Eric De Jonge

Ter Planken

Dilbeek (Schepdaal)
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Ter Planken is een nieuw bos, in maart 2021 aangelegd op een 1,56 ha groot weideperceel, dat is gelegen naast het voetbalveld aan de Jan De Trochstraat in Schepdaal. Het perceel maakt deel uit van de vallei van de Plankenbeek.

 

 

Meer info over het gebied 

 

Toegankelijkheid

Het bos is toegankelijk door een ringvormig wandelpad dat aansluit op de Plankenveldweg (Vierbekenwandeling) en op het speelbosje van de wijk.

 Top

 

Beschrijving van het gebied

In de achttiende eeuw maakte de weide deel uit van een vijver die drie hectare groot was. De oeverwal, het talud langs de beek aan de oostkant, is nog zichtbaar in het landschap. Het gebied fungeerde als natuurlijk overstromingsgebied. De vijver werd in de negentiende eeuw omgevormd tot een grasland en gebruikt als graasweide. Door de natte en slecht drainerende leembodem heeft het gebied echter alle potentieel om te evolueren naar een biologisch zeer waardevol elzenrijk essen-olmenbos. Dit bostype wordt gekenmerkt door zwarte els in de boomlaag en opvallend veel moerasplanten in de ondergroei. Hiermee wordt de natuurbestemming van Ter Planken -die van kracht is sinds 1977- nu eindelijk verwezenlijkt.

 

 Top

 

Hoogtepunten

Ter Planken is een gebied in volle ontwikkeling dat in 2020 werd aangekocht. Het is in transitie van soortenarme graasweide naar een biodivers nat bos. In 2021 werden er bomen aangeplant om dit proces een handje te helpen, maar er is ruimte gelaten voor spontane bosontwikkeling. De natuurwaarde van het gebied ligt niet alleen in het laten ontstaan van een soortenrijker bos, maar voornamelijk in het creƫren van een groene corridor waarlangs soorten zich kunnen verplaatsen van het ene naar het andere leefgebied. Het bos kan een belangrijke stapsteen worden in de ecologische verbindingswegen in Goot-Dilbeek. Het gebied maakt enerzijds de verbinding tussen het Begijnenborrebos en de Zibbeekvallei en anderzijds is het via de Plankenbeekvallei verbonden met de vallei van de Pedebeek. In de vallei van de Pedebeek wordt er al een tiental jaar ecologisch natuurbeheer uitgevoerd door de Afdeling Natuur en Bos en Natuurpunt.

 Top

Dieren en planten

De weide werd in 2021 beplant met een diversiteit aan bomen en struiken. De bosaanplant gebeurde gegroepeerd zodat er heel wat verschillende biotopen konden ontstaan met genoeg overgangen tussen bos en open ruimte. Er werden 600 bomen geplant: zomereik, winterlinde, haagbeuk, zoete kers, grauwe wilg, geoorde wilg, fladderiep en grove den en daarnaast 2750 struiken: gewone vogelkers, aalbes, hazelaar, eenstijlige meidoorn, gelderse roos, wilde kardinaalsmuts, gewone vlier, rode kornoelje en sleedoorn. De struiken staan in brede boszomen.
De bebossing is extensief en laat voldoende ruimte voor spontane bosontwikkeling, die we indien nodig aanvullen met beheersacties.

 Top

Natuurbeheer

Op 8 maart 2021 ging de terreinploeg van Natuurpunt van start met het boren van plantgaten in de dichte grasmat. Natuurpuntvrijwilligers, buurtbewoners en leerlingen van de Kasterlindenschool uit Sint-Agatha-Berchem plantten de meeste boompjes en struikjes uit. Het plantgoed werd gesponsord door 3 bedrijven/scholen: Arcadis, ABN-Amro en Out of Use/Odisee. Deze laatste hield hiervoor in 2020 een gsm-inzamelactie, opgezet door Opgewekt Pajottenland en gesteund door het provinciebestuur. Op 27 november 2021, tijdens de Dag van de Natuur, werd de bosaanleg afgerond met de aanplanting van fladderiepen. Het beheer zal in de toekomst voornamelijk bestaan uit de vrijstelling van plantgoed en het maaien van het wandelpad. Daarnaast is de aanleg voorzien van 2 poelen en een verdere vernatting van het terrein. Dit in functie van het verhogen van de waterbergingscapaciteit en het stimuleren van de biodiversiteit.

 

Top

Lees meer

Bij vragen of eventuele opmerkingen over dit gebied contacteer  

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.