete en zoute deel van het estuarium en beduidend minder soorten in het brakke deel. Zeldzame zoutminnende schorrenplanten zijn echt lepelblad, melkkruid, zilte rus, zeeweegbree, zeebies, zeeaster, zeekraal en kweldergras. Zij brengen prachtige kleurschakeringen aan in het wuivende riet.

Natuurbeheer

Natuurpunt Waasland werkt concreet mee aan de uitbouw van dit prachtige natuurgebied. Tot in de jaren 70 werd het schor door runderen begraasd, maar met de dijkverhogingen (SIGMA-Plan) bestond er op de dijk geen uitwijkmogelijkheid meer voor de dieren, zodat ze bij springvloed dreigden te verdrinken. Riet en andere planten verdrongen vrij snel de typische schorrenplanten. Om de verruiging van het gebied tegen te gaan werd in 1999 opnieuw een begrazingsproject opgestart.

Verder wandelen in de buurt

Bospolder

Oude landen

Kreken van Saleghem

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Schor van Ouden Doel groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Schor van Ouden Doel".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Kristiaan Peeters kkjm.peeters@gmail.com

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.