Natuurbeleid

Europa verduidelijkt staatssteunregels: steun voor natuurbehoud niet-economisch

29 juni 2016

Recent verduidelijkte de Europese Commissie in een communicatie een aantal van de sleutelbegrippen om tot een transparant staatssteunkader te komen. Voor Natuurpunt is dit een opsteker. De werking van Natuurpunt valt immers ruim onder de gestelde drempels.

Natuurbeleid

Deputatie Oost-Vlaanderen lapt natuurregels bewust aan haar laars

23 juni 2016

Elk voorjaar brengen duizenden boshyacinten het Kluisbos tot bloei. Het gebied is bestemd als bosgebied, en behoort tot het Europese Natura 2000 netwerk. Beschermd zou u denken? Niet als het van een aantal eigenaars afhangt.

Natuurbeleid

Natuurministers herhalen steun voor Europese natuurwetten

23 juni 2016

Vorige week lekte het fitnesscheckrapport met dezelfde boodschap en werd vice-eurocommissaris Timmermans in het Europees Parlement aan de tand gevoeld over al het getalm. De Commissie geeft toe dat het sneller moet en belooft een antwoord tegen de herfst, opnieuw uitstel dus.

Natuurbeleid

Europese Raad Leefmilieu buigt zich over salamanderziekte

23 juni 2016

In navolging van een brandbrief van 47 Europese NGO’s en wetenschappers aan de Europese Commissie en de lidstaten, pleitten België, Duitsland en Luxemburgmaandag op de Europese Raad Leefmilieu voor de opname van de dodelijke schimmelziekte in de herziene Europese dierenwelzijnswetgeving. Daardoor zouden vanaf 2021 handelsbeperkingen van kracht worden, budget vrijkomen voor onderzoek en monitoring en een noodactieplan worden opgemaakt.

Natuurbeleid

Minister Schauvliege is duidelijk over definitie recreatieve visserij

23 juni 2016

De recreatieve visserij in België is omvangrijk en heeft daardoor impact op het marien ecosysteem. Bovendien zijn er ook een aantal semi-recreatieve vissers, die wel profiteren van de lusten van de zee maar waarvan de lasten niet in rekening gebracht worden. Het zorgde de afgelopen weken al voor verschillende vragen in de commissie voor Landbouw en Visserij.

Natuurbeleid

Soortenbesluit definitief goedgekeurd

23 juni 2016

Vorige vrijdag keurde de Vlaamse Regering wijzigingen aan het Soortenbesluitdefinitief goed. Eens gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad zullen de wijzigingen in werking treden. Door de wijzigingen zullen meer soorten beschermd zijn, zijn er in theorie meer mogelijkheden voor de opmaak van soortbeschermingsprogramma’s en komt er een gloednieuw hoofdstuk over exotenbeleid in navolging van de nieuwe Europese wetgeving over invasieve exoten.

Natuurbeleid

Chinese wolhandkrabben: bestrijden, opeten of exporteren?

23 juni 2016

In Aarschot komen deze dagen duizenden Chinese wolhandkrabben uit het water gekropen. Sinds de jaren ‘30 hebben deze invasieve exoten zich in snel tempo verspreid over onze rivieren. Deze Chinese krabben zijn niet zo onschuldig: ze bijten netten en fuiken kapot, ondermijnen de stabiliteit van dijken en oevers en vormen een bedreiging voor inheemse fauna. Europa plaatste deze soort terecht op de ontwerplijst van Europese invasieve exoten.

Natuurbeleid

Natuurorganisaties kanten zich tegen klimaatcompensatieregeling Cañete

19 juni 2016

Vorige week kondigde Europees Commissaris Cañete voor klimaat en energie aan dat sectoren zoals landbouw, transport en gebouwen, hun teveel aan CO2-emissies in de toekomst zullen kunnen compenseren door een beter beheer van koolstofsinks zoals bossen, graslanden en venen (LULUCF).

Natuurbeleid

Europarlementariërs leggen Timmermans vuur aan de schenen met gelekt rapport

15 juni 2016

Nadat gisteren het fitnesscheck-rapport (van januari 2016!) in de pers was gelekt, grepen Europarlementariërs zoals Mark Demesmaeker (ECR) en Gerben-Jan Gebrandy (Alde) uit alle fracties dit aan om vice-eurocommissaris Timmermans hierover te interpelleren

Natuurbeleid

Minister Schauvliege wil vaart achter soortbeschermingsprogramma’s

15 juni 2016

In de Commissie Leefmilieu polste Piet De Bruyn (N-VA) naar de voortgang van de soortbeschermingsprogramma’s (SBP) voor grauwe kiekendief en hamster. Die zijn vorig jaar goedgekeurd, maar de concrete uitvoering laat op zich wachten. Beide soorten hebben beter ingerichte leefgebieden nodig om stand te houden in de Vlaamse akkers. Minister Schauvliege engageerde zich om de Vlaamse Landmaatschappij daarvoor snel aan het werk te zetten.

Natuurbeleid

Ook wilde bijen horen thuis in landbouwbeleid

15 juni 2016

Hommels en wilde bijen zijn doorslaggevend voor de productiviteit van land- en tuinbouw. Daarom vroeg Els Robeyns (sp.a) aan minister Schauvliege of het landbouwbeleid zich omgekeerd wel voldoende inzet voor hen. Tijdens de ‘Week van de bij’ waren landbouwers immers geen volwaardige doelgroep en in het ‘Vlaams actieplan bij’ blijkt nu ook dat wilde bijen helemaal uit de boot te vallen.

Natuurbeleid

Natuurverenigingen organiseren crowdfunding om Essersbos te redden

14 juni 2016

BRUSSEL, 14 juni 2016 - Natuurpunt, het actiecomité Zonhoverheide, BBL en BOS+ trekken samen naar de Raad van State om de omstreden beslissing van de Vlaamse regering over het Essersbos in Genk aan te vechten. De initiatiefnemers zijn gestart met een crowdfundingactie om dat te kunnen bekostigen. “Het Essersdossier is een dominosteen. Als die valt, dan komt het natuurbeleid op losse schroeven te staan”, klinkt het. Ook heel wat bekende Vlamingen steunen de actie.

Natuurbeleid

Reactie op de uitspraken Alain De Vocht (UHasselt) over Essersbos in Belang van Limburg

09 juni 2016

“Totaal ongeloofwaardig”, zo bestempelen de organisaties die zich inzetten voor het behoud van het Essersbos de uitspraken Alain De Vocht van UHasselt. Hij stelt dat er geen beschermde bomen zouden voorkomen op de terreinen waar transportreus H.Essers wil uitbreiden.

Natuurbeleid

Bescherming zonevreemde bossen in stroomversnelling

09 juni 2016

Het is een oud zeer. Bossen gelegen buiten natuur- of bosgebieden kunnen makkelijk voor de bijl. Ongeveer 12.500 ha daarvan zijn ecologisch zeer waardevol - de zogenaamde toplaag - en verdienen bescherming. Die komt er nu.

Natuurbeleid

Minaraad vraagt incentives voor klimaatgericht natuurbeleid

09 juni 2016

Klimaatgericht natuurbeleid kan – zowel in functie van mitigatie als adaptatie – een aanvulling vormen op het huidige natuurbeleid. Dat antwoordt de Minaraad op de adviesvraag van de klimaatcommissie in navolging van de Vlaamse klimaattop.

Natuurbeleid

Albatrossen beter beschermd dankzij Birdlife

09 juni 2016

Onze Europese partnerorganisatie Birdlife heeft extra reden om Wereldoceanendagte vieren dit jaar: de aan visserij gerelateerde sterfte van Albatrossen in de Zuid-Afrikaanse hake-trawlvisserij verminderde met 99%! De Albatross Task Force van Birdlife deed er 10 jaar over om dat, in nauwe samenwerking met de visserij, te realiseren. Zo maakt Birdlife daadwerkelijk het verschil voor de naar schatting 100.000 albatrossen die jaarlijks sterven door interactie met de visserij.

Natuurbeleid

Stuur Nature Alert-lied naar natuurministers

09 juni 2016

De collega’s van WWF roepen iedereen op om via een natuurgeluiden-lied lawaai te maken rond het belang van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn.

Natuurbeleid

Boerenbond vraagt uitholling Natura 2000

06 juni 2016

Een slechte omzetting van de Europese natuurrichtlijnen zorgt ook in Vlaanderen voor heel wat ergernis en economische schade. Daarvan getuigen de antwoorden die Boerenbond voorstelt aan haar leden in het kader van de fitness check van de Vogel- en Habitatrichtlijn. De landbouworganisatie trekt daaruit de conclusie dat de richtlijnen dringend aangepast (lees uitgehold) moeten worden.

Natuurbeleid

'Voedsel Anders' vraagt herijking van voedsel- en landbouwsysteem

01 juni 2016

Vorige weekend werd op het Krachtboer-festival een nieuwe beweging voorgesteld die zich uitspreekt voor een ander voedselsysteem. Onder de noemer ‘Voedsel Anders‘ schuiven ruim 15 organisaties agro-ecologie naar voor als toekomst voor de landbouw. Die combineert een ecologisch verantwoorde voedselproductie met correcte vergoedingen en respect voor de boer, eerlijke handelsrelaties en een rechtvaardige toegang tot grond.

Natuurbeleid

Winst natuurgebieden op zee groter dan gedacht

01 juni 2016

Een nieuwe Europese studie van het IEEP toont aan dat de voordelen van natuurgebieden op zee groter zijn dan gedacht. Natuurgebieden op zee zorgen voor grotere en meer vis, leveren een bijdrage aan CO2-opslag en beschermen de kust tegen stormen. Ze spelen een sleutelrol om de felbegeerde Blue Growth ook op lange termijn te kunnen waarborgen. De juiste beschermingsmaatregelen en strikte handhaving blijken essentiële factoren.

Pagina's

TOP