Natuurbericht

Het is vijf voor twaalf voor het gentiaanblauwtje!

12 januari 2024

Dat het niet bijster goed gaat met onze dagvlinders weten we al een tijdje, maar één van onze meest emblematische soorten staat nu zelfs op het punt om helemaal uit Vlaanderen te verdwijnen: het gentiaanblauwtje! De bijzondere levenswijze en de hoge habitateisen van deze soort, gecombineerd met stikstofdepositie en klimaatverandering lijken nefast te worden voor een soort die we gerust mogen beschouwen als het vlaggenschip van de natte heide.

Natuurbeleid

Geen omgevingsvergunning meer voor motorcrossterrein MC Lille

11 januari 2024

De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigde de omgevingsvergunning van het motorcrossterrein MC Lille. Natuurpunt is net als de omwonenden opgelucht met deze uitspraak. Hopelijk zet dit de positieve transitie in gang naar een motorsport met elektrische motoren waardoor de geluidsoverlast beperkt wordt.

Verenigingsnieuws

Wild weven: Een lerend netwerk van mandenvlechters met wilde planten in Vlaanderen opbouwen.

11 januari 2024

Manden vlechten met wilde planten, een vergeten ambacht in Vlaanderen, wordt door twee medewerkers van Natuuracademie nieuw leven ingeblazen!

Natuurbericht

'Joeri Buiten' over de sneeuwspringer

11 januari 2024

Joeri Cortens is op het kerkhof van Herentals, op zoek naar een speld in een hooiberg. Of misschien eerder een vlo op een heiberg. Wat hij precies zoekt? Een piepklein insect, genaamd de sneeuwspringer.

Natuurbericht

Poelen voor vroedmeesterpadden in Groeve Ganzemans

10 januari 2024

De zandgroeve Ganzemans in Neerijse (Vlaams-Brabant) werd tot 20 jaar geleden ontgonnen. Op dit moment is het één van de laatste bolwerken van de vroedmeesterpad in Vlaanderen. Door een steeds dalende grondwatertafel dreigen de poelen in de groeve te snel droog te vallen om een volledige ontwikkeling van de larven van deze bijzondere paddensoort mogelijk te maken. Daarom werden zeven extra poelen in beton aangelegd; dit leverde bij andere populaties van de vroedmeesterpad goede resultaten op.

Natuurbeleid

Natuurgebieden Dendervallei oplossing voor wateroverlast

09 januari 2024

De actuele problemen met wateroverlast bewijzen opnieuw dat er eindelijk werk gemaakt moet worden van meer ruimte voor water in de Dendervallei. De focus op de sluizen is misleidend, want hoewel dringend, volstaan ze niet om overstromingen te voorkomen.

Natuurbeleid

Milieu- en natuurbeweging trekt naar Grondwettelijk Hof om planschaderegeling aan te vechten

09 januari 2024

Acht milieu- en natuurverenigingen waaronder Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu en Greenpeace trekken naar het Grondwettelijk Hof om te vermijden dat het neutraliseren van slecht gelegen bouwgronden - denk bijvoorbeeld aan percelen gelegen in overstromingsgebied - onbetaalbaar en dus onmogelijk wordt.

Natuurbericht

Wolf Fencing Team hielp 70% meer veehouders dan in 2022 en dat mist zijn effect niet

08 januari 2024

Het aantal landbouwdieren dat door wolven gedood werd in Vlaanderen is spectaculair gedaald ten opzichte van 2022: min 48%. De jaar na jaar stijgende inzet op preventieve maatregelen werpt zijn vruchten af. Met de nodige aanpassingen is samenleven met wolven mogelijk zonder er schade van te ondervinden en tegelijk te genieten van deze verrijking van onze natuur.

Natuurbericht

Zeldzame blauwe rotslijster duikt (voor het eerst in 147 jaar) op in Durbuy

05 januari 2024

Op 4 januari 2024 ontdekte Dries Meskens een mannetje blauwe rotslijster op een rotspartij in Durbuy. Het is pas de tweede keer dat deze soort in ons land wordt waargenomen. De vogel is ook vandaag nog te zien in Durbuy en de kans is groot dat hij er de komende dagen ook nog zal zitten.

Natuurbericht

Catastrofale afname Afrikaanse roofvogels toont nood natuurbehoudstrategie

04 januari 2024

Een internationaal team onderzoekers heeft aangetoond dat veel Afrikaanse roofvogels een groot risico lopen snel uit te sterven. De studie, recent gepubliceerd in het topvakblad Nature Ecology & Evolution, geeft aan dat meer dan 2/3 van de 42 onderzochte soorten globaal met uitsterven bedreigd is en dat 90% afneemt. Niet alleen grote natuurgebieden zijn essentieel voor hun behoud, maar ook de leefbaarheid van de omliggende matrix is cruciaal volgens Marc Herremans, voormalig onderzoeksdirecteur van Natuurpunt en co-auteur van de studie.

Verenigingsnieuws

Dit was 2023 voor Natuurpunt en de natuur

04 januari 2024

In dit nieuwe jaar staan we nog even stil bij wat het voorbije jaar ons bracht. Natuurherstel was nog nooit zo belangrijk: van lokale acties tot in de Europese politiek. Bedankt aan de 130.000 gezinnen die lid zijn van Natuurpunt en de duizenden vrijwilligers die de natuur overal in Vlaanderen herstellen, verbinden en versterken. Dankzij hun toewijding kreeg 2023 werkelijk vleugels!

Natuurbericht

Voederen verhoogt de weerstand van zangvogels

03 januari 2024

Het bijvoederen van tuinvogels in de winter is ondertussen een wijdverspreid gebruik in talloze tuinen. Gedurende de kortste en koudste dagen van het jaar is dit extra voedselaanbod een welgekomen hulp voor kleine zangvogels, al is het niet evident om de effecten van dat bijvoederen eenduidig aan te tonen. In recent onderzoek werd echter ontdekt dat een uitgebreider en regelmatig voedselaanbod een positief effect kan hebben op de weerstand van kleine zangvogels tegen veel voorkomende ziektes.

Verenigingsnieuws

Slam de Natuur Leuven: eerste video!

22 december 2023

Slam de Natuur brengt slamdichters en natuurgidsen samen rond hun favoriete natuurthema. De eerste video van Slam de Natuur Leuven 2023 is klaar!

Natuurbericht

De Grote Getevallei als water- en CO2 opslag

22 december 2023

In de Getevallei tussen de natuurgebieden Tiens Broek, Grote Getevallei en Bolwerk - Leeuwse Getevallei (Vlaams-Brabant) werkte Natuurpunt de afgelopen jaren aan een duurzaam rivierecosysteem met versterkte biodiversiteit, herstelde waterhuishouding, bosuitbreiding en CO2-opslag tot gevolg. Tegelijk wordt de vallei weer een geschikt habitat voor de kamsalamander, wulp, blauwborst, roodborsttapuit, spotvogel en waterspitsmuis.

Natuurbericht

Zeldzame vale vleermuis is Europese vleermuis van 2024

19 december 2023

Batlife Europe, de Europese koepelorganisatie van verenigingen die zich inzetten voor vleermuizen, en waartoe ook de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt behoort, verkoos de vale vleermuis tot Europese vleermuis van het jaar 2024-2025. De vale vleermuis is de grootste vleermuissoort in België en is in Vlaanderen erg bedreigd. Voor het voortbestaan in onze streken hangt de soort sterk af van natuurvriendelijke gebouwen, waar ze op zolders kolonies kan vormen. Met de verkiezing van de vale vleermuis vragen we aandacht voor gebouwbewonende diersoorten.

Verenigingsnieuws

AEG Electrolux plant zesde bos in samenwerking met Natuurpunt

18 december 2023

Op 26 november schaarden de enthousiaste medewerkers van AEG-Electrolux, producent van huishoudtoestellen, zich achter de reeds zesde, opeenvolgende bosaanplant die zij samen met Natuurpunt uitvoerden. Dit jaar plantten we samen 1750 bomen en struiken aan in natuurgebied Beverbeek- en kabbeekvallei in Ninove. Het bosbestand werd daarmee uitgebreid met 7500m² nieuw bos.

Natuurbericht

Van de Veldereservaat in Turnhout ingericht als natuur- en wandelgebied

17 december 2023

Het Van de Veldereservaat in Turnhout is een groene long net ten noorden van het centrum van Turnhout. Het gebied bestond tot voor kort grotendeels uit (maïs)akkers. Natuurpunt wist een aantal percelen te kopen en richtte deze in als natuur- en wandelgebied. In april, wanneer het wat droger is, volgt de officiële opening, maar wie wil kan nu al genieten van de twee grote poelen en een nieuw bos die de natuur een boost moeten geven.

Natuurbericht

Mossen in Vlaanderen, een miniatuurwereld in verandering

14 december 2023

Zeg niet zomaar mos: de Vlaamse soortenlijst telt maar liefst 532 verschillende mossensoorten. Uit een recente analyse door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, te lezen in Natuurfocus, blijkt dat de mossenwereld in beweging is: heel wat soorten zijn in min of meerdere mate bedreigd, maar er is ook goed nieuws.

Natuurbericht

‘Witteren’ erkend als immaterieel erfgoed door Unesco

13 december 2023

Unesco heeft beslist om de traditionele irrigatie – witteren – op de ‘Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid’ te plaatsen. Het is een eeuwenoude landbouwtechniek, waarbij stromend water via sloten en greppels tot op het grasland geleid wordt. Deze praktijk verdween grotendeels door de opkomst van moderne landbouwmachines en kunstmest, maar in de Grote Watering in Lommel-Kolonie houden vrijwilligers de traditie in ere. Deze erkenning is een pluim op hun hoed.

Natuurbericht

De gemeente Lint zet extra in op het ondersteunen van wilde bijen

11 december 2023

In opdracht van het lokaal bestuur maakte Natuurpunt Studie een bijenplan voor de gemeente op. Niet alleen onderzochten bijenspecialisten van Natuurpunt de bijendiversiteit in de gemeente, maar ze brachten ook gemeentelijke bijenhotspots in kaart. Daarnaast werden ook concrete adviezen gegeven, zodat de gemeente een nog bijvriendelijker beheer kan voeren voor de 92 soorten wilde bijen die tijdens het project werden aangetroffen.

Pagina's

TOP