Natuurbeleid

Onze landbouw moet anders: laat je stem horen!

03 april 2017

Het Europees landbouwbeleid en bijhorende subsidiëring is slecht voor kleine landbouwers, natuur en gezondheid. Hoog tijd voor een omslag. Met de fitness check van het landbouwbeleid breekt een momentum aan om het landbouwbeleid helemaal anders vorm te geven. Hoe zie jij de toekomst van de landbouw? Laat je stem horen tijdens de publieke consultatieronde.

Natuurbeleid

Knappe koppen fileren Europees Landbouwbeleid (GLB)

30 maart 2017

Op vraag van de European Landowners Organisation boog een denktank zich over de effectiviteit van het GLB. De toon in hun rapport is scherp: dit beleid maakt boeren, ondanks alle subsidies, economisch kwetsbaar en scoort qua milieuprestaties ondermaats. De boodschap is helder: het GLB moet radicaal hervormd worden, niet halfslachtig opgelapt. Zo suggereert de denktank bv. om directe steun aan boeren te vervangen door gerichte betalingen voor publieke diensten aan milieu en klimaat. Natuurpunt is tevreden dat met dit initiatief de roep naar een duurzamer landbouwbeleid meer gehoor krijgt. In een reactie op het rapport stelde Europees Commissaris voor landbouw Phil Hogan dat het tijdperk van ‘duurzame platitudes’ voorbij is en het volgend GLB móet inzetten op gezonde ecosystemen.

Natuurbeleid

Flauwe bufferstrook is afleidingsmanoeuvre

21 maart 2017

Bieden 1m teeltvrije bufferstroken een doorbraak voor de slabakkende waterkwaliteit? Naast het feit dat ploegen tot in de beek nooit en nergens aan de orde is geweest, lijkt nu ook het verwachte effect overroepen. Studiewerk uit Nederlandtoont aan dat met 1m-brede stroken vooral het meemesten en -spuiten van de beek wordt verholpen en niet de uitspoeling van nutriënten doorheen de bovenste bodemlaag. Daar zijn bufferstroken van 10m tot 20m breed voor nodig. Dát vindt Natuurpunt een beter uitgangspunt voor een consequent bufferbeleid. Want net die uitspoeling van nitraat en fosfaat blijft een hardnekkig probleem in Vlaanderen, zo tonen ook de metingen. Het wijst erop dat met dit MAP nog altijd structureel overbemest kan worden. De échte remedies blijven dus achterwege.

Natuurbeleid

Gespleten tong

14 maart 2017

De Boerenbond-voorzitster beschuldigde vorige week “de natuurbeheerders” dat ze “met gespleten tong” spreken omdat ze te weinig inspanningen doen om hun aankopen te focussen binnen Natura 2000-gebied. Blijkbaar is ze “vergeten” dat de focusbepaling in het akkoord dat Boerenbond en Natuurpunt daarover afsloten, niet spreekt over “binnen Natura 2000” - maar “in functie van de instandhoudingsdoelen (IHD)” - net omdat er ook doelstellingen buiten Natura 2000 te realiseren zijn. Die bepaling wordt overigens netjes uitgevoerd door “de natuurbeheerders”. Dat kan helaas niet gezegd worden over de stukken in datzelfde akkoord die gaan over de focus binnen PDPO (plattelandsontwikkeling) op het bereiken van de IHD’s. We kijken (nog steeds) uit naar de beloofde rapportering daarover.

Natuurbeleid

Europees burgermanifest voor ander landbouwbeleid

07 maart 2017

Maandag staken de ministers van Landbouw in Brussel de koppen bij mekaar over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Samen met 150 organisaties uit zowel milieu- als landbouwsector, fair trade-, consumenten- en gezondheidssector riep Natuurpunt hen op om het GLB grondig te hervormen. Het burgermanifest ‘Good food, good farming – Now’ maakt duidelijk dat het huidig landbouwbeleid niet langer werkt. Samen vragen we een beleid dat de overgang maakt naar een voedsel- en landbouwsysteem dat eerlijk is voor boeren, gezond voor burgers en respectvol voor leefmilieu en landschap. Ook op Vlaams niveau groeit de coalitie. Op www.voedselanders.be laten bekende Vlamingen er hun stem over horen en roepen de burger op om hetzelfde te doen.

Natuurbeleid

Meer dan 130 Europese organisaties vragen radicale herziening landbouwbeleid

06 maart 2017

De Europese Commissie is gestart met een publieke consultatie over een herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dit beleid is bepalend voor de wijze waarop boeren en tuinders in heel Europa ondernemen. Meer dan 130 Europese natuur- en milieuorganisaties vragen aandacht voor hun visie op een betere landbouw in de online campagne ‘Living Land’.

Natuurbeleid

De ene meidoorn is de andere niet

21 februari 2017

Bacterievuur kan planten van de appelfamilie ernstig aantasten. Fruittelers zijn er dan ook beducht voor. Hoewel er tientallen waardplanten zijn, blijft de meidoorn het meest kop van jut. Uit een parlementaire vraag van Jelle Engelbosch (N-VA) leiden we af dat de fruitsector suggereert dat het lokaal introduceren van een Amerikaanse (bacterievuur-resistente) meidoorn ten koste van de inheemse variant een oplossing kan zijn. Dat vindt Natuurpunt geen goed idee. Als boeren of particulieren in de buurt van fruitplantages bacterievuur-resistente heggen willen aanplanten, kunnen zij perfect terugvallen op inheemse alternatieven die een gelijkwaardige ecologische en landschappelijke functie hebben. Bacterievuur verdient de nodige aandacht, vindt Natuurpunt, maar mag geen alibi worden om een soort te weren die deel uitmaakt van ons landschap. Goed nabuurschap is belangrijk, Natuurpunt zet daarom in op tijdige detectie van mogelijke besmettingshaarden.

Natuurbeleid

Warme sanering veestapel: broekzak-vestzakoperatie met bedreiging grasland

15 februari 2017

Als antwoord op de crisis in de vleesvee-sector schuift Boerenbond een actieplan naar voor. Warme sanering – of een stopperspremie voor uitstappende bedrijven, betaald met belastinggeld – springt het meest in het oog. Bart Caron (Groen) was er als eerste bij om twijfels te uiten bij zowel economische als ecologische duurzaamheid van het plan. Het is nobel om noodlijdende bedrijven te helpen, maar als de handrem niet opgetrokken wordt voor een verdere groei van de veestapel is het een dure maat voor niets. Een juiste analyse, vindt Natuurpunt. Maar er zit nog een adder onder het gras. Zo wil Boerenbond actieve rundveehouders de vrijheid geven om blijvend en waardevol grasland makkelijker te kunnen scheuren. Zo dreigt het plan naast duur en inefficiënt ook gewoon slecht voor klimaat en natuur te worden.

Natuurbericht

Europa vraagt burger om inspiratie voor landbouwbeleid

08 februari 2017

De Europese Commissie lanceert een publieke consultatie over de toekomst van haar landbouwbeleid. Dat is nodig. Er is een groeiende bewustwording dat dit landbouwbeleid zijn doelen niet haalt: de huidige focus op industrie-landbouw heeft een zware impact op de natuur, het welzijn van landbouwers en de gezondheid van burgers. Wie een omslag wil, zal de pot met landbouwsubsidies anders moeten verdelen, zegt Natuurpunt in een reactie op de consultatie. In plaats van boeren te subsidiëren voor het aantal hectaren dat bewerkt wordt, zou de pot beter verdeeld worden op basis van het totaalpakket aan diensten die zij leveren voor burgers en de leefomgeving. Zo kan iedereen aan boord blijven, bewaren we de schoonheid van het landschap en maken we het buitengebied weerbaar tegen klimaatverandering. >Vul hier de consultatie van de Europese Commissie in. Binnenkort ook in het Nederlands beschikbaar.

Natuurbeleid

Nederland roemt bijen als schakel tussen landbouw en natuur

08 februari 2017

Wilde bijen moeten een centrale rol spelen in de transitie van de landbouw. Zo klinkt het betoog van een brede coalitie aan milieu- en natuurverenigingen in de Nederlandse Volkskrant. De economische bijdrage van wilde bestuivers aan de voedselproductie is aanzienlijk. De bijdrage van de intensieve landbouw aan wilde bestuivers is minder positief: door pesticiden-gebruik en habitatverlies doen heel wat bijen het niet goed meer. De auteurs pleiten voor een adaptatiemodel waarbij draagkracht van bodem én biodiversiteit voortaan de productie bepaalt en de risico’s reduceert. Samenwerken met de natuur is dan het motto. Wilde bijen worden daar beter van, de landbouw dus ook. Natuurpunt vroeg het voorbije jaar meer aandacht voor wilde bestuivers in het Vlaams landbouw- en plattelandsbeleid. Het ‘Vlaams actieplan Bijen’ biedt daartoe kansen, maar Minister Schauvliege gaat daar voorlopig niet op in.

Natuurbeleid

Hoog tijd voor EU-landbouwbeleid dat boer én natuur vooruit helpt

02 februari 2017

De Europese Commissie lanceert een publieke consultatie over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dat is hoognodig: de huidige Europese focus op industrie-landbouw heeft een zware impact op de natuur, het welzijn van landbouwers en de gezondheid van burgers. Gaan de tientallen miljarden euro’s aan landbouwsubsidies naar boerenlandbouw met aandacht voor milieu en natuur op het platteland? Of blijft de agro-industrie de grote ontvanger?

Natuurbeleid

Vlaams maatwerk voor grauwe kiekendief en wilde hamster

19 januari 2017

Een jaar geleden werden de soortbeschermingsprogramma’s (SBP’s) voor wilde hamster en grauwe kiekendief goedgekeurd. Natuurpunt pleitte steevast voor beheerovereenkomsten op maat en deed hiertoe concrete voorstellen. De tijd dringt voor deze bedreigde landbouwsoorten. We zijn dan ook tevreden met de aankondiging van minister Joke Schauvliege dat de eerste 24 hectaren vogelakkers en hamsterpercelen weldra worden aangelegd. Bedreven bedrijfsplanners van de Vlaamse Landmaatschappij vonden landbouwers bereid om de kersverse beheerovereenkomst af te sluiten in de meest kansrijke gebieden. Natuurpunt rekent nu op een vruchtbare doorstart van beide SBP’s zodat de resultaten snel kunnen volgen. Een constructieve samenwerking tussen landbouw, jacht en natuur en een goede wetenschappelijke omkadering zijn daarbij ook belangrijk.

Natuurbeleid

Pleidooi voor meer graanstoppels EU-vergroeningsregels

09 januari 2017

Vrijwilligers van de Werkgroep Grauwe Kiekendief stelden vast dat steeds minder muizenetende roofvogels en zaadetende akkervogels overwinteren in akkerland. De werkgroep ziet een verband met de toename van het areaal groenbemesters ten koste van akkers die vroeger als graanstoppels de winter in gingen. Daar vonden veel vogels nog eten en dekking. De toename van het areaal groenbemesters is een gevolg van Europees landbouwbeleid. Veel boeren vulden immers met groenbemesters de vergroeningsvoorwaarden in. Voor akkervogels werkt dit beleid dus contraproductief. Natuurpunt ziet daarom heil in de pragmatische oplossing die de Nederlandse collega’s aanreiken: neem het overwinteren van onbespoten graanstoppels op als vergroeningsmaatregel. Het brengt meer op voor de vogels en het kost de boer minder.

Natuurbeleid

European Landowners vragen ander landbouwbeleid

09 januari 2017

Op initiatief van de Europese koepel van landeigenaars (ELO) vond deze week een ‘out of the box’ denksessie plaats over de toekomst van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Conclusie: het GLB blijft een prima instrument om landbouw te helpen bij de vele uitdagingen waar ze voor staan, maar moet stilaan eens tonen dat het ook zijn doelen kan waar maken. Het onbegrip over een mislukte vergroening en halfslachtig risico-management leeft duidelijk niet alleen bij enkele ngo’s. Natuurpunt waardeert het positieve denkwerk en de concrete voorstellen waarmee ELO het inhoudelijk debat wil voeden. Ook de oproep om het toekomstig landbouwbeleid uit te tekenen in nauwe samenwerking met het milieu- en klimaatbeleid krijgt onze steun. Lees hier het persbericht van ELO.

Natuurbeleid

Zorgt Nederlandse klacht over weidevogels voor precedent?

27 december 2016

De afgelopen decennia heeft Nederland te weinig gedaan om weidevogels te redden van de ondergang, zo stelt Vogelbescherming Nederland (VBN).

Natuurbeleid

Afbouw veestapel blijft taboe

27 december 2016

Voor de klimaatuitdaging in de landbouw zien we de resolutie geen omslag bepleiten.

Natuurbeleid

Vermindering biodiversiteit is gevaar voor economie

27 december 2016

In het Mexicaanse Cancun is gisteren de aftrap gegeven van de VN-top rond biodiversiteit.

Natuurbeleid

Landbouweconomen pleiten voor radicale hervorming inkomenssteun

27 december 2016

Nederlandse en Belgische landbouweconomen zijn het opvallend eens over het falen van het huidig Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB): de miljarden euro’s inkomenssteun zijn slecht verdeeld onder boeren en worden té vrijblijvend ingevuld, zo blijkt ook uit de mislukte vergroeningsmaatregelen.

Natuurbeleid

Dringend hervormingen nodig om gevolgen landbouw en visserij op natuur te reduceren

27 december 2016

De VN-top in Cancun zit erop. Bijna tweehonderd regeringen kwamen bijeen om zich te beraden over de wereldwijde achteruitgang van de biodiversiteit.

Natuurbeleid

Radicale hervorming EU landbouwbeleid levert op voor boer én natuur

16 november 2016

Onze Duitse collega’s van NABU lieten onderzoeken of een herverdeling van de Europese landbouwsubsidies goed kan zijn voor zowel boer, burger als natuur. Dat is vandaag alvast niet zo. Ondanks de jaarlijkse investering van 60 miljard euro per jaar (zo’n 112 euro per burger) leiden leefmilieu én boerenstiel ernstige schade onder het huidig landbouwbeleid. Het nieuwe voorstel gaat uit van ‘Public money for public goods’. Dat impliceert dat milieubelastende landbouw het moet stellen zonder subsidies en dat inkomenssteun aan landbouwers voortaan gekoppeld wordt aan meetbare duurzaamheidscriteria. Hoogwaardige natuur- en milieumaatregelen krijgen hogere premies dan vandaag. De conclusie van het Duitse hervormingsvoorstel luidt dat boeren hierdoor eindelijk een (financiële) stimulans krijgen om naar een bedrijfsvoering te evolueren die werkelijk duurzamer is en meer oplevert voor natuur en maatschappij.

Pagina's

TOP