Natuurbeleid

Natuurrapporten tonen noodzaak betere uitvoering Natura 2000

04 juni 2015

Zowel de recente State of nature van de Europese Commissie, de recente Europese rode lijst voor vogels, als de halftijdse evaluatie van de biodiversiteitsstrategie 2020 door Birdlife geven de Europese beleidsmakers vandaag, tijdens de Green Week, dezelfde boodschap

Natuurbeleid

Verstedelijking, niet natuur, verdrukt landbouw

28 mei 2015

Door 38.000 ha landbouwgrond te herbestemmen naar natuur, voorziet Vlaanderen finaal 150.000 ha voor natuur, en vrijwaart het 750.000 ha voor landbouw.

Natuurbeleid

Natuur en welzijn wint aan (internationaal) belang

28 mei 2015

‘Nature based solutions’ krijgen steeds meer aandacht op internationaal niveau. Natuur biedt oplossingen, onder andere voor ons welzijn. Natuurpunt maakte op een Europese conferentie in Gent duidelijk dat we al jarenlang concrete projecten uitvoeren (rolstoelpaden, zorgtuinen, natuurwandelingen en beheer met kwetsbare groepen, …), maar dat die nog meer versterkt en gemonitord kunnen worden. We zien graag meer partnerschappen en projecten met de zorgsector.

Natuurbeleid

Regering zet licht op groen om Vlaanderen verder vol te bouwen

21 mei 2015

Op voorstel van minister Schauvliege , maakt de Vlaamse regering het voortaan makkelijker om woonuitbreidingsgebieden te verkavelen.

Natuurbeleid

Natura 2000: administratieve vereenvoudiging of uitholling?

21 mei 2015

Het huidige Europese minder regels-meer groei-discours bewijst de nood aan onze Nature Alert-campagne voor het verzekeren van een gezonde natuur, ook voor de generaties na ons. De fitnesscheck dreigt de Vogel- en Habitatrichtlijn uit te hollen, en dat is voor iedereen een probleem.

Natuurbeleid

Vergroening GLB wordt uitgehold, niet "vereenvoudigd"

21 mei 2015

Het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is nog geen vijf maanden oud en Europees commissaris Phil Hogan kondigt al een “vereenvoudiging” aan van de verplichte vergroeningsmaatregelen.

Natuurbeleid

Natuurorganisaties uit heel Europa organiseren verzet tegen plannen Europese Commissie

11 mei 2015

Meer dan 100 Europese milieu- en natuurverenigingen, waaronder Natuurpunt, Natagora en WWF, starten vandaag met Nature Alert. Dat is een grootscheepse online actie om de Europese natuur te redden van de dereguleringsdrang van de Commissie Juncker. In de 28 andere EU-landen starten gelijkaardige campagnes.

Natuurbeleid

Landbouw vraagt uitholling milieubeleid

06 mei 2015

Vorige week mochten de landbouworganisaties hun eisenbundel gaan toelichten aan de minister en de verzamelde milieu-administraties. Sommige zaken kan Natuurpunt steunen, zoals het verhogen van de personeelscapaciteit voor de PAS en de OP’s (al is dit niet evident gezien de aanhoudende besparingen). De meeste eisen zijn echter vragen om de regelgeving inzake erosie, natuur, mest en de “vergroening” van het landbouwbeleid verregaand uit te hollen.

Natuurbeleid

Bijzondere jacht (tijdelijk?) onwettig

29 april 2015

Vogelbescherming Vlaanderen vocht de juridische rechtsgrond voor bijzondere bejaging aan: een vorm van jacht die buiten de normale openingstijden en onder bepaalde voorwaarden (zoals bij dreigende schade aan landbouwgewassen, of ter bescherming van natuur) mag worden uitgevoerd.

Natuurbeleid

Natuurpunt legt omgevingsvergunning op de rooster bij Grondwettelijk Hof

29 april 2015

Natuurpunt, de Bond Beter Leefmilieu, Ademloos en stRaten-generaal trekken naar het Grondwettelijk Hof tegen verschillende bepalingen in de nieuwe omgevingsvergunning. De organisaties blijven de integratie van bouw- en milieuvergunning steunen, maar de 'extraatjes' zoals het permanent karakter van de nieuwe vergunning en een gekortwiekte natuurtoets vallen moeilijk te rijmen met het grondwettelijk recht op een gezond leefmilieu.

Natuurbeleid

Biolandbouw draagt bij aan gezondere leefomgeving

22 april 2015

Intensieve landbouw vormt in Duitsland een grote bedreiging voor het milieu en de biodiversiteit, zegt een nieuwe studie van het Duitse Milieuagentschap (UBA).

Natuurbeleid

Natuurpunt en bekende Vlamingen in de bres voor toekomst natuurreservaten

22 april 2015

KAMPENHOUT, 25/04/2015 - Red de natuur in je buurt. Met die slogan voert Natuurpunt actie aan natuurgebied het Torfbroek in Kampenhout tegen recent opgedoken plannen van de Vlaamse administratie om het natuurbeleid te hervormen. Die plannen dreigen een einde te maken aan het beheer van lokale, kleinere natuurreservaten. Met acties en een petitie (www.natuurpunt.be/petitie) vraagt Natuurpunt Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege om de plannen bij te stellen. Bekende Vlamingen Veerle Baetens, Tine Vandenbrande, Paul Michiels, Joeri Cortens en Lize Feryn ondersteunen de actie.

Natuurbeleid

Inspiratiedag Natuur en Welzijn, 21 april 2015

21 april 2015

Zo'n 80 mensen waren aanwezig op deze Inspiratiedag, waarvan de ene helft uit de welzijnssector kwam en de andere helft uit de natuursector. Een geslaagde mix dus voor een vrolijke kruisbestuiving.

Natuurbeleid

Economie boven natuur in Habitatrichtlijngebieden?

02 april 2015

In Habitatrichtlijngebieden, waar Europese topnatuur voorop zou moeten staan, werkt de Vlaamse overheid met twee snelheden.

Natuurbeleid

Habitat- en Vogelrichtlijn onder de loep

18 maart 2015

Alle Europese lidstaten moeten nu bewijzen aanleveren of de Vogel- en Habitatrichtlijn al dan niet naar behoren werken.

Natuurbeleid

Boerenbond voert campagne tegen Schauvliege

15 maart 2015

Onder het motto “stop de waanzin” voert de Boerenbond campagne tegen het beleid van minister Schauvliege. De campagne protesteert tegen de PAS, “de druk op grond door bosuitbreiding” (sic), het nieuwe mestactieplan, de nieuwe erosiemaatregelen, en zelfs tegen de nieuwe VLIF-regelgeving (investeringssteun).

Natuurbeleid

Natuurorganisaties tevreden met definitief verbod dodelijke warrelnetten

13 maart 2015

Warrelnetten, een type visnetten waarin jaarlijks tientallen kleine walvissen verdrinken voor onze kust, zullen voortaan niet meer gebruikt mogen worden bij recreatieve visserij. Dat heeft de Vlaamse regering vandaag definitief beslist, op voorstel van minister Schauvliege. Natuurpunt, Sea Shepherd Belgium, BlueShark, West-Vlaamse Milieufederatie en Sea First België, zijn tevreden met die beslissing.

Natuurbeleid

Vijfde mestactieplan zal effect missen

12 maart 2015

Sinds vorige vrijdag mag iedereen zijn mening geven over het vijfde mestactieplan (MAP). Met het nieuwe mestactieplan moet de nitraat- en fosfaatverontreiniging van bodem en water door landbouw omlaag.

Natuurbeleid

Voorstellen nieuw natuurbeleid zijn onaanvaardbaar

02 maart 2015

De Vlaamse administratie wil de aankoop en het beheer van natuurgebieden drastisch hervormen. Natuurpunt vindt de voorliggende plannen onaanvaardbaar.

Natuurbeleid

Dure landbouwsubsidies zijn slag in het water

12 februari 2015

De Standaard pakte deze week op haar voorpagina uit met een analyse van de "vergroening" van het Europese landbouwbeleid. Die begon veelbelovend met het nieuwe motto 'publiek geld moet naar publieke diensten gaan'.

Pagina's

TOP