Natuurbeleid

Natuurorganisaties tevreden met definitief verbod dodelijke warrelnetten

13 maart 2015

Warrelnetten, een type visnetten waarin jaarlijks tientallen kleine walvissen verdrinken voor onze kust, zullen voortaan niet meer gebruikt mogen worden bij recreatieve visserij. Dat heeft de Vlaamse regering vandaag definitief beslist, op voorstel van minister Schauvliege. Natuurpunt, Sea Shepherd Belgium, BlueShark, West-Vlaamse Milieufederatie en Sea First België, zijn tevreden met die beslissing.

Natuurbeleid

Vijfde mestactieplan zal effect missen

12 maart 2015

Sinds vorige vrijdag mag iedereen zijn mening geven over het vijfde mestactieplan (MAP). Met het nieuwe mestactieplan moet de nitraat- en fosfaatverontreiniging van bodem en water door landbouw omlaag.

Natuurbeleid

Voorstellen nieuw natuurbeleid zijn onaanvaardbaar

02 maart 2015

De Vlaamse administratie wil de aankoop en het beheer van natuurgebieden drastisch hervormen. Natuurpunt vindt de voorliggende plannen onaanvaardbaar.

Natuurbeleid

Dure landbouwsubsidies zijn slag in het water

12 februari 2015

De Standaard pakte deze week op haar voorpagina uit met een analyse van de "vergroening" van het Europese landbouwbeleid. Die begon veelbelovend met het nieuwe motto 'publiek geld moet naar publieke diensten gaan'.

Natuurbeleid

Richtlijnen voor vergunningverlening in kader van PAS goedgekeurd

05 februari 2015

De Vlaamse Overheid stelde richtlijnen op voor het beoordelen van de impact van stikstof op speciale beschermingszones bij het verlenen van vergunningen.

Natuurbeleid

Unieke samenwerking realiseert sterk rapport ‘Vistraject’

04 februari 2015

In 2011 ondertekende Natuurpunt, samen met De Rederscentrale, ILVO, de Vlaamse overheid en toenmalig minister van Visserij Kris Peeters, het Convenant voor duurzame visserij. Met trots stellen de convenantspartners nu ‘Vistraject’ voor.

Natuurbeleid

Minaraad wil transparantie over de jachtplannen

17 december 2014

De Minaraad bracht op 9 december een advies uit over enkele wijzigingen aan het jachtdecreet

Natuurbeleid

Europa verleent geen uitstel voor vergroening

04 december 2014

Europees landbouwcommissaris Phil Hogan zal de vergroeningsmaatregelen in het GLB (Gemeenschappelijk landbouwbeleid) niet uitstellen.

Natuurbeleid

Vlaamse Regering keurt nieuwe wijzigingen jachtdecreet goed

23 oktober 2014

De Vlaamse Regering keurde vrijdag enkele wijzigingen aan het jachtdecreet voor de eerste keer principieel goed. Voor Natuurpunt zijn er twee problemen:

Natuurbeleid

Regeerakkoord zet in op Europese natuurdoelen, maar niet op natuur op wandelafstand

24 juli 2014

Natuurpunt is blij dat de nieuwe Vlaamse regering bijkomende middelen vrijmaakt voor het bereiken van de Europese natuurdoelstellingen, maar merkt op dat engagementen rond nabije natuur haast volledig ontbreken. "Hopelijk maakt de beleidsnota van de minister alsnog ruimte voor natuur op wandelafstand. Als grootste natuurvereniging van Vlaanderen staan we in elk geval klaar om onze expertise en ons netwerk van duizenden vrijwilligers ter beschikking te stellen voor het uitvoeren van een ambitieus Vlaams natuurbeleid", zegt Chris Steenwegen, algemeen directeur van Natuurpunt.

Natuurbeleid

Ruim 2100 mensen trotseren de regen en springen voor schoon water tijdens Big Jump 2014

17 juli 2014

Meer dan 2100 mensen sprongen in rivieren en waterlopen om te pleiten voor proper water tijdens de Big Jump.

Natuurbeleid

Vuilste beken van Vlaanderen monden uit in de Leie

17 juli 2014

In de aanloop naar de BIG JUMP stelde Natuurpunt een lijst op van de 10 meest vervuilde waterlopen van Vlaanderen. Dit op basis van meetgegevens van de Vlaamse Milieumaatschappij, die gebaseerd zijn op de hoeveelheid levende organismes die in het water aangetroffen werd.

Natuurbeleid

Handhaving in landbouw & visserij: 'non bis in idem'

10 juli 2014

Afgelopen vrijdag keurde de Vlaamse regering een ontwerpbesluit inzake handhaving van het landbouw- en visserijbeleid definitief goed. In haar voorafgaand advies was de SALV erg bezorgd of artikels uit het besluit niet strijdig waren met het algemeen rechtsbeginsel 'non bis in idem' dat stelt dat overtredingen voor eenzelfde inbreuk slechts eenmaal gesanctioneerd kunnen worden. Natuurpunt onderschreef die bekommernis, maar benadrukt dat deze in twee richtingen geldt. Omgekeerd wordt immers vastgesteld dat dit principe ook ten onrechte wordt aangewend om ernstige misdrijven nét niet te sanctioneren.

Natuurbeleid

EU-rapport wijst op stijgende overbevissing

10 juli 2014

Eind juni publiceerde de Europese Commissie haar jaarlijks rapport over de Europese visbestanden. De overbevissing in de Europese Atlantische wateren, de Noordzee en de Oostzee blijft en neemt zelfs lichtjes toe

Natuurbeleid

Krijtlijnen voor een geïntegreerd grond- en pandenbeleidsplan

10 juli 2014

Voor de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, voorziet het grond- en pandendecreet een belangrijke rol voor het grond- en pandenbeleidsplan.

Natuurbeleid

Algemeen oppervlaktedelfstoffenplan wordt herzien

10 juli 2014

Vorige week brachten MINA en SERV gezamenlijk advies uit over de herziening van het algemeen oppervlaktedelfstoffenplan dat op 23 mei principieel werd vastgesteld door de Vlaamse regering.

Natuurbeleid

Een natuurlijke kust beschermt tegen stormen en overstromingen

03 juli 2014

Een recent INBO-rapport over kustbescherming leest als een thriller: door de volgebouwde kustlijn is er grote nood aan kustbescherming.

Natuurbeleid

Nieuwe rode lijst voor 'pimpampoentjes'

03 juli 2014

Pimpampoentjes of lieveheersbeestjes zijn, net als bv. vlinders, belangrijke indicatorsoorten voor de kwaliteit van natuurgebieden. Gegevens over de laatste twintig jaar van het lieveheersbeestjesproject en van waarnemingen.be werden verwerkt in een Rode Lijst. Daaruit blijkt dat 2 van de 36 soorten lieveheersbeestjes in Vlaanderen uitgestorven zijn en 16 soorten in mindere of meerdere mate bedreigd.

Natuurbeleid

Teksten en presentatie nieuwe jachtbesluiten beschikbaar

03 juli 2014

De nieuwe uitvoeringsbesluiten bij het jachtdecreet zijn in het staatsblad gepubliceerd en dus van kracht.

Natuurbeleid

Tien groene testen voor Italiaans EU-voorzitterschap

03 juli 2014

In aanloop van een nieuw voorzitterschap van de EU publiceert de Europese milieuorganisatie EEB haar ‘10 groene testen’. Ineens de milieu- en natuurpunten waarop de organisatie een voorzitterschap van een lidstaat na 6 maanden op zal afrekenen.

Pagina's

TOP