Natuurbeleid

Grondwettelijk Hof moet spoedig oordelen over omgevingsvergunning

03 maart 2016

In februari 2017 wordt de omgevingsvergunning een feit. Natuurpunt steunt de samenvoeging van de bouw- en milieuvergunning, maar is absoluut niet akkoord over de wijze waarop dit gebeurt. Zo wordt de Europese natuurtoets beknot, worden vergunningen eeuwigdurend in plaats van tijdelijk, en wordt protest bij de rechter moeilijker. In april 2015 kaartten wij deze knelpunten aan bij het Grondwettelijk Hof.

Natuurbeleid

1000 hectare bedrijfsterrein beschikbaar, Vlaamse Regering kiest voor ontbossing

25 februari 2016

Door de Europese natuurregels met de voeten te treden, verkoopt de regering aan Essers 'een kat in een zak' en zet ze de jobs op de helling.

Natuurbeleid

1000 hectare bedrijfsterrein beschikbaar, Vlaamse Regering kiest voor ontbossing

19 februari 2016

De Vlaamse regering heeft vandaag het omstreden plan van transportreus H. Essers goedgekeurd, om uit te breiden in een Europees beschermd natuurgebied in Genk. Het alternatief, om uit te breiden op een van de vele beschikbare ongebruikte bedrijfsterreinen in de omgeving, werd van tafel geveegd. Met haar beslissing treedt de regering de natuurregels en eerder gemaakte afspraken met de voeten.

Natuurbeleid

Limburgse Noord-Zuid: mag het over inhoud gaan?

18 februari 2016

De N74 heeft een mobiliteitsprobleem. Dat er nood is aan een oplossing betwist niemand. Al jaren liggen er twee scenario's op tafel: een (deels) ondertunnelde doortocht ofwel een omleiding. De omleiding lost de files dan wel op, maar gaat ten koste van de open ruimte en natuur. Die moet op haar beurt gecompenseerd worden ten nadele van landbouwgrond elders. Twee grote verliezers dus.

Natuurbeleid

Nieuwe kansen voor behoud Gentse Zwin

17 februari 2016

W&Z dient nu wel degelijk een project-MER op te maken. Natuurpunt hoopt dat daarbij nu eindelijk ook op een ernstige manier alternatieven zullen worden onderzocht niet alleen een maximale veiligheid tegen overstromingen garanderen, maar die tevens het optimale behoud van de getijdenwerking en de verdere ontwikkeling van de unieke getijdennatuur verzekeren.

Natuurbeleid

Machtige bomen staan nog steeds machteloos in Vlaanderen: standpunt over Ferrarisbos in Wilrijk

17 februari 2016

In Wilrijk dreigt ook het laatste stuk waardevol Ferrarisbos te verdwijnen, terwijl net daar gezocht wordt naar ruimte voor het beloofde stadsrandbos voor Antwerpen. Veel logischer is het om de slecht gelegen bouwgrond te compenseren, dan het bos.

Natuurbeleid

Neemt minister Schauvliege betonstop ernstig?

11 februari 2016

De Tijd kopte: "bebouwde oppervlakte mag niet meer toenemen". Maar de aandachtige lezer merkte al vlug dat de titel de lading niet dekte. Zo gaf minister Schauvliege het voorbeeld dat bouwgronden die nu om (vergunnings)technische niet bebouwbaar zijn, verplaatsbaar moeten worden naar plekken waar dat wel kan.

Opinie

Vlaanderen verdroogt, ondanks de regen

05 februari 2016

De afgelopen weken kwamen verschillende berichten over wateroverlast in de pers. Gisteren (De Standaard, 1 februari 2016) trok Oost-Vlaams gouverneur Jan Briers dan weer aan de alarmbel. Maar hij sprak plots over een watertekort. Deze schijnbare paradox toont de zwakke plek van het Vlaamse waterbeleid: de overheid doet te weinig om water vast te houden waar het valt.

Natuurbeleid

SARO vraagt om 'betonstop' ernstig te nemen

04 februari 2016

In haar advies windt de SARO er alvast geen doekjes rond: "Volgens de raad moet het begrip ruimtelijk rendement ambitieuzer worden ingevuld, ook voor de korte termijn, en dit om te vermijden dat met ongewijzigd beleid de ‘verstening’ van Vlaanderen verder wordt gezet.".

Natuurbeleid

Essers: steeds minder licht aan eind van de tunnel

21 januari 2016

In Limburg wil transportreus Essers uitbreiden ten koste van Europese topnatuur. De procedure die de Vlaamse regering daartoe voert, ligt al maanden onder vuur. Nu de uiterlijke beslistermijn van de regering nadert (eind februari), wordt de waslijst aan bezwaren enkel groter. Uit een vraag van Johan Danen (Groen) blijkt nu dat de bestaande hal die Essers wil uitbreiden, in feite onvergund is.

Opinie

Compenseer niet enkel bomen, maar alle open ruimte die verloren gaat

10 december 2015

Als er bos wordt gekapt, moet dat worden gecompenseerd. Door iedereen. Maar moeten we dat principe niet uitbreiden naar alle open ruimte die verdwijnt onder steen en beton?

Natuurbeleid

“Toegang tot parken en bomen verlengt leven”

28 oktober 2015

Hoewel het nog onduidelijk blijft hoeveel groen we in steden minstens moeten hebben, wordt steeds meer duidelijk dat er tal van welzijnseffecten van natuur op de mens zijn.

Natuurbeleid

Essers: Beenders natuurheld in het parlement

14 oktober 2015

Natuurhelden staan centraal tijdens deze Week van het Bos. Natuurpunt nomineert alvast Rob Beenders (sp.a), natuurheld in het Vlaams Parlement.

Natuurbeleid

Natuurpunt heeft plan B voor Essers

17 september 2015

In Limburg wil Essers topnatuur verwoesten voor de uitbreiding van één van haar sites. Dit voorstellen als een keuze tussen jobs of natuur, is de realiteit geweld aan doen.

Natuurbeleid

Academici stellen ‘omgevingsdenken’ scherp

17 september 2015

“Omgeving” is hip. Na de omgevingsvergunning, is er ook de beleidsnota omgeving, die gewag maakt van een beleidsdomein omgeving, een departement omgeving, een omgevingsraad en mogelijk ook een omgevingswet.

Natuurbeleid

Verstedelijking, niet natuur, verdrukt landbouw

28 mei 2015

Door 38.000 ha landbouwgrond te herbestemmen naar natuur, voorziet Vlaanderen finaal 150.000 ha voor natuur, en vrijwaart het 750.000 ha voor landbouw.

Natuurbeleid

Regering zet licht op groen om Vlaanderen verder vol te bouwen

21 mei 2015

Op voorstel van minister Schauvliege , maakt de Vlaamse regering het voortaan makkelijker om woonuitbreidingsgebieden te verkavelen.

Natuurbeleid

Economie boven natuur in Habitatrichtlijngebieden?

02 april 2015

In Habitatrichtlijngebieden, waar Europese topnatuur voorop zou moeten staan, werkt de Vlaamse overheid met twee snelheden.

Verenigingsnieuws

Natuurpunt start petitie om Leienatuur te redden

09 maart 2015

Eind vorig jaar kondigde de Vlaamse regering aan dat ze het project Rivierherstel Leie zou afzwakken van de beloofde 500 hectare naar 300 hectare. Natuurpunt is gestart met een petitie. “We willen de politici tonen dat de inwoners van onze streek elk van die 500 hectare natuur dringend nodig hebben”, zegt Herman Nachtergaele van Natuurpunt.

Natuurbeleid

Krijtlijnen voor een geïntegreerd grond- en pandenbeleidsplan

10 juli 2014

Voor de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, voorziet het grond- en pandendecreet een belangrijke rol voor het grond- en pandenbeleidsplan.

Pagina's

TOP