Natuurbeleid

Welke effecten heeft intensieve veehouderij op volksgezondheid?

27 april 2017

De West-Vlaamse Milieufederatie (WMF) stelde deze week een straf rapport voor aan Vlaamse politieke fracties en Europese parlementsleden. Met een overzicht van wetenschappelijke kennis over de mogelijke gezondheidsrisico’s van wonen in een intensief veeteeltgebied, roepen zij op tot meer onderzoek in Vlaanderen.

Natuurbeleid

Minaraad vraagt ander landbouwbeleid

26 april 2017

Naar aanleiding van de nakende hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) maakte de Minaraad op eigen initiatief een advies. De analyse die de Raad maakt van het huidig GLB is weinig rooskleurig. Dat boer en natuur het moeilijk hebben, is gekend. Maar ook de basisdoelstelling ‘voedselzekerheid’ wordt op termijn bedreigd als dit beleid het natuurlijk kapitaal blijft aantasten dat juist noodzakelijk is voor voedselproductie (bodem, water, biodiversiteit,...).

Natuurbeleid

Zonevreemd bos: regering beschermt 'sub-top' in plaats van 'toplaag'

20 april 2017

Vlaanderen heeft ongeveer 65.000 ha ”zonevreemde” bossen buiten natuur- of bosgebied, die makkelijk voor de bijl kunnen. Een kleine 20% daarvan krijgt nu een betere bescherming door een kaart die de regering op 31 maart 2017 voorlopig goedkeurde

Natuurbeleid

Ander landbouwbeleid? Natuurpunt brengt uw stem naar Europa

20 april 2017

De Europese Commissie houdt tot 2 mei een consultatie bij haar burgers over haar landbouwbeleid. Dat beleid mist namelijk vandaag zijn doel: de tientallen miljarden euro’s aan landbouwsubsidies komen vooral grote boeren en de agro-industrie ten goede, terwijl lokale landbouwers er massaal mee kappen en het leefmilieu schade lijdt. Natuurpunt onderschrijft samen met meer dan 300 Europese organisaties de Living Land campagne, die oproept voor een eerlijker en natuurvriendelijker landbouwbeleid. Nieuw is nu ook dat burgers worden geholpen om hun stem te laten horen. Met één muisklik kunnen zij aan de Europese Commissie een landbouwbeleid vragen dat zowel boer als natuur vooruit helpt.

Natuurbeleid

Distels opnieuw federale bevoegdheid?

20 april 2017

Na de vernietiging van de distelbestrijdingsplicht verklaarde minister Schauvliege in het Vlaams Parlement dat zij hoopt dat de federale overheid snel een nieuwe rechtsgrond creëert. Dit is echter allerminst evident - het gaat duidelijk om een Vlaamse bevoegdheid. De minister verwijst ook naar het “wetenschappelijk” advies van het FAVV. Dit werkstuk beschrijft uitgebreid de biologie van de distels, maar bevat geen ernstige onderbouwing waarom de distel een (fyto)sanitair probleem zou vormen. Naar cijfers over kosten/baten en lusten/lasten is het al helemaal tevergeefs zoeken. Natuurpunt verwacht meer ernst als het gaat om de onderbouwing van het beleid - wordt dus vervolgd.

Natuurbeleid

Recreatieve zeevissers registreren vangsten op vrijwillige basis

20 april 2017

Sinds het LIVIS project weten we dat er 549 recreatieve vissersvaartuigen actief zijn voor onze kust. Wat de impact van deze omvangrijke vloot is op het mariene milieu, weten we –nog- niet. Via het nieuwe www.recreatievezeevisserij.be kunnen recreatieve vissers op vrijwillige basis hun vangsten doorgeven. Na een maand staat de teller al op 150 geregistreerde recreatieve vissers. Een goede start. Op termijn rekenen we op een volledige registratie, zodat we op basis van een onderbouwde impactanalyse van de recreatieve zeevisserij betere afspraken kunnen maken voor de bescherming van het mariene milieu.

Natuurbeleid

Klimaatrobuust maken van onze steden en gemeenten moet versnelling hoger

20 april 2017

Via www.burgemeestersconvenant.be biedt de Vlaamse overheid een nieuw platform aan dat lokale overheden ondersteunt om hun engagement voor het Burgemeestersconvenant om te zetten in praktische maatregelen, klimaatprojecten en concrete resultaten. Zo biedt het adaptatieluik inspiratie om veel meer in te zetten op het klimaatrobuust maken van steden en gemeenten. De voorbeelden van de website laten zien dat natuur een cruciale speler is in de strijd tegen klimaatverandering. Helaas wordt die nog al te vaak onderbenut. De samenwerking tussen Natuurpunt en de gemeente Maldegemwaarbij natuurgebieden bijdragen aan extra waterberging, kan alvast dienen als een goed praktijkvoorbeeld.

Natuurbeleid

Europa vraagt burgers raad over toekomst landbouwbeleid

04 april 2017

Het Europees landbouwbeleid mist zijn doel: de tientallen miljarden euro’s aan landbouwsubsidies komen vooral grote boeren en agro-industrie ten goede, terwijl lokale landbouwers er massaal mee kappen en het leefmilieu een zware impact ondervindt. Het huidige beleid komt steeds meer onder de druk. Daarom start de Europese Commissie nu een consultatieronde bij haar burgers. De Belgische natuur-en milieuorganisaties roepen iedereen op hun stem te laten horen voor een landbouwbeleid dat boer én natuur helpt.

Natuurbeleid

Onze landbouw moet anders: laat je stem horen!

03 april 2017

Het Europees landbouwbeleid en bijhorende subsidiëring is slecht voor kleine landbouwers, natuur en gezondheid. Hoog tijd voor een omslag. Met de fitness check van het landbouwbeleid breekt een momentum aan om het landbouwbeleid helemaal anders vorm te geven. Hoe zie jij de toekomst van de landbouw? Laat je stem horen tijdens de publieke consultatieronde.

Natuurbeleid

Langverwachte en historische beslissing voor bedreigde bossen

31 maart 2017

Op 31 maart 2017 heeft de Vlaamse Regering beslist om 12.260 hectare waardevol, maar ‘zonevreemd’ bos beter te beschermen door de publicatie van een kaart. Hiermee wordt het in 2011 aangekondigde plan van aanpak eindelijk van kracht. “Een historische stap voorwaarts voor de bescherming van bos in Vlaanderen”, reageren BOS+, Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu. Vorige maand nog schreven de organisaties een brief aan de Vlaamse regering waarin ze opriepen tot actie.

Natuurbeleid

Cijfers bevestigen urgentie betonstop ...

30 maart 2017

De immo- en bouwsector heeft jaren goed verdiend aan het verkavelen van open ruimte. De 'betonstop' vergt van hen een andere manier van ondernemen: verdichting in kernen, afbraak en heropbouw, renovatie... Sommigen houden liever vast aan oude gewoonten, en stellen de cijfers die aan de basis liggen van de betonstop platweg in vraag. Onterecht, blijkt tijdens een hoorzitting in het parlement. Het Beleidsplan Ruimte maakt een correct onderscheid tussen ‘ruimtebeslag’ (33%) en ‘verharding’ (14%). Een procent meer of minder - afhankelijk van de definitie, meettechniek of toekomstmodel - verandert niets aan de toestand op het terrein: die is schrijnend. We zijn sowieso de sterkst verkavelde regio in Europa, en die trend zet gewoon door. De ruimtelijke problemen en kosten lopen torenhoog op. De cijfers bevestigen dat de betonstop beter vandaag dan morgen komt.

Natuurbeleid

Bescherming zonevreemde bossen blijft (voorlopig) uit

30 maart 2017

De bijl die volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele (NV-A) vorige week in het parlement cadeau gaf aan minister Schauvliege kreeg de politieke knoop niet doorgehakt: de kaart met te beschermen zonevreemde bossen raakte vrijdag niet goedgekeurd op de regering. De milieubeweging rekent er op dat de bijlen deze week wél voldoende scherp staan, zodat eindelijk een noodzakelijke stap kan gezet worden naar een betere bescherming van onze meest waardevolle bossen (zgn. toplaag). Lees hier onze open brief van Natuurpunt, Bosplus en BBL aan de Vlaamse Regering.

Natuurbeleid

Knappe koppen fileren Europees Landbouwbeleid (GLB)

30 maart 2017

Op vraag van de European Landowners Organisation boog een denktank zich over de effectiviteit van het GLB. De toon in hun rapport is scherp: dit beleid maakt boeren, ondanks alle subsidies, economisch kwetsbaar en scoort qua milieuprestaties ondermaats. De boodschap is helder: het GLB moet radicaal hervormd worden, niet halfslachtig opgelapt. Zo suggereert de denktank bv. om directe steun aan boeren te vervangen door gerichte betalingen voor publieke diensten aan milieu en klimaat. Natuurpunt is tevreden dat met dit initiatief de roep naar een duurzamer landbouwbeleid meer gehoor krijgt. In een reactie op het rapport stelde Europees Commissaris voor landbouw Phil Hogan dat het tijdperk van ‘duurzame platitudes’ voorbij is en het volgend GLB móet inzetten op gezonde ecosystemen.

Natuurbeleid

Middenveld schetst toekomst Europa: duurzaam, democratisch en inclusief

30 maart 2017

Naar aanleiding van de 60ste verjaardag van het Verdrag van Rome schreef het Europese middenveld (230 organisaties, waaronder Natuurpunt) een manifest over de toekomst van het Europese project. In deze onzekere tijden willen Europese burgers een sterkere focus op Europese kernwaarden zoals economisch-, sociaal- en ecologische welzijn. Wij roepen de Europese leiders dan ook op om meer daadkracht te tonen en zo de EU op het spoor te zetten naar een duurzame toekomst waarin de rechten van iedereen gerealiseerd en de grenzen van de planeet gerespecteerd worden.

Natuurbeleid

Politiek is nu aan zet rond groen & gezondheid

23 maart 2017

Op de druk bijgewoonde studiedag rond Groen en Gezondheid presenteerden een reeks organisaties (waaronder Natuurpunt) een visietekst Groen en Gezondheid.

Natuurbeleid

Wordt uw waterfactuur goed besteed?

22 maart 2017

Vorige week werden op de jaarlijkse VLARIO-dag twee rapporten gepubliceerd over de besteding van de gemeentelijke saneringsbijdrage (een onderdeel van de waterfactuur). Dat leidde tot ophef in de pers en een geanimeerd debat in het Vlaams Parlement, gevolgd door een snelle resolutie van de meerderheidspartijen om de geest terug in de fles te krijgen. Dat zal echter hoogstens tijdelijk lukken, denkt Natuurpunt, want de problemen zijn fundamenteel en de oplossingen uit de resolutie slechts oppervlakkig. Een grondig debat over de lange termijn financiering en de responsabilisering van de gemeenten is aan de orde.

Natuurbeleid

Middenveld schetst toekomst Europa: duurzaam, democratisch en inclusief

22 maart 2017

Naar aanleiding van de 60ste verjaardag van het Verdrag van Rome schreef het Europese middenveld (230 organisaties, waaronder Natuurpunt) een manifest over de toekomst van het Europese project.

Natuurbeleid

Verdeling Belgische visquota voor verbetering vatbaar

21 maart 2017

Dat blijkt uit een vergelijkende studie over de verdeling van de visquota van de New Economics Foundation (NEF). Het Belgische systeem is rechtvaardig voor de vissers. Het is ook goed dat de visstocks door de overheid beheerd worden, ze zijn immers een publiek goed. Negatief is dat o.a. door het gebrek aan flexibiliteit, quota onderbenut blijven. Bovendien ontbreken duurzaamheidscriteria voor de verdeling van de quota. NEF vermeldt ook dat de verminderde belasting op brandstof de omschakeling naar niet bodemberoerende vistechnieken vertraagt. Het rapport geeft veel gespreksstof voor de omschakeling naar een toekomstgerichte quota verdeling in België. Een gesprek waar Natuurpunt graag aan meewerkt.

Natuurbeleid

Wordt uw waterfactuur goed besteed?

21 maart 2017

Vorige week werden op de jaarlijkse VLARIO-dag twee rapporten gepubliceerd over de besteding van de gemeentelijke saneringsbijdrage (een onderdeel van de waterfactuur). Dat leidde tot ophef in de pers en een geanimeerd debat in het Vlaams Parlement, gevolgd door een snelle resolutie van de meerderheidspartijen om de geest terug in de fles te krijgen. Dat zal echter hoogstens tijdelijk lukken, denkt Natuurpunt, want de problemen zijn fundamenteel en de oplossingen uit de resolutie slechts oppervlakkig. Een grondig debat over de langetermijnfinanciering en de responsabilisering van de gemeenten is aan de orde. Laat u hier onderdompelen in de rest van het verhaal.

Natuurbeleid

Flauwe bufferstrook is afleidingsmanoeuvre

21 maart 2017

Bieden 1m teeltvrije bufferstroken een doorbraak voor de slabakkende waterkwaliteit? Naast het feit dat ploegen tot in de beek nooit en nergens aan de orde is geweest, lijkt nu ook het verwachte effect overroepen. Studiewerk uit Nederlandtoont aan dat met 1m-brede stroken vooral het meemesten en -spuiten van de beek wordt verholpen en niet de uitspoeling van nutriënten doorheen de bovenste bodemlaag. Daar zijn bufferstroken van 10m tot 20m breed voor nodig. Dát vindt Natuurpunt een beter uitgangspunt voor een consequent bufferbeleid. Want net die uitspoeling van nitraat en fosfaat blijft een hardnekkig probleem in Vlaanderen, zo tonen ook de metingen. Het wijst erop dat met dit MAP nog altijd structureel overbemest kan worden. De échte remedies blijven dus achterwege.

Pagina's

TOP