Verenigingsnieuws

Sibelco en Natuurpunt tekenen charter

23 oktober 2023

Op 5 oktober ondertekenden het bedrijf Sibelco en Natuurpunt een charter met het oog op een duurzame samenwerking. Beide partijen zien kansen in de combinatie van kwartszandwinning en de ontwikkeling van robuuste natuur.

Natuurbericht

Betty en Paul, koppel zeearenden van de Blankaart, bouwen nest!

23 oktober 2023

Dit voorjaar streek een jong koppel zeearenden neer in de Blankaart (Diksmuide, West-Vlaanderen). Eerst werd gedacht dat het om een kort bezoek ging: een paar dagen rusten, stevig eten en dan weer verder trekken. Maar na enkele maanden zit het koppel, dat ondertussen de namen Betty en Paul kreeg, er nog. Aan de rand van de Blankaartvijver hebben ze een favoriete boom gekozen waar ze rusten en slapen. En wat verderop zijn ze nu ook aan een nest begonnen. Een primeur voor België.

Natuurbericht

Vlaamse bosvleermuizen vliegen tot Spanje

19 oktober 2023

Het najaar wordt steevast ingeluid door de trek. Overvliegende kraanvogels spreken daarbij het meest tot de verbeelding, maar ook enkele vleermuissoorten vliegen grote afstanden om te overwinteren. Leden van de Vleermuizenwerkgroep Natuurpunt doen samen met het Dechmann lab onderzoek naar het trekgedrag van bosvleermuizen. Ze gebruiken hiervoor een nieuw type zender en kwamen alvast tot unieke inzichten.

Natuurbericht

Biodiversiteit in laagveen: over veenpiraten en zompsprinkhanen

19 oktober 2023

Veengebieden zijn niet enkel belangrijk vanwege hun capaciteit om koolstof en water op te slaan. Ze herbergen ook een zeer specifieke en vaak bedreigde biodiversiteit. Recent onderzoek trachtte meer inzicht te krijgen in de bodembewonende ongewervelden – en dan met name vooral loopkevers, spinnen en sprinkhanen - die in deze gebieden gedijen.

Natuurbericht

'Joeri Buiten' over bevers

18 oktober 2023

Joeri Cortens heeft heuglijk nieuws. Er zit een nieuw beverpaartje in de Kempen en hij heeft ze met mijn eigen ogen gezien, zowel live als op wildcamera.

Natuurbeleid

Waar naartoe met ons stikstofbeleid?

17 oktober 2023

Wat: Natuurpunt stelt enkele maatregelen voor die snel ingevoerd kunnen worden, waardoor de stikstofdepositie op natuurgebieden snel kan dalen.

Natuurbericht

De mopsvleermuis in Oost-Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen

16 oktober 2023

Tot 2014 stond de mopsvleermuis in Vlaanderen geboekstaafd als uitgestorven. Ook in Nederland werd de soort als uitgestorven beschouwd. Sinds 2015 hebben vrijwilligers in het noordelijk deel van Oost-Vlaanderen (regio Waasland) minstens vier kraamkolonies gevonden waar ze zich voortplanten, goed voor een populatiegrootte van naar schatting 150 tot 200 dieren. Net zoals in de periode 2015 tot 2019 konden in de zomer van 2023, mede dankzij zenderonderzoek, opnieuw minstens vier kraamkolonies gevonden en opgevolgd worden, waarvan één op een nieuwe locatie. Verschillende van de mopsvleermuizen gaan ’s nachts ook regelmatig jagen in het Nederlandse Zeeuws-Vlaanderen, tot ruim 7 km voorbij de Nederlandse grens.

Natuurbericht

'Joeri Buiten' over spinnen

13 oktober 2023

Joeri Cortens trok zijn eigen tuin in, op jacht naar... spinnen.

Natuurbericht

'Joeri Buiten' over trektellen

13 oktober 2023

Joeri Cortens verbreedt zijn horizon: hij trok naar Averbode om er trekvogels in kaart te brengen.

Natuurbericht

Hoe versnippering van het landschap vernatting bemoeilijkt

13 oktober 2023

De voorbije jaren was nieuws over water nooit ver weg. Ofwel was er teveel op een te korte periode, maar nog vaker te weinig. Lange periodes van droogte zetten ons onder druk, waarbij het moeilijk is een evenwicht te vinden tussen voldoende zuiver water voor onze natuursystemen, ons drinkwater en gebruik in de landbouw of industrie. In Vlaanderen, waar verschillende bodemgebruiken op een beperkte oppervlakte zitten, is het belangrijk naar het grotere plaatje van ons watersysteem te kijken. De uitbouw van groenblauwe netwerken is belangrijk om vernatting te realiseren en zo ons watersysteem te herstellen dat ons kan beschermen tijdens periodes van extreem weer en tegelijkertijd ook klimaat- en biodiversiteitwinsten kan opleveren.

Natuurbericht

Nieuwe vogelsoort voor Europa duikt op in West-Vlaanderen

11 oktober 2023

Sensationeel: voor het eerst duikt de wilde Ross’ gans op in Europa. Twee vogels werden op 9 oktober 2023 opgemerkt in Stalhille (West-Vlaanderen) tussen een groep kleine rietganzen. Op basis van de wetenschappelijke ring aan de rechterpoot van één van beide vogels weten we dat deze vogel eerder geringd werd in Nunavut in Canada. Deze twee Ross’ ganzen hebben er een indrukwekkende tocht opzitten: vanuit Canada, via Noorwegen, Denemarken en Nederland naar België.

Natuurbericht

Windenergie op onze Noordzee: wat met de vogelmigratie?

10 oktober 2023

Minister van Energie Tinne Van der Straeten sprak de ambitie uit om 8 GW aan offshore windcapaciteit te plaatsen in het Belgisch deel van de Noordzee. Daaraan gekoppeld is er de huidige ruimtevraag voor een derde offshore energiezone. Een derde windpark op de Noordzee voor onze kust lijkt echter onmogelijk. Geen van de vijf zones die zijn onderzocht blijken geschikt, zegt het consultancybureau dat de overheid heeft ingeschakeld. Er zijn telkens mogelijke conflicten met andere activiteiten. Daarnaast zou dit tot een ongekende impact op de Noordzeenatuur leiden. Natuur die nu al onder druk staat door alle activiteiten op, in en naast ons stukje van de Noordzee.

Natuurbeleid

Natuurbeheerplan ‘Brongebieden van de Vossel’: correct, transparant en ambitieus

10 oktober 2023

Vorige week ontstond beroering rond het natuurbeheerplan “Brongebieden van de Vossel” dat Natuurpunt indiende voor de regio Lubbeek, Tienen, Glabbeek en Tielt-Winge. Het gaat over een globaal kader, ook wel visiegebied genoemd, van 513 hectare waarvan 77 ha in beheer of eigendom is van Natuurpunt. In tegenstelling tot wat er gezegd en geschreven werd, zijn de geldende procedures correct gevolgd en werden de lokale besturen tijdig op de hoogte gesteld.

Natuurbericht

Zilvermeeuw MTOS nog steeds in blakende gezondheid!

09 oktober 2023

In de zomer van 2021 werd een hulpeloos zilvermeeuwkuiken binnengebracht in het Vogelopvangcentrum van Oostende. Niemand die toen kon voorspellen dat de vogel twee jaar later nog steeds vrolijk zou rondvliegen aan de Belgische kust en stilaan volwassen wordt. Met behulp van kleurringen kunnen dergelijke succesverhalen steeds beter worden opgevolgd. En iedereen kan daarbij helpen, ook jij.

Natuurbericht

De Babbelbeekse beemden breiden fors uit

06 oktober 2023

Door een inspanning van de provincie Antwerpen, de gemeente Duffel en Natuurpunt werd het natuurlijk overstromingsgebied van de Arkelloop en de Babbelsebeek fors uitgebreid. Deze voormalig rechte waterlopen werden verlegd en meanderen nu dwars door de Babbelbeekse Beemden. Een herinrichting die zowel wateroverlast als verdroging moet tegengaan.

Natuurbericht

Helofytenfilter moet waterkwaliteit verbeteren in het oudste natuurreservaat van Vlaanderen

04 oktober 2023

Het oudste natuurreservaat van Vlaanderen, “De Zegge” in Geel, is een van nature grondwater-gevoed laagveengebied. Door grootschalige ontwatering van de omgeving heeft het reservaat sterk te lijden onder verdroging. Binnen het project Interreg ADMIRE (‘adding mire’) slaan de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde (KMDA) en PIDPA de handen in elkaar om een helofytenfilter aan te leggen waarmee oppervlaktewater gezuiverd zal kunnen worden, wat vervolgens het gebied kan worden binnengelaten. De inlaat van gezuiverd water kan hopelijk bijdragen aan het behoud van de nog resterende natuurwaarden, in afwachting van ecohydrologisch herstel op landschapsschaal.

Natuurbeleid

Raad van State bevestigt dat stikstofprobleem structurele oplossing vraagt

03 oktober 2023

De Raad van State zadelt de regering op met een zware opdracht voor het stikstofdossier. Natuurpunt benadrukt dat het advies niet leest als een vrijbrief voor versoepeling. Integendeel: de raad bevestigt dat een structurele oplossing voor het stikstofprobleem noodzakelijk is, met realisatie van meer robuuste en gezonde natuur.

Natuurbericht

Recordaantal telposten brengt vogeltrek in kaart

02 oktober 2023

Afgelopen weekend was het de jaarlijkse EuroBirdwatch, het grootste internationale vogelkijkgebeuren, georganiseerd door BirdLife International. Meer dan 15.000 vogelliefhebbers telden in 34 landen in Europa en Klein-Azië de trekvogels. Op meer dan 770 plekken werden mensen uitgenodigd om het fascinerende spektakel van de vogeltrek mee te maken. Dat leverde een indrukwekkende 3,5 miljoen vogels op die onderweg waren naar hun overwinteringsgebieden. In België gebeurde de coördinatie door Natuurpunt en haar Waalse tegenhanger Natagora. Van op 81 vogeltrektelposten werden ei zo na 83.243 overtrekkende vogels geteld, verdeeld over 137 soorten.

Natuurbericht

4e Digitale paddenstoelenpluk start op 1 oktober

28 september 2023

In 2020 zijn we gestart met “De digitale paddenstoelenpluk”, een challenge om mensen aan te moedigen om zoveel mogelijk soorten in te voeren in www.waarnemingen.be. Het succes van deze actie is gigantisch en de elk jaar opnieuw komen er weer straffe soorten aan het licht. De challenge loopt net als vorig jaar tot en met 30 november.

Verenigingsnieuws

Natuurpunt en Naturschutzbund Deutschland werken samen aan veenvernatting in Vallei van de Zwarte beek

28 september 2023

In de Vallei van de Zwarte Beek in Lummen maakten NABU, afkorting voor Naturschutzbund Deutschland, en Natuurpunt op 21 september ll. hun samenwerking rond het gebied bekend. NABU engageert zich de komende 5 jaren tot een substantiële financieringshulp bij de uitbreiding van het gebied, om het veen goed te kunnen beschermen. De middelen worden vrijgesteld vanuit het NABU Klimaatfonds. De Vallei van de Zwarte Beek is één van de grote veengebieden in Vlaanderen en Natuurpunt wil hier de komende jaren sterk inzetten op vernatting. Dat is belangrijk voor het klimaat, de biodiversiteit en onze gezondheid.

Pagina's

TOP