Wijmelbroek

Deerlijk
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het Wijmelbroek in Deerlijk was in oorsprong een vochtig weiland. Het ligt op 200 meter van de kerk. Natuurpunt, de gemeente Deerlijk en een sociale werkplaats beheren samen het gebied.

Toegankelijkheid

Vrij toegankelijk op de paden. Een niet bewegwijzerd wandelpad loopt door het gebied.

Beschrijving van het gebied

Het Wijmelbroek ligt in het centrum van Deerlijk, op amper 200 m in vogelvlucht van de kerk, tussen de Vichtsesteenweg, de Pontstraat en de Pieter-Jan Renierstraat, maar toch zien wij hier ook kansen voor natuur. In 1998 werd het ingericht als natuurgebied. We kozen ervoor het oorspronkelijk landschap te herstellen en de biodiversiteit te verhogen door de aanleg van verschillende biotopen die vroeger in de streek veelvuldig te vinden waren. Eerst en vooral werd gezorgd voor een hoge waterstand. Er werden kleine landschapselementen (zoals poelen, sloten en solitaire bomen), enkele bloemenweides en een hoogstammige boomgaard met oude fruitsoorten aangelegd.

In 2011 werd een perceel toegevoegd waarop een ecologisch waterbufferbekken voor de Pontstraat werd aangelegd. Sindsdien is het Wijmelbroek 3,7 hectare groot. Op de randen van het gebied werden verschillende bermen aangelegd met grond die kwam uit de verschillende uitgravingen. Ze werden beplant met streekeigen groen. Een groot insectenhotel vervolledigde het plaatje.

Voor de aanleg van dit park, bestond het gebied uit een aantal vochtige moerasachtige weiden, ook wel eens “broeken” genoemd. Langs de Wijmelbeek, die ontspringt in dit gebied was er veel opslag van wilgentwijgen of “wijmen”. Hieruit kan de historische achtergrond van de naam Wijmelbroek afgeleid worden.

Dieren en planten

Je vindt hier een boomgaard met oude fruitsoorten. Rond de weides werden meidoornhagen aangeplant. Langs de vele sloten groeien knotwilgen. De kikkervijver en de veedrinkpoel zijn een thuis voor amfibieën. Vele soorten kruiden kleuren de wegranden en de hooilanden. Een rietveldje zuivert het binnenkomende water. In een bosruigte op de plaats van het vroegere recreatieoord Vijverpark vertoeven vele zangvogels. De geruimde oude irrigatiesloten trekken nu opnieuw libellen aan, zoals de watersnuffel, het lantaarntje en de grote keizerlibel.

Na het uitgraven van het bufferbekken verschenen al snel de eerste watervogels. Onder de vaste bewoners tellen we de wilde eend, waterhoen en meerkoet. Bij de grote vijver broedt elk jaar de dodaars, een kleine fuutachtige. Het is een handige duiker die erg lang onder water kan blijven. Hij jaagt er op kleine vissen. Vaak is vanuit het riet zijn baltsroep te horen.De blauwe reiger, aalscholver, bergeend, kuifeend, knobbeleend en ijsvogel zijn regelmatige bezoekers van de aangelegde vijver.

In het voorjaar kleuren de hooiweides paarswit door de pinksterbloemen. De verarming van de bodem deed de pinksterbloemen sterk uitbreiden. Het is de waardplant voor het oranjetipje, een witte vlinder met oranje vleugeltippen. De echte koekoeksbloem is met haar fijne roze kroonslippen één van de mooiste wilde bloemen uit ons land. Het is een moerasplant die op de vochtigste plaatsen te vinden is.

In het gebied komen vier soorten boterbloemen voor: de bekende kruipende boterbloem, de hogere scherpe boterbloem, de blaartrekkende boterbloem die meestal op modderbodems groeit en de zeldzame egelboterbloem. Die laatste kan je herkennen aan de smalle lancetvormige bladeren.

In het riet en in de lisdodde zingt ’s zomers de kleine karekiet. Zijn neef, de bosrietzanger, broedt in de ruige kanten. Je kan de vogels onderscheiden door hun zang.

In de nazomer vind je in de rozetten van de kale jonker (een moerasdistelsoort) regelmatig de webben van de tijgerspin. De naam klinkt vervaarlijk, maar het is een ongevaarlijke soort die, door de klimaatopwarming, vanuit het zuiden stilaan ook onze regionen heeft ingenomen.

Natuurbeheer

In het Wijmelbroek werd het landschap hersteld, zoals het er vroeger moet hebben uitgezien. Eerst en vooral herstelden we de natuurlijke hoge waterstand in het gebied. Daarnaast legden we ook kleine landschapselementen aan. Het meeste werk besteden we nu aan het maaibeheer. We voeren het maaisel steeds af waardoor de bodem verarmt. Zo krijgen steeds meer soorten kruiden de kans om te bloeien. Verder beperkt het beheer zich tot het in toom houden van exoten en het onderhouden van wandelpaden.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Wijmelbroek groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Wijmelbroek".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je Wijmelbroek verkennen onder leiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Patrick De Clercq, 056-70 17 89

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.