Natuurbeleid

Vlaamse Regering keurt nieuwe wijzigingen jachtdecreet goed

23 oktober 2014

De Vlaamse Regering keurde vrijdag enkele wijzigingen aan het jachtdecreet voor de eerste keer principieel goed. Voor Natuurpunt zijn er twee problemen:

Natuurbeleid

Regeerakkoord zet in op Europese natuurdoelen, maar niet op natuur op wandelafstand

24 juli 2014

Natuurpunt is blij dat de nieuwe Vlaamse regering bijkomende middelen vrijmaakt voor het bereiken van de Europese natuurdoelstellingen, maar merkt op dat engagementen rond nabije natuur haast volledig ontbreken. "Hopelijk maakt de beleidsnota van de minister alsnog ruimte voor natuur op wandelafstand. Als grootste natuurvereniging van Vlaanderen staan we in elk geval klaar om onze expertise en ons netwerk van duizenden vrijwilligers ter beschikking te stellen voor het uitvoeren van een ambitieus Vlaams natuurbeleid", zegt Chris Steenwegen, algemeen directeur van Natuurpunt.

Natuurbeleid

Vuilste beken van Vlaanderen monden uit in de Leie

17 juli 2014

In de aanloop naar de BIG JUMP stelde Natuurpunt een lijst op van de 10 meest vervuilde waterlopen van Vlaanderen. Dit op basis van meetgegevens van de Vlaamse Milieumaatschappij, die gebaseerd zijn op de hoeveelheid levende organismes die in het water aangetroffen werd.

Natuurbeleid

Ruim 2100 mensen trotseren de regen en springen voor schoon water tijdens Big Jump 2014

17 juli 2014

Meer dan 2100 mensen sprongen in rivieren en waterlopen om te pleiten voor proper water tijdens de Big Jump.

Natuurbeleid

Handhaving in landbouw & visserij: 'non bis in idem'

10 juli 2014

Afgelopen vrijdag keurde de Vlaamse regering een ontwerpbesluit inzake handhaving van het landbouw- en visserijbeleid definitief goed. In haar voorafgaand advies was de SALV erg bezorgd of artikels uit het besluit niet strijdig waren met het algemeen rechtsbeginsel 'non bis in idem' dat stelt dat overtredingen voor eenzelfde inbreuk slechts eenmaal gesanctioneerd kunnen worden. Natuurpunt onderschreef die bekommernis, maar benadrukt dat deze in twee richtingen geldt. Omgekeerd wordt immers vastgesteld dat dit principe ook ten onrechte wordt aangewend om ernstige misdrijven nét niet te sanctioneren.

Natuurbeleid

EU-rapport wijst op stijgende overbevissing

10 juli 2014

Eind juni publiceerde de Europese Commissie haar jaarlijks rapport over de Europese visbestanden. De overbevissing in de Europese Atlantische wateren, de Noordzee en de Oostzee blijft en neemt zelfs lichtjes toe

Natuurbeleid

Krijtlijnen voor een geïntegreerd grond- en pandenbeleidsplan

10 juli 2014

Voor de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, voorziet het grond- en pandendecreet een belangrijke rol voor het grond- en pandenbeleidsplan.

Natuurbeleid

Algemeen oppervlaktedelfstoffenplan wordt herzien

10 juli 2014

Vorige week brachten MINA en SERV gezamenlijk advies uit over de herziening van het algemeen oppervlaktedelfstoffenplan dat op 23 mei principieel werd vastgesteld door de Vlaamse regering.

Natuurbeleid

Een natuurlijke kust beschermt tegen stormen en overstromingen

03 juli 2014

Een recent INBO-rapport over kustbescherming leest als een thriller: door de volgebouwde kustlijn is er grote nood aan kustbescherming.

Natuurbeleid

Nieuwe rode lijst voor 'pimpampoentjes'

03 juli 2014

Pimpampoentjes of lieveheersbeestjes zijn, net als bv. vlinders, belangrijke indicatorsoorten voor de kwaliteit van natuurgebieden. Gegevens over de laatste twintig jaar van het lieveheersbeestjesproject en van waarnemingen.be werden verwerkt in een Rode Lijst. Daaruit blijkt dat 2 van de 36 soorten lieveheersbeestjes in Vlaanderen uitgestorven zijn en 16 soorten in mindere of meerdere mate bedreigd.

Natuurbeleid

Teksten en presentatie nieuwe jachtbesluiten beschikbaar

03 juli 2014

De nieuwe uitvoeringsbesluiten bij het jachtdecreet zijn in het staatsblad gepubliceerd en dus van kracht.

Natuurbeleid

Tien groene testen voor Italiaans EU-voorzitterschap

03 juli 2014

In aanloop van een nieuw voorzitterschap van de EU publiceert de Europese milieuorganisatie EEB haar ‘10 groene testen’. Ineens de milieu- en natuurpunten waarop de organisatie een voorzitterschap van een lidstaat na 6 maanden op zal afrekenen.

Natuurbeleid

België implementeert European Timber Regulation

03 juli 2014

De European Timber Regulation (EUTR) voorziet in een invoerverbod van illegaal hout. Bedrijven die als eerste hout(producten) op de Europese markt brengen, dienen ook de nodige voorzorg te nemen (zgn. 'due diligence').

Natuurbeleid

Ontbossing ontmoedigd door strengere compensatie

25 juni 2014

Met een aangepast besluit legt de Vlaamse regering strengere boscompensatieregels op die ingrijpende ontbossingen voortaan moeten ontmoedigen.

Natuurbeleid

Gewijzigd natuurdecreet gepubliceerd

23 juni 2014

In april werden de S-IHD definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering. Even later volgde de goedkeuring van het gewijzigde natuurdecreet door het Vlaams Parlement. Nu alles in het staatsblad verschenen is, kunnen de managementplannen versie 1.0 (de ‘startversie’) formeel goedgekeurd worden.

Natuurbeleid

Natuur- en milieubeweging ontvangen bij Vlaamse formatieleiders Geert Bourgeois en Kris Peeters

18 juni 2014

"Investeren in natuur en milieu is investeren in de toekomst”. De Vlaamse regering heeft vijf jaar om een robuust milieu- en natuurbeleid vorm te geven. De maatschappelijke effecten ervan zijn groot. De budgettaire weerslag beperkt. En de hefboomeffecten op de economie zijn aanzienlijk. Met die boodschap trokken Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt vorige week vrijdag naar de formateurs Geert Bourgeois en Kris Peeters. Beide organisaties vroegen onder andere expliciet om meer te investeren in natuur.

Natuurbeleid

Zicht op uitvoering complexe projecten

18 juni 2014

Deze week buigen de adviesraden zich over het ontwerp van besluit dat uitvoering moet geven aan het nieuwe decreet complexe projecten.

Natuurbeleid

IHD-filmpje: het IHD-overleg in 6 minuten

12 juni 2014

Het ANB liet een animatie-filmpje maken dat verschillende begrippen van het IHD-overleg kort uitlegt.

Natuurbeleid

Europese conferentie vindt steun voor betere bescherming van bossen

05 juni 2014

Afgelopen week boog de Europese Commissie zich samen met NGO's, bedrijfswereld en academici over de problematiek van wereldwijde ontbossing en bosdegradatie.

Natuurbeleid

Natura 2000-monitoring in openbaar onderzoek

05 juni 2014

Van 2 juni tot 7 juli kan iedereen commentaar geven op de monitoringsrapporten van de Europese habitats en soorten in elke EU-lidstaat.

Pagina's

TOP