Natuurbeleid

“Oplossing” minister Schauvliege is eigenlijk uitholling waterbeleid

14 maart 2017

Om een pijnlijke evaluatie van Europa voor te zijn, stelde minister Schauvliege voor om MAP5 nu al strenger te maken. De intentie is goed, het voorstel om in probleemgebieden bufferstroken van 1 meter aan te leggen is dat hoegenaamd niet. Het Decreet Integraal Waterbeleid (DIWB) legt vandaag immers al strengere bufferafstanden langs waterlopen op, maar die worden in de praktijk niet gehandhaafd. De voorgestelde “versterking” van het mestdecreet corrigeert dit euvel misschien lokaal, maar kleedt daarmee het waterbeleid op Vlaams niveau verder uit. Voor zo’n zwaktebod past Natuurpunt. De twee échte vragen zijn nu hoe lang de brongerichte aanpak (minder mest = minder milieudruk) nog een taboe kan blijven binnen deze regering, én hoe lang de Europese commissie nog passief zal toekijken.

Natuurbeleid

Gespleten tong

14 maart 2017

De Boerenbond-voorzitster beschuldigde vorige week “de natuurbeheerders” dat ze “met gespleten tong” spreken omdat ze te weinig inspanningen doen om hun aankopen te focussen binnen Natura 2000-gebied. Blijkbaar is ze “vergeten” dat de focusbepaling in het akkoord dat Boerenbond en Natuurpunt daarover afsloten, niet spreekt over “binnen Natura 2000” - maar “in functie van de instandhoudingsdoelen (IHD)” - net omdat er ook doelstellingen buiten Natura 2000 te realiseren zijn. Die bepaling wordt overigens netjes uitgevoerd door “de natuurbeheerders”. Dat kan helaas niet gezegd worden over de stukken in datzelfde akkoord die gaan over de focus binnen PDPO (plattelandsontwikkeling) op het bereiken van de IHD’s. We kijken (nog steeds) uit naar de beloofde rapportering daarover.

Natuurbeleid

Raad van State spreekt zich uit tegen heksenjacht op de distel

14 maart 2017

De Raad van State geeft Natuurpunt gelijk in een juridische procedure over de distelbestrijdingsplicht in natuurgebieden. De uitspraak maakt een einde aan jarenlange juridische verwarring bij lokale overheden. Natuurpunt pleit voor overleg en goed nabuurschap om het probleem tot zijn ware proporties te herleiden. Lees hier het volledig bericht.

Natuurbeleid

Ondanks regeringsbelofte verdwijnt waardevol bos nog altijd onder beton

14 maart 2017

Sinds eind 2015 adviseerde Vlaanderen maar liefst 91 aanvragen tot ontbossing positief, terwijl die overlapten met de voorlopige kaart van te beschermen zonevreemde bossen. Dat blijkt uit cijfers opgevraagd door Elisabeth Meuleman (Groen). Dat komt doordat de zogenaamde 'toplaag' tot op vandaag nog niet gepubliceerd werd. Stemmen binnen CD&V en Open VLD liggen dwars over wat nochtans binnen de regering al meer dan een jaar geleden beslist is. Binnen de meerderheid is N-VA, bij monde van Wilfried Vandaele, de politieke spelletjes beu en houdt iedereen bij de les. Intussen kondigt minister Schauvliege aan om de kaarten volgende week op de regering te brengen. Dat zou goed zijn, want daarmee krijgt de open brief van Natuurpunt, BOS+ en BBL eindelijk gehoor. Het volledige parlementaire debat kan je hier bekijken.

Natuurbeleid

Politieke consensus: mestbeleid trappelt ter plaatse

14 maart 2017

In de Commissie Leefmilieu riepen Wilfried Vandaele (N-VA), Bart Caron (Groen) en Bruno Tobback (sp.a) minister Schauvliege ter verantwoording voor opnieuw tegenvallende resultaten van haar mestbeleid: voor het 4de jaar op rij blijft het aantal rode MAP-meetpunten boven 20%. De metingen bevestigen dus de analyse die Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu twee jaar geleden over MAP5 maakten: complex voor de boeren, ontoereikend voor de waterkwaliteit. Niemand gelooft ondertussen nog dat Vlaanderen de Europese waterkwaliteitsdoelen tegen 2018 zal halen. Ook de Europese Commissie niet, die over de rug van de minister toekijkt.

Natuurbeleid

Raad van State spreekt zich uit tegen heksenjacht op de distel

13 maart 2017

De Raad van State geeft Natuurpunt gelijk in een juridische procedure over de distelbestrijdingsplicht. De uitspraak maakt een einde aan jarenlange juridische verwarring bij lokale overheden. Natuurpunt pleit voor overleg en goed nabuurschap om het probleem tot zijn ware proporties te herleiden.

Natuurbeleid

Drie nieuwe soortbeschermingsprogramma’s van start

08 maart 2017

Het ANB start met de uitvoer van de soortbeschermingsprogramma’s (SBP’s) voor de Heivlinder, Roerdomp en Knoflookpad.

Natuurbeleid

Europees burgermanifest voor ander landbouwbeleid

07 maart 2017

Maandag staken de ministers van Landbouw in Brussel de koppen bij mekaar over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Samen met 150 organisaties uit zowel milieu- als landbouwsector, fair trade-, consumenten- en gezondheidssector riep Natuurpunt hen op om het GLB grondig te hervormen. Het burgermanifest ‘Good food, good farming – Now’ maakt duidelijk dat het huidig landbouwbeleid niet langer werkt. Samen vragen we een beleid dat de overgang maakt naar een voedsel- en landbouwsysteem dat eerlijk is voor boeren, gezond voor burgers en respectvol voor leefmilieu en landschap. Ook op Vlaams niveau groeit de coalitie. Op www.voedselanders.be laten bekende Vlamingen er hun stem over horen en roepen de burger op om hetzelfde te doen.

Natuurbeleid

Drie nieuwe soortbeschermingsprogramma’s van start

07 maart 2017

Het Agentschap voor Natuur en Bos start met de uitvoer van de soortbeschermingsprogramma’s (sbp’s) voor de Heivlinder, Roerdomp en Knoflookpad. Hiermee haalt minister Schauvliege de vooropgestelde vier per jaar en komt het totaal nu op negen te liggen. Een duidelijke versnelling ten opzichte van 2015 en 2016. Of deze acties ook op het terrein zullen leiden tot een verbetering voor de betrokken soorten, zal pas later blijken. Cruciale factoren zijn alvast de opstart en overgang naar het nieuwe natuurdecreet, de effectiviteit van de vrijwillige maatregelen op terrein en de capaciteit bij ANB om dit alles in goede banen te leiden. Lees hier meer over het standpunt van Natuurpunt over deze drie sbp’s.

Natuurbeleid

Plaats voor mensen én natuur aan Nederlandse kust. Wanneer kan dit in België?

07 maart 2017

De Noord-Hollandse kust verzoent recreatie én natuur door een duidelijke zonering. Deze zoneringskaart is het gevolg van het kustpact dat onder meer ondertekend werd door Natuurmonumenten. Doel is de toenemende recreatiedruk op het strand en de kust in te perken. In sommige zones wordt bijvoorbeeld geen nieuwe recreatieve bebouwing meer toegelaten op het strand en in de duinen. Natuurpunt vraagt een gelijkaardig plan voor de Belgische kust met o.a. rustzones voor zeehonden.

Natuurbeleid

12 nieuwe soorten op EU lijst invasieve soorten

07 maart 2017

Europa overweegt om 12 extra soorten op de Europese lijst invasieve soorten te plaatsen: drie dieren (Wasbeerhond, Muskusrat en Nijlgans), zes landplanten (Zijdeplant, Mammoetblad, Reuzenberenklauw, Reuzenbalsemien, Microstegium en Lampenpoetsergras) en drie waterplanten (Alligator weed, Smalle Waterpest en Ongelijkbladig Vederkruid). De ambtelijke diensten van de EU keurden het voorstel recent goed. Nu moet de WTO en het Comité Invasieve Soorten van de lidstaten zich nog buigen over deze aanvulling. Soorten zoals Nijlgans, Reuzenberenklauw, Reuzenbalsemien en Smalle waterpest, vormen een ware uitdaging voor Vlaanderen. Ze hebben een grote impact én zijn reeds wijdverspreid. Een preventieve aanpak is altijd effectiever en kostenefficiënter.

Natuurbeleid

Meer dan 130 Europese organisaties vragen radicale herziening landbouwbeleid

06 maart 2017

De Europese Commissie is gestart met een publieke consultatie over een herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dit beleid is bepalend voor de wijze waarop boeren en tuinders in heel Europa ondernemen. Meer dan 130 Europese natuur- en milieuorganisaties vragen aandacht voor hun visie op een betere landbouw in de online campagne ‘Living Land’.

Natuurbeleid

Unanieme steun voor betonstop, maar actieplan ontbreekt nog

01 maart 2017

Vorige week bogen de strategische adviesraden voor ruimtelijke ordening (SARO) én milieu (MINA) zich over het Witboek Beleidsplan Ruimte. Beide raden schaarden zich unaniem achter het concept van de betonstop. Tegelijkertijd pleiten de raden voor de opmaak van een concreet actieplan om die betonstop om te zetten in de praktijk. Zo’n 'transitie-traject' ontbreekt nog in het Witboek, maar moet er volgens de raden uiterlijk liggen bij de de goedkeuring van het ontwerp Beleidsplan Ruimte later dit jaar. Dat moet vermijden dat men volgende jaren blijft bouwen op ongewenste plekken. Het volledige advies lees je hier.

Natuurbeleid

Ook verstedelijking landbouwgebied vraagt oplossing

01 maart 2017

De SALV deelt de bekommernissen van SARO en MINA, en vraagt specifiek aandacht voor de verstedelijkingsdruk op het landbouwgebied. Agrarisch vastgoed dat buiten gebruik raakt, wordt al te vaak ingenomen door andere functies zoals industrie en KMO die er een hoge prijs voor veil hebben. Ook als de gebouwen en/of locatie nog perfect in aanmerking komen voor startende landbouwers. Hergebruik door landbouw of de afbraak van verlaten sites om de open ruimte te herstellen, worden beleidsmatig niet ondersteund. En dat moet anders. Daarom pleiten landbouw- en natuurorganisaties samen voor een beleid dat ook aandacht heeft voor deze opties, met als doel de open ruimte beter te beschermen. Het volledige advies lees je hier.

Natuurbeleid

Politiek loopt warm voor 'Groene Knoop' op as Antwerpen-Brussel (A12)

01 maart 2017

Midden februari lanceerde Natuurpunt de "Groene Knoop". Dat voorstel voorziet in extra groen langs de A12 om de impact van een aantal grote infrastructuurwerken te milderen. Intussen keurde de Vlaamse regering de plannen voor de aanleg van de sneltram langs de A12 goed. Minister Weyts (N-VA) zorgde ervoor dat men de boscompensaties die nodig zijn voor de tram, zo dicht mogelijk bij de ingrepen uitvoert. Daarmee kwam hij tegemoet aan een eerste bekommernis van Natuurpunt. Maar wil er sprake zijn van een écht natuurinclusief ontwerp, dan zijn er veel meer inspanningen nodig. De "Groene Knoop" kan alvast op de steun rekenen van de gemeente Meise, dit bij monde van schepen Sonja Becq (CD&V). Met de neuzen alvast in dezelfde richting, is het nu om de daad bij het woord te voegen. Onze concrete voorstellen kan je hier vinden én nog steeds steunen.

Natuurbeleid

Natuurvoordelen bepalend voor klimaatrobuuste omgeving

01 maart 2017

Een nieuwe studie van het Europees Milieuagentschap (EMA) toont aan dat Europese steden zich bewust zijn van het klimaatrobuust maken van hun stad, maar er nog veel te weinig in investeren. Het rapport bespreekt daarom verschillende concrete financieringsvoorbeelden (uit o.m. Gent, Amsterdam, Parijs) zoals het aanspreken van publieke middelen of crowdfunding. De natuurvoordelen (natuur, recreatie, levenskwaliteit) van dergelijke klimaatinvesteringen meenemen in een kosten-batenanalyse vergemakkelijkt vaak de financiering, stellen de onderzoekers. Ook in Vlaanderen is er nog een lange weg te gaan in het maken van een klimaatreflex tijdens de inrichting van onze openbare ruimte. Nagaan hoe bij elk project natuur ingeschakeld kan worden als klimaatbuffer, is hierbij een eerste cruciale stap.

Natuurbeleid

Europese natuurdoelen in de Noordzee zijn onder de lat

01 maart 2017

Met de deadline van de Europese ingebrekestelling als stok achter de deur, maakte Staatssecretaris De Backer werk van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) voor de Natura 2000-gebieden en –soorten in de Noordzee. De doelen zijn echter onder de lat. In het hele document wordt geen woord gerept over de - Europees erkende - Vlakte van de Raan. Ook het besluit dat de Fint geen IHD nodig heeft, klopt niet. Deze vissoort doet het recent beter in het Schelde-estuarium, maar wordt niet gericht gemonitord in zee. Er zijn dus onvoldoende gegevens om IHD voor Fint te kunnen bepalen. Natuurpunt vindt daarom dat de doelen alvast op deze punten bijgestuurd moeten worden.

Natuurbeleid

Robuuste valleien van onschatbare waarde voor droge voeten

21 februari 2017

Door het veranderende klimaat zijn robuuste natuurlijke valleien naast hun biodiversiteitswaarde cruciaal om wateroverlast in onze dorpen en steden tegen te gaan. Dat is de slotsom van het succesvolle symposium dat Natuurpunt Oost-Brabant vorige weekend organiseerde. De nood aan groenblauwe dooradering van ons landschap was dé rode draad bij het pleidooi van de sprekers. Natuurpunt blijft werken aan de versterking van de Vlaamse valleisystemen en roept de overheid en lokale besturen op om in overstromingsgevoelige gebieden het belang van natuurlijke waterbuffering en biodiversiteit te laten primeren.

Natuurbeleid

De ene meidoorn is de andere niet

21 februari 2017

Bacterievuur kan planten van de appelfamilie ernstig aantasten. Fruittelers zijn er dan ook beducht voor. Hoewel er tientallen waardplanten zijn, blijft de meidoorn het meest kop van jut. Uit een parlementaire vraag van Jelle Engelbosch (N-VA) leiden we af dat de fruitsector suggereert dat het lokaal introduceren van een Amerikaanse (bacterievuur-resistente) meidoorn ten koste van de inheemse variant een oplossing kan zijn. Dat vindt Natuurpunt geen goed idee. Als boeren of particulieren in de buurt van fruitplantages bacterievuur-resistente heggen willen aanplanten, kunnen zij perfect terugvallen op inheemse alternatieven die een gelijkwaardige ecologische en landschappelijke functie hebben. Bacterievuur verdient de nodige aandacht, vindt Natuurpunt, maar mag geen alibi worden om een soort te weren die deel uitmaakt van ons landschap. Goed nabuurschap is belangrijk, Natuurpunt zet daarom in op tijdige detectie van mogelijke besmettingshaarden.

Natuurbeleid

EU rekenkamer: betere financiering nodig voor Natura 2000

21 februari 2017

De Europese Rekenkamer publiceerde deze week een rapport over Natura 2000-netwerk, en de conclusies zijn niet mals. Het netwerk speelt een zeer belangrijke rol in het beschermen van onze Europese biodiversiteit maar er zijn “tekortkomingen in het beheer en een gebrek aan betrouwbare informatie over kosten en financiering” en “De financiering was niet voldoende afgestemd op de behoeften in de ecologische gebieden”, aldus het rapport. Zeer concreet vraagt de rekenkamer dat de PAF’s (waarin de nodige kosten voor N2000 worden bijeengebracht) worden geactualiseerd én dat er harde garanties komen dat de noodzakelijke middelen ook worden vrijgemaakt binnen de verschillende Europese fondsen (plattelandsbeleid, regionale ontwikkeling,...). Daarmee legt men de vinger op de wonde, want van alle vrome beloften over “integratie” van biodiversiteit” in de verschillende EU fondsen is immers veel te weinig concreet in huis gekomen.

Pagina's

TOP