Natuurbeleid

Knappe koppen fileren Europees Landbouwbeleid (GLB)

30 maart 2017

Op vraag van de European Landowners Organisation boog een denktank zich over de effectiviteit van het GLB. De toon in hun rapport is scherp: dit beleid maakt boeren, ondanks alle subsidies, economisch kwetsbaar en scoort qua milieuprestaties ondermaats. De boodschap is helder: het GLB moet radicaal hervormd worden, niet halfslachtig opgelapt. Zo suggereert de denktank bv. om directe steun aan boeren te vervangen door gerichte betalingen voor publieke diensten aan milieu en klimaat. Natuurpunt is tevreden dat met dit initiatief de roep naar een duurzamer landbouwbeleid meer gehoor krijgt. In een reactie op het rapport stelde Europees Commissaris voor landbouw Phil Hogan dat het tijdperk van ‘duurzame platitudes’ voorbij is en het volgend GLB móet inzetten op gezonde ecosystemen.

Natuurbeleid

Middenveld schetst toekomst Europa: duurzaam, democratisch en inclusief

30 maart 2017

Naar aanleiding van de 60ste verjaardag van het Verdrag van Rome schreef het Europese middenveld (230 organisaties, waaronder Natuurpunt) een manifest over de toekomst van het Europese project. In deze onzekere tijden willen Europese burgers een sterkere focus op Europese kernwaarden zoals economisch-, sociaal- en ecologische welzijn. Wij roepen de Europese leiders dan ook op om meer daadkracht te tonen en zo de EU op het spoor te zetten naar een duurzame toekomst waarin de rechten van iedereen gerealiseerd en de grenzen van de planeet gerespecteerd worden.

Natuurbeleid

Politiek is nu aan zet rond groen & gezondheid

23 maart 2017

Op de druk bijgewoonde studiedag rond Groen en Gezondheid presenteerden een reeks organisaties (waaronder Natuurpunt) een visietekst Groen en Gezondheid.

Natuurbeleid

Wordt uw waterfactuur goed besteed?

22 maart 2017

Vorige week werden op de jaarlijkse VLARIO-dag twee rapporten gepubliceerd over de besteding van de gemeentelijke saneringsbijdrage (een onderdeel van de waterfactuur). Dat leidde tot ophef in de pers en een geanimeerd debat in het Vlaams Parlement, gevolgd door een snelle resolutie van de meerderheidspartijen om de geest terug in de fles te krijgen. Dat zal echter hoogstens tijdelijk lukken, denkt Natuurpunt, want de problemen zijn fundamenteel en de oplossingen uit de resolutie slechts oppervlakkig. Een grondig debat over de lange termijn financiering en de responsabilisering van de gemeenten is aan de orde.

Natuurbeleid

Middenveld schetst toekomst Europa: duurzaam, democratisch en inclusief

22 maart 2017

Naar aanleiding van de 60ste verjaardag van het Verdrag van Rome schreef het Europese middenveld (230 organisaties, waaronder Natuurpunt) een manifest over de toekomst van het Europese project.

Natuurbeleid

Flauwe bufferstrook is afleidingsmanoeuvre

21 maart 2017

Bieden 1m teeltvrije bufferstroken een doorbraak voor de slabakkende waterkwaliteit? Naast het feit dat ploegen tot in de beek nooit en nergens aan de orde is geweest, lijkt nu ook het verwachte effect overroepen. Studiewerk uit Nederlandtoont aan dat met 1m-brede stroken vooral het meemesten en -spuiten van de beek wordt verholpen en niet de uitspoeling van nutriënten doorheen de bovenste bodemlaag. Daar zijn bufferstroken van 10m tot 20m breed voor nodig. Dát vindt Natuurpunt een beter uitgangspunt voor een consequent bufferbeleid. Want net die uitspoeling van nitraat en fosfaat blijft een hardnekkig probleem in Vlaanderen, zo tonen ook de metingen. Het wijst erop dat met dit MAP nog altijd structureel overbemest kan worden. De échte remedies blijven dus achterwege.

Natuurbeleid

Verdeling Belgische visquota voor verbetering vatbaar

21 maart 2017

Dat blijkt uit een vergelijkende studie over de verdeling van de visquota van de New Economics Foundation (NEF). Het Belgische systeem is rechtvaardig voor de vissers. Het is ook goed dat de visstocks door de overheid beheerd worden, ze zijn immers een publiek goed. Negatief is dat o.a. door het gebrek aan flexibiliteit, quota onderbenut blijven. Bovendien ontbreken duurzaamheidscriteria voor de verdeling van de quota. NEF vermeldt ook dat de verminderde belasting op brandstof de omschakeling naar niet bodemberoerende vistechnieken vertraagt. Het rapport geeft veel gespreksstof voor de omschakeling naar een toekomstgerichte quota verdeling in België. Een gesprek waar Natuurpunt graag aan meewerkt.

Natuurbeleid

Wordt uw waterfactuur goed besteed?

21 maart 2017

Vorige week werden op de jaarlijkse VLARIO-dag twee rapporten gepubliceerd over de besteding van de gemeentelijke saneringsbijdrage (een onderdeel van de waterfactuur). Dat leidde tot ophef in de pers en een geanimeerd debat in het Vlaams Parlement, gevolgd door een snelle resolutie van de meerderheidspartijen om de geest terug in de fles te krijgen. Dat zal echter hoogstens tijdelijk lukken, denkt Natuurpunt, want de problemen zijn fundamenteel en de oplossingen uit de resolutie slechts oppervlakkig. Een grondig debat over de langetermijnfinanciering en de responsabilisering van de gemeenten is aan de orde. Laat u hier onderdompelen in de rest van het verhaal.

Natuurbeleid

Ondanks regeringsbelofte verdwijnt waardevol bos nog altijd onder beton

21 maart 2017

Sinds eind 2015 adviseerde Vlaanderen maar liefst 91 aanvragen tot ontbossing positief, terwijl die overlapten met de voorlopige kaart van te beschermen zonevreemde bossen.

Natuurbeleid

Politieke consensus: mestbeleid trappelt ter plaatse

14 maart 2017

In de Commissie Leefmilieu riepen Wilfried Vandaele (N-VA), Bart Caron (Groen) en Bruno Tobback (sp.a) minister Schauvliege ter verantwoording voor opnieuw tegenvallende resultaten van haar mestbeleid: voor het 4de jaar op rij blijft het aantal rode MAP-meetpunten boven 20%. De metingen bevestigen dus de analyse die Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu twee jaar geleden over MAP5 maakten: complex voor de boeren, ontoereikend voor de waterkwaliteit. Niemand gelooft ondertussen nog dat Vlaanderen de Europese waterkwaliteitsdoelen tegen 2018 zal halen. Ook de Europese Commissie niet, die over de rug van de minister toekijkt.

Natuurbeleid

“Oplossing” minister Schauvliege is eigenlijk uitholling waterbeleid

14 maart 2017

Om een pijnlijke evaluatie van Europa voor te zijn, stelde minister Schauvliege voor om MAP5 nu al strenger te maken. De intentie is goed, het voorstel om in probleemgebieden bufferstroken van 1 meter aan te leggen is dat hoegenaamd niet. Het Decreet Integraal Waterbeleid (DIWB) legt vandaag immers al strengere bufferafstanden langs waterlopen op, maar die worden in de praktijk niet gehandhaafd. De voorgestelde “versterking” van het mestdecreet corrigeert dit euvel misschien lokaal, maar kleedt daarmee het waterbeleid op Vlaams niveau verder uit. Voor zo’n zwaktebod past Natuurpunt. De twee échte vragen zijn nu hoe lang de brongerichte aanpak (minder mest = minder milieudruk) nog een taboe kan blijven binnen deze regering, én hoe lang de Europese commissie nog passief zal toekijken.

Natuurbeleid

Gespleten tong

14 maart 2017

De Boerenbond-voorzitster beschuldigde vorige week “de natuurbeheerders” dat ze “met gespleten tong” spreken omdat ze te weinig inspanningen doen om hun aankopen te focussen binnen Natura 2000-gebied. Blijkbaar is ze “vergeten” dat de focusbepaling in het akkoord dat Boerenbond en Natuurpunt daarover afsloten, niet spreekt over “binnen Natura 2000” - maar “in functie van de instandhoudingsdoelen (IHD)” - net omdat er ook doelstellingen buiten Natura 2000 te realiseren zijn. Die bepaling wordt overigens netjes uitgevoerd door “de natuurbeheerders”. Dat kan helaas niet gezegd worden over de stukken in datzelfde akkoord die gaan over de focus binnen PDPO (plattelandsontwikkeling) op het bereiken van de IHD’s. We kijken (nog steeds) uit naar de beloofde rapportering daarover.

Natuurbeleid

Raad van State spreekt zich uit tegen heksenjacht op de distel

14 maart 2017

De Raad van State geeft Natuurpunt gelijk in een juridische procedure over de distelbestrijdingsplicht in natuurgebieden. De uitspraak maakt een einde aan jarenlange juridische verwarring bij lokale overheden. Natuurpunt pleit voor overleg en goed nabuurschap om het probleem tot zijn ware proporties te herleiden. Lees hier het volledig bericht.

Natuurbeleid

Ondanks regeringsbelofte verdwijnt waardevol bos nog altijd onder beton

14 maart 2017

Sinds eind 2015 adviseerde Vlaanderen maar liefst 91 aanvragen tot ontbossing positief, terwijl die overlapten met de voorlopige kaart van te beschermen zonevreemde bossen. Dat blijkt uit cijfers opgevraagd door Elisabeth Meuleman (Groen). Dat komt doordat de zogenaamde 'toplaag' tot op vandaag nog niet gepubliceerd werd. Stemmen binnen CD&V en Open VLD liggen dwars over wat nochtans binnen de regering al meer dan een jaar geleden beslist is. Binnen de meerderheid is N-VA, bij monde van Wilfried Vandaele, de politieke spelletjes beu en houdt iedereen bij de les. Intussen kondigt minister Schauvliege aan om de kaarten volgende week op de regering te brengen. Dat zou goed zijn, want daarmee krijgt de open brief van Natuurpunt, BOS+ en BBL eindelijk gehoor. Het volledige parlementaire debat kan je hier bekijken.

Natuurbeleid

Raad van State spreekt zich uit tegen heksenjacht op de distel

13 maart 2017

De Raad van State geeft Natuurpunt gelijk in een juridische procedure over de distelbestrijdingsplicht. De uitspraak maakt een einde aan jarenlange juridische verwarring bij lokale overheden. Natuurpunt pleit voor overleg en goed nabuurschap om het probleem tot zijn ware proporties te herleiden.

Natuurbeleid

Drie nieuwe soortbeschermingsprogramma’s van start

08 maart 2017

Het ANB start met de uitvoer van de soortbeschermingsprogramma’s (SBP’s) voor de Heivlinder, Roerdomp en Knoflookpad.

Natuurbeleid

Europees burgermanifest voor ander landbouwbeleid

07 maart 2017

Maandag staken de ministers van Landbouw in Brussel de koppen bij mekaar over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Samen met 150 organisaties uit zowel milieu- als landbouwsector, fair trade-, consumenten- en gezondheidssector riep Natuurpunt hen op om het GLB grondig te hervormen. Het burgermanifest ‘Good food, good farming – Now’ maakt duidelijk dat het huidig landbouwbeleid niet langer werkt. Samen vragen we een beleid dat de overgang maakt naar een voedsel- en landbouwsysteem dat eerlijk is voor boeren, gezond voor burgers en respectvol voor leefmilieu en landschap. Ook op Vlaams niveau groeit de coalitie. Op www.voedselanders.be laten bekende Vlamingen er hun stem over horen en roepen de burger op om hetzelfde te doen.

Natuurbeleid

Drie nieuwe soortbeschermingsprogramma’s van start

07 maart 2017

Het Agentschap voor Natuur en Bos start met de uitvoer van de soortbeschermingsprogramma’s (sbp’s) voor de Heivlinder, Roerdomp en Knoflookpad. Hiermee haalt minister Schauvliege de vooropgestelde vier per jaar en komt het totaal nu op negen te liggen. Een duidelijke versnelling ten opzichte van 2015 en 2016. Of deze acties ook op het terrein zullen leiden tot een verbetering voor de betrokken soorten, zal pas later blijken. Cruciale factoren zijn alvast de opstart en overgang naar het nieuwe natuurdecreet, de effectiviteit van de vrijwillige maatregelen op terrein en de capaciteit bij ANB om dit alles in goede banen te leiden. Lees hier meer over het standpunt van Natuurpunt over deze drie sbp’s.

Natuurbeleid

Plaats voor mensen én natuur aan Nederlandse kust. Wanneer kan dit in België?

07 maart 2017

De Noord-Hollandse kust verzoent recreatie én natuur door een duidelijke zonering. Deze zoneringskaart is het gevolg van het kustpact dat onder meer ondertekend werd door Natuurmonumenten. Doel is de toenemende recreatiedruk op het strand en de kust in te perken. In sommige zones wordt bijvoorbeeld geen nieuwe recreatieve bebouwing meer toegelaten op het strand en in de duinen. Natuurpunt vraagt een gelijkaardig plan voor de Belgische kust met o.a. rustzones voor zeehonden.

Natuurbeleid

12 nieuwe soorten op EU lijst invasieve soorten

07 maart 2017

Europa overweegt om 12 extra soorten op de Europese lijst invasieve soorten te plaatsen: drie dieren (Wasbeerhond, Muskusrat en Nijlgans), zes landplanten (Zijdeplant, Mammoetblad, Reuzenberenklauw, Reuzenbalsemien, Microstegium en Lampenpoetsergras) en drie waterplanten (Alligator weed, Smalle Waterpest en Ongelijkbladig Vederkruid). De ambtelijke diensten van de EU keurden het voorstel recent goed. Nu moet de WTO en het Comité Invasieve Soorten van de lidstaten zich nog buigen over deze aanvulling. Soorten zoals Nijlgans, Reuzenberenklauw, Reuzenbalsemien en Smalle waterpest, vormen een ware uitdaging voor Vlaanderen. Ze hebben een grote impact én zijn reeds wijdverspreid. Een preventieve aanpak is altijd effectiever en kostenefficiënter.

Pagina's

TOP