Natuurbericht

Naar écht duurzamere (straat)verlichting

07 december 2023

Fluvius, de beheerder van straatverlichting voor steden en gemeenten beheert in Vlaanderen ruim 1,2 miljoen openbare lichtpunten, samen goed voor een energiefactuur van om en bij de 100 miljoen euro per jaar. Daarnaast beheert ook de Vlaamse overheid heel wat lichtpunten langs de 6288 kilometer gewestwegen, snelwegen en op- en afritten. Het gaat dus alleen al voor straatverlichting over véél licht en véél geld. Maar ook heel veel hinder. De impact van deze openbare verlichting - samen met de vele private verlichting - op de biodiversiteit is enorm. In enkele natuurberichten lichtten we de afgelopen weken enkele voorbeelden toe. Een vollediger overzicht is te vinden in het rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) dat eerder dit jaar verscheen.

Natuurbeleid

Natuurpunt en Voka in stikstofdebat

07 december 2023

Het Vlaams Parlement keurt deze maand het langverwachte stikstofdecreet goed. Daardoor zouden de Vlaamse natuurgebieden beter beschermd moeten worden en zouden bedrijven minder snel hun vergunning kunnen verliezen. Maar daarmee zijn zeker niet alle problemen opgelost. In een dubbelinterview met ondernemersorganisatie Alfaport-Voka en Natuurpunt blijkt dat er met het stikstofakkoord wel stappen vooruit zijn gezet, maar dat er nog steeds donkere wolken boven onze natuur én toekomstige welvaart hangen.

Natuurbericht

'Joeri Buiten' over muurnatuur

06 december 2023

Joeri Cortens trekt de denderende stad in. "Ik ben in putteke Mechelen. Daar is langs de Dijle een wandelpad, dat je aan de achterkant van historische gebouwen brengt. Die muren? Dat is een paradijs voor allemaal planten." En daar vond hij onder andere... mos! "Ze groeien meestal in kussentjes." Maar ook het muurleeuwenbekje, een van Joeri's favoriete bloemen, is van de partij. "Het is letterlijk een leeuwenbekje. Als je het omdraait, lijkt het wel een leeuw met manen. En als je erop duwt, begint hij te brullen." Maar niet letterlijk, dan.

Natuurbericht

Vogelgriep teistert kraanvogelpopulatie

06 december 2023

De vraag was niet 'of' onze kraanvogels te maken zouden krijgen met de vogelgriep, maar eerder 'waar' en 'wanneer'. Twee belangrijke vragen want het antwoord op beiden bepaalt in hoge mate de impact op de populatie. De voorbije jaren was er al wel eens een uitbraak(je) hier en daar. Maar door de grote spreiding van kraanvogels op dat moment, werden alleen vrij beperkte, lokale groepjes het slachtoffer. Nu lijkt het een heel andere situatie te zijn. Er zijn al 20.000 à 30.000 kraanvogels gestorven. Doordat ze besmet geraakt zijn tijdens de migratie, dreigen ze het virus te verspreiden over een groot deel van de Europese populatie.

Natuurbericht

Natuurherstel als oplossing voor wateroverlast

03 december 2023

Natuurherstel is dé oplossing om Vlaanderen te wapenen tegen extreme weersomstandigheden zoals de afgelopen weken in de Westhoek. We moeten het water beter opvangen en vasthouden in de natuur. Natuurpunt roept alle spelers in het buitengebied en bedrijven op om samen met ons nog meer in te zetten op klimaatbuffers, gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen en zo een grote bijdrage leveren aan een klimaatrobuust Vlaanderen.

Natuurbericht

Kunstlicht verstoort relaties tussen planten & insecten

30 november 2023

Vele soorten insecten hebben een nauwe, maar complexe band met planten. Sommige insectensoorten bezoeken bloemen en zijn belangrijke bestuivers, terwijl andere soorten net zaden en bladeren eten. Maar insecten staan onder druk. Steeds meer onderzoek toont aan dat die complexe interacties tussen insecten en planten verstoord worden door nachtelijk kunstlicht.

Natuurbeleid

Natuurherstelwet: positief signaal van het Europees Parlement

29 november 2023

Het akkoord over de Europese natuurherstelwet is goedgekeurd door de Milieucommissie (ENVI) van het Europees Parlement. Het resultaat van vandaag weerspiegelt het harde werk en de vele toegevingen die gedaan werden tijdens de onderhandelingen om tot het voorlopig akkoord te komen. De Biodiversiteitscoalitie, waar Natuurpunt lid van is, roept alle Belgische Europarlementsleden en ons land op om voort te bouwen op dit positieve signaal en de wet snel goed te keuren tijdens de eindstemmingen in de plenaire vergadering van het Europees Parlement en in de Raad van de EU.

Natuurbericht

'Joeri Buiten' over de houtsnip

29 november 2023

Joeri Cortens is op zoek naar de houtsnip. Dat is de vogel van het moment: die is op trek. Volgens Joeri gaat het om een 'schaamsoort' omdat veel vogelaars de soort nog niet hebben gespot.

Natuurbericht

Bossen als stapsteen voor vliegend hert

29 november 2023

Natuurpunt werkt samen met het Agentschap Natuur en Bos en Agentschap Binnenlands Bestuur aan natuurherstel in de Vlaamse rand rond Brussel om zo vorm te geven aan het Nationaal Park “Brabantse Wouden”. In de omgeving van het Twaalfapostelenbos in Vossem (Tervuren) richtten we twee percelen in in functie van een natuurlijke bosstructuur. Beide percelen zijn ecologische stapstenen en vormen een verbinding tussen de natuurgebieden Twaalfapostelenbos en Plateau van Duisburg. Het project kadert ook in het Vlaams Strategisch Gebied Brussel. De betrokken percelen kunnen bovendien een rol spelen in de uitwerking van het plan “Vliegend Hert” door het creëren van bijkomend leefgebied.

Verenigingsnieuws

Nieuwe kansen voor de Oostkustpolders in Damme

28 november 2023

De Oostkust Polders in Damme zijn één van de laatst overgebleven open ruimtes in West-Vlaanderen. Hier kan je genieten van wijdse vergezichten in combinatie met waterrijke natuur. In de bodem zit bovendien veen, vergane plantenresten, die in de strijd tegen de klimaatverandering een cruciale rol kan spelen. Veen bevat heel wat koolstof dat baat heeft bij hoge waterstanden om te vermijden dat het vrijkomt als CO2 in de atmosfeer. Natuurpunt wil hier de komende jaren het natuurgebied versterken door in te zetten op het aankopen van bijkomende gronden en waar nodig het herstel van de waterhuishouding. Met de steun van Belfius Bank, Belfius Asset Management en Candriam, in combinatie met subsidies van de Vlaamse overheid, kan Natuurpunt de nodige financiering samenbrengen om dit te realiseren.

Natuurbericht

Meer dan 1.000 soorten nachtvlinders in Merelbeke!

26 november 2023

Merelbeke wil de biodiversiteit op haar grondgebied zo goed mogelijk in kaart brengen. Hiervoor worden vrijwilligers maximaal ondersteund door het gemeentebestuur. Alle inventarisatiewerk toonde aan dat in Merelbeke heel wat soorten voorkomen. Eerder werd al bericht over de hoge aantallen amfibieën. Recent werd ook de kaap van 1.000 soorten nachtvlinders overschreden.

Natuurbericht

'Joeri Buiten' over pissebedden

23 november 2023

Pissebedden zijn eigenlijk scampi's die op het land leven, volgens hem. Het zijn eigenlijk schaaldieren en ze hebben veertien poten.

Natuurbericht

28 nieuwe overwinteringsplaatsen voor vleermuizen

23 november 2023

Natuurpunt richtte afgelopen zomer niet minder dan 28 bunkers in tussen Keerbergen en Kapellen, om geschikte overwinteringsplaatsen te creëren voor vleermuizen. In de bunkers werd een stevige deur met invliegopening geplaatst, andere openingen werden dichtgemetseld en binnen werden plaatsen voorzien waar vleermuizen kunnen wegkruipen. Waar nodig zorgt een ton met water voor een hoge luchtvochtigheid in de bunkers. Zo helpen we de beschermde baardvleermuis, gewone grootoorvleermuis, franjestaart en watervleermuis door de winter.

Opinie

Mevrouw Rutten, kom eens met ons spreken in plaats van over ons

23 november 2023

Minister Rutten raast maar door. In De Afspraak, in De Standaard, bij ieder openbaar optreden haalt ze natuurherstel en natuurbeschermers door de mangel. Komt natuurherstel in de weg te staan van vergunningen voor nieuwe bedrijvigheid? Laten we dan maar de Europese natuurbeschermingswetgeving op de schop nemen! We trekken meteen ook even de natuurverenigingen door het slijk. “Ze weten niet waar ze mee bezig zijn, want vroeger was het hier toch allemaal bos? En het zijn zelf de grootste ontbossers omdat ze per se veen en heide willen!” Daar willen we vanuit de grootste natuurvereniging in Vlaanderen graag even stellig op reageren, maar we nodigen de minister ook uit om met ons op het terrein te komen kijken wat we realiseren en waarom.

Natuurbeleid

Landbouworganisaties zeggen mestakkoord op door afwijzen nulbemesting in Vlaams Ecologisch Netwerk

22 november 2023

In maart 2023 maakten de landbouw- en natuurorganisaties een principeakkoord over nieuwe bemestingsregels in Vlaanderen. Ze engageerden zich tot een reeks ingrepen in de landbouw zodat de waterkwaliteit tegen 2027 aan de verplichtingen van de Europese Kaderrichtlijn Water zou voldoen. De boerenorganisaties zeggen nu te willen afstappen van het onderschreven uitgangsgegeven om niet meer te bemesten in gebieden van het Vlaams Ecologisch Netwerk. Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu en de West-Vlaamse Milieufederatie stellen dat de landbouworganisaties hiermee de facto het moeizaam onderhandelde MAP eenzijdig opzeggen.

Natuurbeleid

Heide(herstel): natuurlijk en erfgoedpatrimonium van Bonheiden

21 november 2023

Natuurpunt beheert in onze gemeente een aanzienlijke oppervlakte natuurgebied: bossen, graslanden, moerassen, vennen en heide. Om aan te tonen dat er altijd heide geweest is in onze gemeente en dat heideherstel een legale en lovenswaardige zaak is hebben we dit document opgesteld.

Natuurbeleid

Vlaanderen blokkeert met voeten in het water natuurherstel

21 november 2023

Vanmorgen kwamen de (milieu)kabinetsleden van onze verschillende regeringen samen om het Belgische standpunt te bepalen over het akkoord dat op 9 november op Europees niveau werd bereikt over de Europese natuurherstelwet. Uit het net verschenen persbericht van Vlaams minister Demir blijkt dat Vlaanderen het Europees akkoord niet kan steunen. De Biodiversiteitscoalitie is teleurgesteld en vindt de houding van Vlaanderen onverantwoord op een moment dat de gevolgen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis almaar duidelijker en ingrijpender worden.

Verenigingsnieuws

Project member makes a pitch for the TUNE IT course at Eurosite Annual meeting, Amiens, 7-9 November 2023

21 november 2023

Dr. Irene Bouwma, Senior Researcher with Wageningen University and Research, made a pitch for the TUNE IT course developed under the Erasmus+ Project on ‘Nature Benefits: from Theory to Practice’ during the Eurosite Annual meeting early this month.

Natuurbericht

Wij vragen geen zandzakjes, maar structurele ingrepen: de oplossingen volgens de Watercoalitie

21 november 2023

De waterellende in de Westhoek confronteert ons opnieuw met de kwetsbaarheid van Vlaanderen. Als we échte oplossingen willen, moeten we het water meer ruimte geven via het vernatuurlijken van het landschap. Na de overstromingen in de Vesder hebben we voor Vlaanderen lessen getrokken, implementatie blijft uit. Geef water ruimte, anders slaat het terug, aldus Robin Verachtert van de Watercoalitie, een brede groep natuur- en milieuverenigingen die ijvert voor een ambitieuzer waterbeleid.

Natuurbericht

Boodschap aan alle amfibieën: blijf niet in de put zitten!

20 november 2023

Amfibieën worden tijdens de jaarlijkse voorjaarstrek geconfronteerd met heel wat obstakels. Vlaanderen heeft een erg dicht wegennet waardoor jaarlijks tienduizenden kikkers, padden en salamanders sneuvelen in het verkeer. Daarom organiseert Natuurpunt op zoveel mogelijk plaatsen overzetacties. Maar een aantal amfibieën verdwijnt ook ‘ongemerkt’ in straatkolken en andere putten. Toch bestaan hiervoor goede oplossingen.

Pagina's

TOP