Natuurbeleid

Natuurpunt vraagt 'Groene Knoop' op as Antwerpen-Brussel (A12)

15 februari 2017

In Meise gaat er langs de A12 veel open ruimte op de schop. Tal van projecten staan er op stapel zoals een nieuwe sneltram, bedrijventerrein en verkeerswisselaar. Vandaag presenteert Natuurpunt een natuur-inclusief ontwerp dat de werken aangrijpt om om het resterende groen in en rond Meise te versterken. Het voorstel voorziet in een "Groene Knoop" met natuurverbindingen over en onder de A12, landschappelijke inpassing van de sneltram en lokale boscompensatie. Volgens het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) wordt natuur-inclusief ontwerpen de nieuwe standaard. Met de werken langs de A12 neemt Natuurpunt graag de proef op de som. Onze concrete voorstellen kan je hier vinden én steunen.

Natuurbeleid

Natuurverenigingen vragen integrale bescherming toplaag ruimtelijk bedreigde bossen

15 februari 2017

BOS+, Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt vragen in een open brief aan de Vlaamse Regering de integrale bescherming van 12.334 ha waardevolle bossen in niet-groene bestemmingen. Reeds een half jaar geleden besliste de Vlaamse Regering om deze bossen op een kaart aan te duiden en de ontbossingsvoorwaarden te verstrengen. De kaart is ondertussen nog steeds niet vastgesteld. Discussies binnen de Vlaamse Regering over onder meer het schrappen van bepaalde bossen, vertragen het proces. Voor de natuurverenigingen is de tijd van studiewerk gedaan.

Natuurbeleid

Debat ten gronde of symptoombestrijding in Limburgse Noord-Zuid?

15 februari 2017

De N74 kampt al jaren met files. Om het probleem aan te pakken, zou de regering het huidige tracé - de zogenaamde doortocht - aanpakken. Daarna veranderde ze het geweer van schouder en koos voor een nieuwe omleidingsweg die een paar honderd hectare open ruimte vreet. Bij het keren van de kar, kwam ontzettend veel kunst en vliegwerk te pas. Het MER dat beide alternatieven vergelijkt, werd à la tête du client herschreven en verloor alle geloofwaardigheid. Het dreigt voor de 2 maal op rij tegen de lamp te lopen bij de Raad van State, logisch ook. Na druk van VOKA, kondigt de regering nu een doorstart aan via het decreet complexe projecten. Met die procedure komen beide alternatieven opnieuw in de kijker, en dat is goed. Maar tegelijkertijd kondigt ze ook een wijziging van het decreet aan. Niet de regering, maar wel het parlement zal voortaan beslissen over complexe projecten. Als het de bedoeling is om zo de Raad van State buiten spel te zetten, dan is de regering verder af dan ooit. Negatieve milieueffecten veeg je immers niet onder de mat door een rechtbank buiten spel te zetten, maar counter je door te kiezen voor het tracé dat de open ruimte spaart. Bekijk ook onze reactie - en die van Johan Danen (Groen) - op TV Limburg.

Natuurbeleid

Ecologische draagkracht moet basis zijn voor marien ruimtelijk plan

15 februari 2017

Op 8 februari 2017 gaf Staatssecretaris De Backer het startschot voor de herziening van het Marien Ruimtelijk Plan (MRP). Natuurpunt steunt de voorziene participatieve aanpak en vraagt de correcte uitvoering van de EU richtlijn die stelt dat de ecologische draagkracht van het mariene ecosysteem de grens bepaalt voor economische ontwikkelingen. Een grensoverschrijdend netwerk van effectief beschermde natuurgebieden is daarvoor cruciaal. Daarnaast is het belangrijk dat maatregelen ter bescherming van het mariene milieu ook voor andere lidstaten gelden.

Natuurbeleid

Warme sanering veestapel: broekzak-vestzakoperatie met bedreiging grasland

15 februari 2017

Als antwoord op de crisis in de vleesvee-sector schuift Boerenbond een actieplan naar voor. Warme sanering – of een stopperspremie voor uitstappende bedrijven, betaald met belastinggeld – springt het meest in het oog. Bart Caron (Groen) was er als eerste bij om twijfels te uiten bij zowel economische als ecologische duurzaamheid van het plan. Het is nobel om noodlijdende bedrijven te helpen, maar als de handrem niet opgetrokken wordt voor een verdere groei van de veestapel is het een dure maat voor niets. Een juiste analyse, vindt Natuurpunt. Maar er zit nog een adder onder het gras. Zo wil Boerenbond actieve rundveehouders de vrijheid geven om blijvend en waardevol grasland makkelijker te kunnen scheuren. Zo dreigt het plan naast duur en inefficiënt ook gewoon slecht voor klimaat en natuur te worden.

Natuurbeleid

Milieubeweging trekt aan de noodrem voor Essersbos

08 februari 2017

Transportgigant Essers krijgt van de Bestendige Deputatie van Limburg een vergunning om het Essersbos te kappen, ondanks massaal burgerprotest. Natuurpunt, BOS+ en Bond Beter Leefmilieu stappen naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen: een juridische noodrem om de betonmolens alsnog te stoppen, in afwachting van een uitspraak door de Raad van State. Een actie om deze strijd te financieren bracht op vier dagen tijd 50.000 EUR op, van meer dan 1100 burgers. Als signaal naar de beleidsmakers kan dit tellen. >Lees hier waarom het Essersdossier een halszaak is voor Natuurpunt

Natuurbeleid

Europese Commissie: België moet inzetten op beter beheer van Natura 2000-gebieden

08 februari 2017

België moet meer inspanningen leveren om het beheer van Europees beschermde natuur, de luchtkwaliteit en de waterkwaliteit te verbeteren. Vooral de druk door intensieve landbouw moet omlaag. Dat blijkt uit een analyse die de Europese Commissie gemaakt heeft van het milieu- en natuurbeleid van haar lidstaten. Natuurpunt deelt de bezorgdheid van de Europese Commissie. Op dit moment is er te weinig geld voor het beheer van natuurgebieden. De Vlaamse regering heeft wel bijkomend budget vrijgemaakt voor Natura 2000, Europees beschermde topnatuur, maar dat leidt te weinig tot realisaties op het terrein. >Lees hier verder

Natuurbeleid

Nederland roemt bijen als schakel tussen landbouw en natuur

08 februari 2017

Wilde bijen moeten een centrale rol spelen in de transitie van de landbouw. Zo klinkt het betoog van een brede coalitie aan milieu- en natuurverenigingen in de Nederlandse Volkskrant. De economische bijdrage van wilde bestuivers aan de voedselproductie is aanzienlijk. De bijdrage van de intensieve landbouw aan wilde bestuivers is minder positief: door pesticiden-gebruik en habitatverlies doen heel wat bijen het niet goed meer. De auteurs pleiten voor een adaptatiemodel waarbij draagkracht van bodem én biodiversiteit voortaan de productie bepaalt en de risico’s reduceert. Samenwerken met de natuur is dan het motto. Wilde bijen worden daar beter van, de landbouw dus ook. Natuurpunt vroeg het voorbije jaar meer aandacht voor wilde bestuivers in het Vlaams landbouw- en plattelandsbeleid. Het ‘Vlaams actieplan Bijen’ biedt daartoe kansen, maar Minister Schauvliege gaat daar voorlopig niet op in.

Natuurbeleid

Topinstituut leert hoe landen zich kunnen wapenen tegen gevolgen klimaatverandering

08 februari 2017

Dinsdag raakte bekend dat een nieuw internationaal centrum voor klimaatadaptatie gevestigd wordt in Nederland. Al in het klimaatakkoord van Parijs was afgesproken dat er een instituut zou komen dat landen adviseert over klimaatadaptatie. Volgens de VN is dit centrum een goede zet maar moeten andere landen hoognodig meer investeren. Dat geldt ook voor Vlaanderen. Er wordt stilaan wel mondjesmaat ingezet op kennisdeling, maar de financiering van concrete projecten, zoals het Sigmaplan, blijkt geen prioriteit. Er zullen verder ook nog heel wat extra kennis en middelen nodig zijn om onze steden, gemeenten en natuurgebieden zo klimaatrobuust mogelijk in te richten.

Natuurbeleid

Hoog tijd voor EU-landbouwbeleid dat boer én natuur vooruit helpt

02 februari 2017

De Europese Commissie lanceert een publieke consultatie over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dat is hoognodig: de huidige Europese focus op industrie-landbouw heeft een zware impact op de natuur, het welzijn van landbouwers en de gezondheid van burgers. Gaan de tientallen miljarden euro’s aan landbouwsubsidies naar boerenlandbouw met aandacht voor milieu en natuur op het platteland? Of blijft de agro-industrie de grote ontvanger?

Natuurbeleid

Vlaamse regering ruilt Groene Gordel Brugge voor beton

02 februari 2017

Vlaamse regering ruilt Groene Gordel Brugge voor beton Al jaren strijden milieu- en actiegroepen voor het behoud van de Chartreuse als groene buffer tussen Brugge en haar randgemeenten. Eerdere plannen om er een nieuw voetbalstadion in te planten, werden door de Raad van State afgekeurd. Natuurpunt hoopte dat de Groene Gordel daarmee voor goed bewaard zou blijven. Niets is minder waar. In nieuwe plannen van de regering wordt er nu toch 214 ha waardevolle landbouw en natuur ingekleurd als industrie, waaronder poldergraslanden die op Schauvliege’s kaart van de te beschermen poldergraslanden staan. Waar in vorige plannen sprake was van één stadion voor twee ploegen met winkelcentra en kantoorgebouwen, wordt nu alles uit elkaar gesmeerd zodat drie keer zoveel ruimte wordt ingenomen. Hoe dit strookt met een hoger ruimtelijk rendement en de betonstop is een groot raadsel. Meer info en petitie vind je hier.

Natuurbeleid

Nood aan meer klimaatbuffers

02 februari 2017

Het vierjaarlijkse klimaatrapport van het Europees Milieuagentschap (EMA) deed vorige week heel wat stof opwaaien. Zo onthulde het onderzoek niet alleen dat Zuid- en Zuidoost-Europa echte hotspots van klimaatverandering worden, ook worden de economische verliezen sinds de jaren ‘80 omwille van de klimaatopwarming nu al geschat op meer dan 400 miljard euro. Het nemen van de juiste adaptatiestrategieën, zoals bv. het aanpakken van de ruimtelijke wanorde en inrichten van waterbergingsgebieden, zijn volgens het rapport dan ook cruciaal om de negatieve gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken. Natuurpunt werkt via haar beheer mee aan het klimaatrobuust maken van de leefomgeving. Zo wordt er in de Demervallei met het LIFE-project Delta ingezet op de waterveiligheid van de regio en kan de overstromingsschade in de toekomst maximaal beperkt worden

Natuurbeleid

Adviesraden vragen bijstelling besluit beheersubsidies

02 februari 2017

In navolging van de wijzigingen aan het natuurdecreet stuurde de Vlaamse Regering de voorstellen rond de beheersubsidies bij. Natuurpunt was eerder al positief over deze bijgestuurde voorstellen. Minaraad en SALV geven in hun advies van 26 januari nog enkele aandachtspunten mee waaronder eenvoudigere procedures, meer middelen voor het natuurbeleid en een evaluatie van het geheel binnen het jaar. De subsidies voor het stikstof-herstelbeheer moeten ook sneller ingezet kunnen worden. Daarnaast pleiten de Raden voor het in beeld brengen van de effectieve kosten bij het bepalen van subsidies voor beheerevaluatie. Deze belangrijke punten voor Natuurpunt werden ondersteund door alle Raadspartners.

Natuurbeleid

21 maart 2017: studiedag Groen & Gezondheid

02 februari 2017

Natuur is goed voor de gezondheid. Dat bewijzen vele studies rond o.a. sporten, wonen, werken of ontstressen in het groen. In het verstedelijkte Vlaanderen stijgt het belang van groen alleen maar. Na een inspiratiedag in Vlaams-Brabant (2015) en een marktdag in Antwerpen (2016), organiseert Natuurpunt dit jaar een studiedag in Limburg i.s.m Velt, Limburgnet, Hogeschool PXL en Terra Terrapeutica. De Studiedag is een vlotte mix van theorie en praktijk, wil de verschillende bestaande initiatieven rond groen en gezondheid beter onderbouwen en bundelen, en doet aanbevelingen aan het beleid. Meer info, programma & inschrijven via www.natuurpunt.be/gezondheid

Natuurbeleid

"Actieplan zonevreemde bossen" 3 jaar later: taart of gebakken lucht?

31 januari 2017

Op 31 januari mag het ‘actieplan zonevreemde bossen’ drie kaarsjes uitblazen. Dat dreigt echter een verjaardag in mineur te worden. Want het sluitstuk van het reddingsplan - de bescherming van de meest waardevolle bossen (de zogenaamde toplaag) - blijft tot vandaag uit.

Natuurbeleid

"Actieplan zonevreemde bossen" 3 jaar later: taart of gebakken lucht?

25 januari 2017

Op 31 januari mag het ‘actieplan zonevreemde bossen’ drie kaarsjes uitblazen. Dat dreigt echter een verjaardag in mineur te worden. Want het sluitstuk van het reddingsplan - de bescherming van de meest waardevolle bossen (de zogenaamde toplaag) - blijft tot vandaag uit. Nochtans kondigde minister Schauvliege in juni 2016 een akkoord binnen de regering aan. Maar 6 maand na datum blijkt er van die bescherming nog geen sprake. Naar verluidt ligt Open Vld nu plots dwars. Het wordt hoog tijd dat de regering de kaart met te beschermen bossen eindelijk in openbaar onderzoek laat gaan en definitief vastlegt. Want taart op een verjaardag is veel leuker dan gebakken lucht.

Natuurbeleid

Schauvliege positief over link natuur en gezondheid

25 januari 2017

Valerie Taeldeman (CD&V) polste deze week in het Vlaams Parlement naar de bereidheid van minister Schauvliege om de link tussen natuur en gezondheid te laten onderzoeken door de Hoge Gezondheidsraad. De minister is zich bewust van deze link, en zegt hierover in overleg te zijn met haar collega-minister van Welzijn Vandeurzen. Andere parlementsleden sloten zich bij deze vraag aan. De positieve impact van natuur op gezondheid komt nog te weinig aan bod in onderzoek en beleid. Nochtans liggen daar heel wat kansen, besparingen en crossovers tussen beleidsdomeinen. Op 21 maart organiseert Natuurpunt daarom samen met andere partners in Hasselt een derde studiedag over dit thema. Meer info: www.natuurpunt.be/gezondheid

Natuurbeleid

Strandvissers werken mee aan bescherming bruinvis

25 januari 2017

Op vraag van de strandvissers én Natuurpunt Westkust is het gebruik van een voornet vanaf nu verplicht voor zogenaamde karte- of fuiknetten op het strand in Koksijde. Zo vermijden ze dat bruinvissen in de netten verstrikt raken en verdrinken. De verplichting werd opgenomen in het gemeentelijk reglement na overleg tussen de Natuurpuntvrijwilligers en vereniging ‘De strandvisschers van de Uytbanck’. Een knap initiatief dat navolging verdient in alle kustgemeenten.

Natuurbeleid

Bosbeheerders vragen hulpmiddelen tegen klimaatverandering

25 januari 2017

Uit nieuw onderzoek van de KUL blijkt dat de meeste bosbeheerders - zowel privé als openbaar- zich bewust zijn van de nu al tastbare gevolgen van klimaatverandering. Het beheer hierop afstellen wordt volgens hen dan ook één van dé grote uitdagingen om bossen weerbaarder te maken. Ook veel andere habitats met natte heide, trilveen en vennen op kop, lijden nu al sterk onder het veranderend klimaat. Natuurpunt hoopt dat minister Schauvliege snel werk maakt van haar engagement uit het Vlaams Klimaatpact om beheerders van alle natuurtypes bij te staan met de nodige incentives, tools en informatie.

Natuurbeleid

Vlaamse Regering maakt bossen kappen duurder

25 januari 2017

De Vlaamse regering keurde vrijdag, op voorstel van minister Schauvliege, een verhoging van het basisbedrag voor het bepalen van de bosbehoudsbijdrage voor een tweede maal principieel goed. Nieuw én positief is dat het nieuwe basisbedrag van tot 3,5 euro/m2 nu ook geïndexeerd zal worden. Met deze, en ook extra eigen middelen, zou ANB focussen op de aanleg van nieuwe stadsrandbossen. Hiermee is een nieuwe stap gezet richting een volwaardig boscompensatiebeleid. Met dank aan de regering én het harde parlementair werk van (vooral) Hermes Sanctorum (onafhankelijk), Bruno Tobback (SP.A) en vanuit de meerderheid Wilfried Vandaele (N-VA).

Pagina's

TOP