Natuurbeleid

Stadsrandbos Kortrijk-Menen tegen dit tempo pas klaar over 166 jaar

09 oktober 2015

De Vlaamse regering heeft 17 jaar geleden beslist om een Stadsrandbos van 250 ha aan te leggen voor de regio Kortrijk- Menen. Bij het begin van de Week van het Bos trekt Natuur.koepel vzw aan de alarmbel: tegen dit tempo is het bos pas klaar in 2181, over 166 jaar.

Natuurbeleid

Uitwerking Vlaams herstelbeleid: de laatste rechte lijn

07 oktober 2015

In het kader van de PAS werkt de Vlaamse Overheid momenteel aan een nieuw wettelijk kader voor het herstel van Europees beschermde natuur.

Natuurbeleid

Europese doelen veraf: oplossing dichtbij?

06 oktober 2015

Brussel, 2 oktober 2015 – Vandaag presenteert de Europese Commissie de resultaten van de tussentijdse evaluatie van de Europese biodiversiteitsstrategie voor 2020. Sinds 2011 is er geen enkele vooruitgang gemaakt in het stoppen van de achteruitgang van de natuur in Europa. De ecosystemen en de soorten van bij ons blijven dus teruglopen. De belangrijkste oorzaken zijn stadsuitbreiding, infrastructuur, intensieve landbouw, bosbouw, visserij en een onvoldoende toepassing van de beschermingsmaatregelen uit de vogel en habitatrichtlijn.

Natuurbeleid

Radiostilte rond fitnesscheck

24 september 2015

Eurocommisarissen Vella en Timmermans waren “blij” met de 520.000 reacties op de online bevraging van de fitness check van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Voor de rest blijft het stil. Het animo om de richtlijnen te ‘moderniseren’, zoals Vella’s (eurocommissaris voor Natuur) opdracht luidde, lijkt wat gemilderd.

Natuurbeleid

Natuurpunt heeft plan B voor Essers

17 september 2015

In Limburg wil Essers topnatuur verwoesten voor de uitbreiding van één van haar sites. Dit voorstellen als een keuze tussen jobs of natuur, is de realiteit geweld aan doen.

Natuurbeleid

Academici stellen ‘omgevingsdenken’ scherp

17 september 2015

“Omgeving” is hip. Na de omgevingsvergunning, is er ook de beleidsnota omgeving, die gewag maakt van een beleidsdomein omgeving, een departement omgeving, een omgevingsraad en mogelijk ook een omgevingswet.

Natuurbeleid

Natuur helpt landbouw: belang bestuivers voor fruitteelt

17 september 2015

Het Nederlandse Alterra onderzocht de bijdrage van honing- en wilde bijen aan het productiesucces van appels en blauwe bessen. De resultaten zijn indrukwekkend.

Natuurbeleid

Vrolijke dementietuin in Woonzorgcentrum Breugheldal

14 september 2015

De dementietuin is een belevingsgerichte tuin voor ouderen met dementie.

Natuurbeleid

Minister Schauvliege neemt 80.000 handtekeningen in ontvangst voor behoud natuur in de buurt

10 september 2015

GENT, 9/9/2015 - Natuurpunt, vzw Durme en Limburgs Landschap hebben woensdagnamiddag een petitie met meer dan 80.000 handtekeningen overhandigd aan Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege. De natuurverenigingen en de ondertekenaars hopen de minister te overtuigen om natuurgebieden in de buurt, opgestart door lokale bewoners, niet te laten vallen.

Natuurbeleid

Halvering 'rode' landbouwbedrijven is juridisch drijfzand

10 september 2015

In het kader van het IHD-overleg, werkt men aan een stikstofaanpak (PAS) die ook zal doorwerken in vergunningen. Dat zorgde o.a. voor groene (uitstoot ok), oranje (uitstoot aan te pakken) of rode (uitstoot niet ok) landbouwbedrijven, afhankelijk van de stikstofuitstoot van dat bedrijf.

Natuurbeleid

Zot van natuur: 10 december, Oostende

08 september 2015

Op 10 december organiseert de provincie West-Vlaanderen in Oostende samen met een aantal regionale landschappen eveneens een inspiratiedag rond natuur en welzijn: Zot van natuur.

Natuurbeleid

Di Antonio reageert op Nature Alert-campagne

03 september 2015

Waals minister Di Antonio reageerde als eerste op onze brief aan alle betrokken gewestelijke en federale ministers met de vraag om te luisteren naar de 520.000 reacties op de fitness check die pleiten voor het behoud van de Vogel- en Habitatrichtlijn. De andere ministers bleven tot nu toe stil.

Natuurbeleid

Natuurpunt: “minstens 1 natuurgebied op 3 is bedreigd”

28 augustus 2015

Minstens 203 natuurgebieden die beheerd worden door Natuurpunt zijn in hun voortbestaan bedreigd. Dat blijkt uit een analyse van de voorstellen van Agentschap voor Natuur en Bos om het natuurbeleid drastisch te hervormen. Via een petitie hebben al meer dan 75.000 burgers gevraagd aan minister van Natuur Joke Schauvliege om de voorstellen van haar administratie grondig bij te stellen.

Natuurbeleid

Half miljoen Europeanen roept Europa op om wilde natuur te beschermen

24 juli 2015

Meer dan een half miljoen burgers uit de 28 EU-lidstaten hebben de Europese Commissie gevraagd om het Europese natuurbeleid te behouden en te versterken. Dat gebeurde in een publieksconsultatie over de bestaande Europese natuurwetgeving (de vogel- en habitatrichtlijnen). Een record.

Natuurbeleid

Landelijk Vlaanderen en Hubertus willen behoud Vogel- en Habitatrichtlijn

16 juli 2015

Net zoals Natuurpunt adviseren Landelijk Vlaanderen en Hubertus Vereniging Vlaanderen hun leden over het beantwoorden van de ‘fitness check’-bevraging die de realisaties van de Vogel- en Habitatrichtlijn (de 2 belangrijkste Europese natuurwetten) evalueert.

Natuurbeleid

Stadsnatuur goed tegen stress

16 juli 2015

Verschillende studies toonden reeds het gunstige effect van natuur op onze gezondheid aan. Maar een recente Duitse studie toont ook het langetermijn-effect aan.

Natuurbeleid

Laks rioleringsbeleid zet rem op propere waterlopen

10 juli 2015

Bijna 20 procent van het Vlaams huishoudelijk afvalwater komt ongezuiverd in onze waterlopen terecht als gevolg van de slechte staat van onze riolen. Dat schaadt mens en natuur. Nochtans is er een pot van 600 miljoen euro voor rioleringswerken beschikbaar die niet benut wordt. Hier vindt u de lijst met de minst en meest gerioleerde gemeenten van Vlaanderen.

Natuurbeleid

15.000 handtekeningen bewijzen maatschappelijk draagvlak voor natuurherstel langs de Leie

09 juli 2015

Op enkele maanden tijd hebben 15.148 mensen de oproep van Natuurpunt ondertekend om de beloofde 500 hectare natuurherstel te realiseren in de Leievallei en het project Rivierherstel Leie uit te voeren. De handtekeningen werden vandaag overhandigd aan minister van Natuur Joke Schauvliege.

Natuurbeleid

Poldergraslanden worden op kaart vastgelegd maar krijgen slechts een gedeeltelijke bescherming

03 juli 2015

De Vlaamse regering heeft vandaag een eerste stap genomen in de bescherming van de poldergraslanden, maar het is duidelijk dat er meer nodig is om de natuurlijke rijkdom van de poldergraslanden te behouden.

Natuurbeleid

Jachtdecreet goedgekeurd

02 juli 2015

Dinsdag keurde, na de commissie leefmilieu, ook de voltallige vergadering van Vlaams Parlement de nieuwe wijzigingen aan het jachtdecreet goed (zie ook vorige flitsbericht).

Pagina's

TOP