Natuurbeleid

GRUP Brugge: Vlaamse regering leeft eigen engagementen niet na

27 december 2016

Het ontwerp-GRUP voor Brugge, waarin zowel poldergrasland als zonevreemd bos wordt geschrapt, zorgde voor beroering in de commissie Leefmilieu waar Wilfried Vandaele (N-VA) tevergeefs een vurig pleidooi hield voor compensatie van deze percelen waardevolle natuur - later gesteund door Bart Caron (Groen).

Natuurbeleid

Natuurpunt bedankt Belgische politici voor steun Europese natuurrichtlijnen

27 december 2016

De Nature Alert-campagne kende vorige week een zeer succesvol hoogtepunt: de Europese Commissie past de Europese natuurrichtlijnen niet aan en de uitvoering ervan wordt versneld.

Natuurbeleid

Noordzeeforum geeft startsein voor ontwikkeling langetermijnvisie Noordzee

27 december 2016

Vorige week lanceerde staatssecretaris De Backer het Noordzeeforum. Doel is een langetermijnvisie uit te werken voor het Noordzeebeleid.

Natuurbeleid

Debat over visquota in Vlaams Parlement

27 december 2016

Naar aanleiding van de open brief van wetenschappers over de jaarlijkse onderhandelingen over de visquota, was er in de commissie voor landbouw en visserij én in het parlement een debat over de visquota en de aanlandingsverplichting.

Natuurbeleid

Dringend hervormingen nodig om gevolgen landbouw en visserij op natuur te reduceren

27 december 2016

De VN-top in Cancun zit erop. Bijna tweehonderd regeringen kwamen bijeen om zich te beraden over de wereldwijde achteruitgang van de biodiversiteit.

Natuurbeleid

Overal windmolens of planmatige aanpak?

27 december 2016

280 extra windmolens tegen 2020, dat is de ambitie van het Windplan van de Vlaamse regering.

Natuurbeleid

Alle aandacht nu naar betere uitvoering Natura 2000

27 december 2016

Vorige week publiceerde de Europese Commissie officieel haar fitnesscheck-conclusies.

Natuurbeleid

Natuurpunt opgetogen over erkenning bijkomend natuurgebied door minister Schauvliege

23 december 2016

Natuurpunt is opgetogen over het nieuws dat minister Schauvliege 446 hectare bijkomend natuurgebied van Natuurpunt erkent. Dat betekent dat er middelen vrijkomen om de gebieden te beheren en open te stellen voor wandelaars.

Natuurbeleid

Grote publiekscampagne redt de Europese Natuurwetten

07 december 2016

Commissievoorzitter Juncker heeft bevestigd dat de Vogel- en Habitatrichtlijnen ongewijzigd blijven en niet worden uitgehold. Daarmee wordt een periode van twee jaar van onzekerheid over het lot van de Europese natuurwetgeving afgesloten. Tegelijk is er afgesproken om de natuurwetten sneller uit te voeren.

Natuurbeleid

PAS / IHD: Europese toets nodig

06 december 2016

Vorige week besliste de Vlaamse Regering ook hoe het nu verder moet met de PAS en de uitvoering van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD). Natuurpunt is bepaald niet overtuigd van de voorgestelde aanpak. Deze beslissing bevat niet voldoende handvaten om de instandhoudingsdoelstellingen te bereiken en de milieudruk door stikstof structureel te doen dalen. Bovendien ontbreekt het noodzakelijke budget voor deze aanpak. Natuurpunt heeft ook ernstige twijfels bij de verenigbaarheid met de Vogel- en Habitatrichtlijn en vraagt daarom om deze bijsturing, net als de oorspronkelijke aanpak, ter toetsing voor te leggen aan de Europese Commissie.

Natuurbeleid

“Betonstop: belangrijk kantelpunt, maar uitvoering moet vandaag beginnen”

01 december 2016

De Vlaamse regering heeft het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) goedgekeurd. “Het is positief dat de regering kiest voor minder beton en meer natuur, maar er zijn te weinig garanties om de beloftes tijdig waar te maken op het terrein”, stellen Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu (BBL).

Natuurbeleid

Natuurpunt opgelucht: "Vlaamse regering stuurt voorstellen natuurbeleid bij”

01 december 2016

De Vlaamse Regering heeft het uitvoeringsbesluit goedgekeurd dat de financiering van het natuurbeheer in Vlaanderen regelt. Na grondige bijsturing van de plannen lijkt de toekomst van natuur op wandelafstand gered. “We zijn tevreden dat de regering rekening gehouden heeft met de bezorgdheden van 82.000 Vlamingen over natuur in de buurt,” reageert Lieven De Schamphelaere, voorzitter van Natuurpunt.

Natuurbeleid

Komt er nog ernstig beheerplan voor everzwijn?

22 november 2016

Vlaams Parlementslid Lode Ceyssens (CD&V) wees in de commissie leefmilieu van het Vlaams Parlement op het ontbreken van een planmatige aanpak voor het beheer van het everzwijn.

Natuurbeleid

Radicale hervorming EU landbouwbeleid levert op voor boer én natuur

16 november 2016

Onze Duitse collega’s van NABU lieten onderzoeken of een herverdeling van de Europese landbouwsubsidies goed kan zijn voor zowel boer, burger als natuur. Dat is vandaag alvast niet zo. Ondanks de jaarlijkse investering van 60 miljard euro per jaar (zo’n 112 euro per burger) leiden leefmilieu én boerenstiel ernstige schade onder het huidig landbouwbeleid. Het nieuwe voorstel gaat uit van ‘Public money for public goods’. Dat impliceert dat milieubelastende landbouw het moet stellen zonder subsidies en dat inkomenssteun aan landbouwers voortaan gekoppeld wordt aan meetbare duurzaamheidscriteria. Hoogwaardige natuur- en milieumaatregelen krijgen hogere premies dan vandaag. De conclusie van het Duitse hervormingsvoorstel luidt dat boeren hierdoor eindelijk een (financiële) stimulans krijgen om naar een bedrijfsvoering te evolueren die werkelijk duurzamer is en meer oplevert voor natuur en maatschappij.

Natuurbeleid

Upgrade nodig voor Europees natuurbudget

10 november 2016

Onder het Slovaaks EU-voorzitterschap organiseerden enkele Birdlife-partners deze week een workshop over het huidige en toekomstige Europese natuurbudget.

Natuurbeleid

Nood aan rustzones voor zeehonden

10 november 2016

Er spoelen steeds minder dode bruinvissen aan op het strand. Dat blijkt uit cijfers van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Dit omdat er in 2015 minder Bruinvissen voorkwamen in onze Noordzee.

Natuurbeleid

Zorgt België voor transparantie in onderhandelingen visserijquota?

10 november 2016

De Europese commissie publiceerde voorstellen voor de visquota 2017 op basis van wetenschappelijk advies.

Natuurbeleid

Parijs gaat radicaal voor vergroening

10 november 2016

Parijse burgemeester Hidalgo kiest volop voor de vergroening van haar stad. Wanneer de Parijzenaars het “Charte de végétalisation” ondertekenen, krijgen ze toestemming om zelf aan de slag te met het opwaarderen van de biodiversiteit van hun wijk.

Natuurbeleid

Meer groen van belang voor gezonde steden

10 november 2016

Spaans onderzoek wijst uit dat 3000 premature sterfgevallen (dit is 20% van het totale sterftecijfer) in Barcelona vermeden zouden kunnen worden als de mensen in wijken zouden wonen die voldoen aan de internationale milieunormen rond fysieke beweging, luchtvervuiling, geluid, hitte en toegang tot groengebieden.

Natuurbeleid

Vlaanderen boekt amper vooruitgang in planning nieuwe natuur

10 november 2016

Sinds 1997 belooft Vlaanderen werk te maken van meer natuur en bos. Ook zou ze natuur meer kansen bieden in landbouw- en andere gebieden, ook wel natuurverweving genaamd. Helaas blijkt uit recente cijfers nogmaals dat Vlaanderen er maar niet in slaagt om de gemaakte afspraken na te komen (VRIND 2016, blz. 365).

Pagina's

TOP