Natuurbeleid

Krijtlijnen voor een geïntegreerd grond- en pandenbeleidsplan

10 juli 2014

Voor de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, voorziet het grond- en pandendecreet een belangrijke rol voor het grond- en pandenbeleidsplan.

Natuurbeleid

Ontbossing ontmoedigd door strengere compensatie

25 juni 2014

Met een aangepast besluit legt de Vlaamse regering strengere boscompensatieregels op die ingrijpende ontbossingen voortaan moeten ontmoedigen.

Natuurbeleid

Zicht op uitvoering complexe projecten

18 juni 2014

Deze week buigen de adviesraden zich over het ontwerp van besluit dat uitvoering moet geven aan het nieuwe decreet complexe projecten.

Natuurbeleid

Grondwettelijk Hof vernietigt bestuurlijke lus bij Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb)

28 mei 2014

Met de bestuurlijke lus werd de vergunningverlener de mogelijkheid geboden om tijdens een geding voor de RvVb - de Vlaamse administratieve rechtbank die zich buigt over bouwvergunningen en verkavelingsvergunningen - een onregelmatigheid in een beslissing te herstellen.

Natuurbeleid

Landinrichting: na het decreet, nu het besluit

23 mei 2014

Nadat het Vlaamse Parlement eerder deze maand het decreet landinrichting definitief aannam, keurde de Vlaamse regering eind vorige week een ontwerp van uitvoeringsbesluit goed.

Natuurbeleid

Dubieuze startbeslissing voor nieuwe zandontginningen in NATURA 2000

21 mei 2014

In april gaf de Vlaamse regering het startschot voor drie RUPs voor nieuwe zandontginningen in Oost-Vlaanderen en Limburg. Ze gaat daarmee voorbij aan het negatief advies van de Inspectie van Financiën.

Natuurbeleid

Toekomst van signaalgebieden verder uitgestippeld

16 mei 2014

Nadat de Vlaamse regering in januari reeds de toekomst van 37 signaalgebieden uitstippelde, viel afgelopen vrijdag de beslissing over 30 andere gebieden gelegen in de bekkens van IJzer, Brugse Polders, Leie en Dijle-Zenne.

Natuurbeleid

Sneltrams: regering kiest voor meest mens- en milieuvriendelijke tracé

07 mei 2014

In uitvoering van de Mobiliteitsvisie 2020, plant De Lijn tal van nieuwe tramverbindingen. Naast Brabantnet (Vlaams-Brabant), bedreigden ook een aantal mogelijke tracés van Spartacus-lijn 2 (Limburg) waardevolle natuur.

Natuurbeleid

Ruimtelijke projecten voortaan sneller en beter?

30 april 2014

Naast het natuurdecreet, werd vorige week ook het decreet complexe projecten en het decreet omgevingsvergunning (incl. handhaving) gestemd in het Vlaamse parlement. Beide dossiers spruitten voort uit de aanbevelingen van de commissies Sauwens en Berx, en vormen samen het decretale sluitstuk van de versnelling en planlastvermindering in ruimtelijke projecten (zie www.natuurpunt.be/versnelling)

Natuurbeleid

Reddingsplan zonevreemde bossen blijft uit

16 april 2014

Op 1 oktober zou minister Schauvliege haar lang beloofde reddingsplan voor de zonevreemde bossen lanceren. De recente kap van een zeer waardevol Ferrarisbos te Wilrijk, illustreerde recent de noodzaak hiervoor. Vorige week dinsdag bleek in een parlementaire bespreking dat er helemaal geen concreet reddingsplan ligt.

Natuurbericht

OPINIE: Vernatuurlijken of verzuipen

20 maart 2014

“Water staat ons aan de lippen”, kopt De Morgen op 19/03/2014 naar aanleiding van het nieuwe VN-klimaatrapport dat eind deze maand in Japan wordt voorgesteld. Maar we weten wat ons te doen staat.

Natuurbeleid

AGNAS-RUPs mogen geen kostbaar groen schrappen

18 maart 2014

In recente AGNAS-RUPs overweegt de Vlaamse overheid opvallend veel bestaande groene bestemmingen om te zetten naar landbouw. Dit terwijl men net het omgekeerde moet bereiken, met name 48.000 ha extra groen aanduiden op kaart.

Natuurbeleid

Natuurverweving terug in de kijker

13 maart 2014

Naast 48.000 ha extra natuur- en bosgebieden, voorziet het RSV tevens in 80.000 ha natuurverweving als overdruk op niet groene bestemmingen (vnl. landbouw).

Natuurbeleid

Politici eensgezind: RSV moet uitgevoerd worden

20 februari 2014

Dinsdag organiseerden BOS+, JNM en Natuurpunt in aanloop naar de verkiezingen een debatavond over de toekomst van het bosbeleid. Uit de massale opkomst - meer dan 200 deelnemers - blijkt bos & natuur alvast een 'hot' verkiezingsthema te worden.

Natuurbeleid

Betonstop = minder waterproblemen

13 februari 2014

Kunnen zich in Vlaanderen ook overstromingen voordoen zoals recent in Engeland? Natuurpunt vreest van wel. Ook voor Vlaanderen voorspellen de klimaatmodellen extreme temperaturen, hevige regenbuien en meer overstromingen.

Natuurbeleid

Betonstop = minder waterproblemen

13 februari 2014

Kunnen zich in Vlaanderen ook overstromingen voordoen zoals recent in Engeland? Natuurpunt vreest van wel. Ook voor Vlaanderen voorspellen de klimaatmodellen extreme temperaturen, hevige regenbuien en meer overstromingen.

Natuurbeleid

BRV-proces: belofte maakt schuld

13 februari 2014

Exact drie jaar geleden gaf minister Muyters het startschot voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Dat plan zou de opvolger worden van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV).

Natuurbeleid

BRV-proces: belofte maakt schuld

13 februari 2014

Exact drie jaar geleden gaf minister Muyters het startschot voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Dat plan zou de opvolger worden van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV).

Natuurbeleid

Zonevreemde bossen krijgen plan van aanpak

06 februari 2014

Vorige week vrijdag keurde de Vlaamse regering een plan van aanpak goed voor de 'zonevreemde bossen'. Vlaanderen telt 60.000 ha van zulke bossen, daarvan is ca.12.500 ha ecologisch zeer waardevol (de ‘toplaag’), waarvan op zijn beurt 2.000 ha gelegen is in een harde bestemming (wonen of industrie) en dus ernstig bedreigd.

Natuurbeleid

‘Versnelling’ evolueert tot ‘uitholling’ ruimtelijk beleid

20 januari 2014

Op voorstel van ministers Muyters (N-VA) en Peeters (CD&V) breidde de Vlaamse regering eerder deze maand de lijst van handelingen, waar geen bouwvergunning voor nodig is, opnieuw uit.

Pagina's

TOP