Vilda - Yves Adams

Ter Neppen

Haacht, Herent
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Natuurgebied Ter Neppen in Herent werd gekocht van Distrigas en was tot voor enkele jaren beplant met populieren.

Beschrijving van het gebied

Door het kappen van het populierenbestand ontstond de huidige structuur van de vegetatie: bomen en struiken langs de randen en hierbinnen opschietende struiken en natte plekken met russen. Vooral de bloeiende vogelkers viel begin mei op. Vogelkers is verwant aan de Amerikaanse vogelkers, maar is in tegenstelling tot deze laatste wel inheems.

Dieren en planten

De soorten die hier voorkomen zijn es, zomereik, grauwe abeel, zwarte els, kardinaalsmuts, zoete kers, esdoorn en heel wat inheemse vogelkers. Aan de rand van het bos, langs het wandelpad, staat een mooi ontwikkeld sleedoornstruweel, waar al enkele eitjes van sleedoornpage werden gevonden. De kruidlaag is redelijk verruigd met hondsdraf, kleefkruid, kruipende boterbloem, zevenblad, grote berenklauw, smeerwortel en grote brandnetel. Interessante soorten zijn grote muur, speenkruid, aalbes, pinksterbloem en gele dovenetel.

Natuurbeheer

De wortelopslag van de canadapopulieren is sterk doorgeschoten en die zal op mechanische wijze verwijderd worden, hoofdzakelijk door het ringen van de opslag. Zo krijgen inheemse boomsoorten opnieuw meer kansen.

Verder gaan we uit van een nulbeheer. Natuurlijke processen zoals windworp en het natuurlijk afsterven van bomen vormen het basisbeheer. Indien blijkt dat er zo onvoldoende dynamiek is, kunnen er open plekken gemaakt worden door het afzetten van enkele bomen (es, zwarte els) die spontaan terug zullen schieten. Op die manier wordt er ook voor gezorgd dat de voorjaarsflora voldoende kansen krijgt. 

Daarnaast zal er aan de zuidelijke en westelijke zijde van het bos een mantelzoomvegetatie ontwikkeld worden. Aan de westelijke zijde is nu reeds een vitaal sleedoornstruceel aanwezig. Het struweel zal om de twaalf jaar afgezet worden, waarna het spontaan terug schiet. het wordt groepsgewijs afgezet, zodat er steeds verschillende ontwikkelingsfasen aanwezig blijven. De zoomvegetatie zal om de drie à vijf jaar gemaaid worden.

Als voorbereiding van het beheer zijn er reeds peilbuizen geplaatst. Op die manier kunnen we de grondwaterstand volgen en inschatten welke mogelijkheden het terrein biedt. Het is nu reeds duidelijk dat het terrein als „nat“ gebied een mooie toekomst heeft. De ligging, niet ver van de vaart Leuven - Mechelen kan hierbij een belangrijke rol spelen.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Ter Neppen groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Ter Neppen".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Gilbert Christiaens GilbertChristiaens@hotmail.com

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.