Natuurbeleid

Natuurherstelwet: positief signaal van het Europees Parlement

29 november 2023

Het akkoord over de Europese natuurherstelwet is goedgekeurd door de Milieucommissie (ENVI) van het Europees Parlement. Het resultaat van vandaag weerspiegelt het harde werk en de vele toegevingen die gedaan werden tijdens de onderhandelingen om tot het voorlopig akkoord te komen. De Biodiversiteitscoalitie, waar Natuurpunt lid van is, roept alle Belgische Europarlementsleden en ons land op om voort te bouwen op dit positieve signaal en de wet snel goed te keuren tijdens de eindstemmingen in de plenaire vergadering van het Europees Parlement en in de Raad van de EU.

Natuurbericht

Bossen als stapsteen voor vliegend hert

29 november 2023

Natuurpunt werkt samen met het Agentschap Natuur en Bos en Agentschap Binnenlands Bestuur aan natuurherstel in de Vlaamse rand rond Brussel om zo vorm te geven aan het Nationaal Park “Brabantse Wouden”. In de omgeving van het Twaalfapostelenbos in Vossem (Tervuren) richtten we twee percelen in in functie van een natuurlijke bosstructuur. Beide percelen zijn ecologische stapstenen en vormen een verbinding tussen de natuurgebieden Twaalfapostelenbos en Plateau van Duisburg. Het project kadert ook in het Vlaams Strategisch Gebied Brussel. De betrokken percelen kunnen bovendien een rol spelen in de uitwerking van het plan “Vliegend Hert” door het creëren van bijkomend leefgebied.

Opinie

Mevrouw Rutten, kom eens met ons spreken in plaats van over ons

23 november 2023

Minister Rutten raast maar door. In De Afspraak, in De Standaard, bij ieder openbaar optreden haalt ze natuurherstel en natuurbeschermers door de mangel. Komt natuurherstel in de weg te staan van vergunningen voor nieuwe bedrijvigheid? Laten we dan maar de Europese natuurbeschermingswetgeving op de schop nemen! We trekken meteen ook even de natuurverenigingen door het slijk. “Ze weten niet waar ze mee bezig zijn, want vroeger was het hier toch allemaal bos? En het zijn zelf de grootste ontbossers omdat ze per se veen en heide willen!” Daar willen we vanuit de grootste natuurvereniging in Vlaanderen graag even stellig op reageren, maar we nodigen de minister ook uit om met ons op het terrein te komen kijken wat we realiseren en waarom.

Natuurbeleid

Vlaanderen blokkeert met voeten in het water natuurherstel

21 november 2023

Vanmorgen kwamen de (milieu)kabinetsleden van onze verschillende regeringen samen om het Belgische standpunt te bepalen over het akkoord dat op 9 november op Europees niveau werd bereikt over de Europese natuurherstelwet. Uit het net verschenen persbericht van Vlaams minister Demir blijkt dat Vlaanderen het Europees akkoord niet kan steunen. De Biodiversiteitscoalitie is teleurgesteld en vindt de houding van Vlaanderen onverantwoord op een moment dat de gevolgen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis almaar duidelijker en ingrijpender worden.

Natuurbeleid

Na Europees akkoord voor natuurherstelwet, hoog tijd voor Vlaamse ondersteuning

17 november 2023

Vorige week bereikten de onderhandelaars van het Europees Parlement en van de EU-lidstaten een politiek akkoord over de veelbesproken natuurherstelwet. Natuurpunt roept Vlaanderen en de Vlaamse EU-Parlementsleden nu op om deze compromistekst goed te keuren en het broodnodige natuurherstel om de klimaat- en biodiversiteitscrisis tegen te gaan niet langer uit te stellen.

Natuurbericht

Natuurherstel en waterbeheer in de Velpevallei

15 november 2023

Natuur-, klimaat- en cultuurdoelstellingen gaan in robuuste riviervalleien naadloos in elkaar over. Hogere grondwaterstanden in de valleien, meer waterbuffering en een betere waterkwaliteit door het stopzetten van bemesting en pesticidengebruik zijn noodzakelijk om de typische diersoorten van onze valleisystemen terug te laten floreren. De waterrijke systemen slaan veel koolstof op en de ruimte voor het water voorkomt overstromingen bij de steeds intensere regenbuien die we kunnen verwachten. In de Velpevallei in Vlaams-Brabant richtte Natuurpunt 5 ha voormalige landbouwgronden in, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant, en vormde ze om tot een structuurrijk, nat graslandencomplex.

Natuurbeleid

Laatste rechte lijn voor de Europese natuurherstelwet: de Biodiversiteitscoalitie roept België op om het voorakkoord goed te keuren

10 november 2023

Op 9 november zijn de Europese instellingen bijeengekomen om een voorlopig akkoord te vinden over de tekst van de Europese natuurherstelwet. De Biodiversiteitscoalitie blijft met een gemengd gevoel achter. “We zijn blij dat het akkoord terug alle ecosystemen bevat die origineel in het wetsvoorstel waren opgenomen, maar de artikels zijn afgezwakt ten opzichte van het voorstel van de Europese Commissie en de positie van de Raad. Het is teleurstellend om te zien dat er veel uitzonderingen zijn opgenomen en dat de verplichtingen voor de lidstaten te flexibel zijn.”

Natuurbericht

In de bres voor de iepenpage in het Steentjesbos

02 november 2023

In de gemeente Kampenhout en aangrenzend in Boortmeerbeek bevinden zich enkele grote boscomplexen waaronder het Steentjesbos. Sinds enkele jaren beheert Natuurpunt een groot deel van deze bossen en daarom is een langetermijnvisie uitgewerkt. Het hoofddoel is om de ecologische waarde van het bos te verhogen en zo bedreigde plant- en diersoorten weer alle kansen te geven.

Natuurbericht

Nieuwe kansen voor kamsalamander in de Grote Getevallei

27 oktober 2023

In de vallei van de Grote Gete in Linter bevindt zich nog een populatie kamsalamander. Om deze Getedraakjes te redden voorzag Natuurpunt de laatste decennia opnieuw een uitgebreid netwerk aan poelen. Door de steeds dalende grondwaterstanden dreigen deze poelen echter te snel op te drogen, wat het beheer ervan steeds zwaarder maakt. Recent kocht Natuurpunt, met de hulp van de provincie Vlaams-Brabant, een akkercomplex aan in het midden van het natuurgebied, waardoor er weer extra leefgebied voorzien kan worden voor onder andere de kamsalamander.

Natuurbericht

Hoe versnippering van het landschap vernatting bemoeilijkt

13 oktober 2023

De voorbije jaren was nieuws over water nooit ver weg. Ofwel was er teveel op een te korte periode, maar nog vaker te weinig. Lange periodes van droogte zetten ons onder druk, waarbij het moeilijk is een evenwicht te vinden tussen voldoende zuiver water voor onze natuursystemen, ons drinkwater en gebruik in de landbouw of industrie. In Vlaanderen, waar verschillende bodemgebruiken op een beperkte oppervlakte zitten, is het belangrijk naar het grotere plaatje van ons watersysteem te kijken. De uitbouw van groenblauwe netwerken is belangrijk om vernatting te realiseren en zo ons watersysteem te herstellen dat ons kan beschermen tijdens periodes van extreem weer en tegelijkertijd ook klimaat- en biodiversiteitwinsten kan opleveren.

Natuurbericht

De Babbelbeekse beemden breiden fors uit

06 oktober 2023

Door een inspanning van de provincie Antwerpen, de gemeente Duffel en Natuurpunt werd het natuurlijk overstromingsgebied van de Arkelloop en de Babbelsebeek fors uitgebreid. Deze voormalig rechte waterlopen werden verlegd en meanderen nu dwars door de Babbelbeekse Beemden. Een herinrichting die zowel wateroverlast als verdroging moet tegengaan.

Natuurbericht

Helofytenfilter moet waterkwaliteit verbeteren in het oudste natuurreservaat van Vlaanderen

04 oktober 2023

Het oudste natuurreservaat van Vlaanderen, “De Zegge” in Geel, is een van nature grondwater-gevoed laagveengebied. Door grootschalige ontwatering van de omgeving heeft het reservaat sterk te lijden onder verdroging. Binnen het project Interreg ADMIRE (‘adding mire’) slaan de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde (KMDA) en PIDPA de handen in elkaar om een helofytenfilter aan te leggen waarmee oppervlaktewater gezuiverd zal kunnen worden, wat vervolgens het gebied kan worden binnengelaten. De inlaat van gezuiverd water kan hopelijk bijdragen aan het behoud van de nog resterende natuurwaarden, in afwachting van ecohydrologisch herstel op landschapsschaal.

Natuurbericht

Antwerpse Veenverklaring zet veengebieden in het hart van Europese klimaatbeleid

26 september 2023

Van 19 tot 21 september 2023 organiseerden Natuurpunt, Universiteit Antwerpen, Interreg Care-Peat en partnerorganisaties ‘s werelds grootste veenconferentie in Antwerpen. In de nasleep hiervan treden de organisatoren nu naar buiten met een verklaring voor Europese beleidsmakers. Meer dan 500 aanwezige internationale experts stelden deze tekst samen op. “Als we onze klimaat- en biodiversteitsdoelstellingen willen halen, zullen we onze veengebieden moeten beschermen, vernatten en herstellen. Veenherstel moet daarom opnieuw opgenomen worden in de Europese Natuurherstelwet”, aldus de organisatoren.

Natuurbericht

Vlaanderen en Nederland slaan handen in elkaar voor veenherstel

18 september 2023

Eerder dit jaar zag het project Interreg ADMIRE het levenslicht. In ADMIRE werken 10 Vlaamse en Nederlandse partners samen om veenherstel te realiseren in de grensregio, wat de biodiversiteit en het klimaat ten goede komt.

Natuurbericht

Vlaams Veenbos slaat 3,5 keer meer koolstof op dan Amazonewoud

12 september 2023

De Vlaamse veengebieden spelen een zeer belangrijke rol in de strijd tegen klimaatverandering, ze zijn zowaar het regenwoud van België. In de Vallei van de Grote Beek, in Beringen, Ham en Leopoldsburg werd dit intensief onderzocht. Uit onderzoek blijkt dat er 162.000 ton koolstof opgeslagen ligt in de veenbodem én in de bossen. Onverwacht, maar driekwart hiervan zit in de veenbodem, het laatste kwart zit in de bomen zelf. Per hectare is hier maar liefst 3,5 keer zo veel koolstof opgeslagen als in het Amazonewoud!

Natuurbeleid

Vergiet het veen niet!

11 september 2023

Veengebieden leveren ons een hele resem ecosysteemdiensten. Herstel van deze unieke natuur is cruciaal om ons op het pad te zetten richting klimaatneutraliteit. Helaas is daarvoor in Vlaanderen momenteel geen helder beleid. Op naar een Vlaamse veenstrategie!

Natuurbericht

Vijverherstel in Bos t’Ename zorgt voor meer waterbuffering en biodiversiteit

04 september 2023

Natuurpunt herstelde deze zomer de Paddevijver, een waardevolle vijver gelegen in het Bos t’Ename in Oudenaarde. De vijver was vrijwel volledig dichtgeslibt door aanvoer van slibrijk water via het bronbeekje dat de vijver voedt. Om de waterbuffering in de vijver te verhogen en ook de biodiversiteit te bevorderen werd een groot deel van het slib geruimd en de bres in de dam hersteld. Zo kan er opnieuw zo’n 2000 m³ water geborgen worden in de vijver. Deze maatregel zorgt ervoor dat ook in droge zomers steeds water beschikbaar blijft in het bos.

Natuurbericht

Natuurherstel in Landschap De Liereman: resultaten van het LIFE-project (2004-2010)

16 augustus 2023

Het belang van natuurherstel kan niet overschat worden. Het pakt de biodiversiteits-, de klimaat- en de gezondheidscrisis aan. Het is een werk dat soms ingrijpend is en waarvan sommige resultaten slechts langzaam zichtbaar worden, maar die resultaten zijn er wel degelijk. De studiewerkgroep van Landschap De Liereman zet enkele resultaten op een rijtje van het LIFE-natuurherstelproject dat liep van 2004 tot 2010.

Natuurbeleid

Integrale oplossing nodig om natuurherstel te verzekeren en de landbouwsector te verduurzamen

18 juli 2023

Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir kondigde gisteren onverwacht twee ministeriële instructies aan met verstrengingen van stikstofregels bij vergunningen. Vorige week stelde Vlaams Minister van Landbouw Jo Brouns het voorgestelde nieuwe stikstofdecreet niet te kunnen goedkeuren. De natuur- en milieuorganisaties Natuurpunt, West-Vlaamse Milieufederatie, BOS+, Vogelbescherming Vlaanderen en Bond Beter Leefmilieu zijn teleurgesteld dat een onderhandelde oplossing voor de stikstofcrisis, inclusief begeleiding voor landbouwers en cruciale maatregelen rond natuurherstel, zo op de lange baan geschoven lijkt.

Natuurbericht

Opnieuw twee kraanvogelkuikens geboren in Vallei van de Zwarte Beek

13 juli 2023

Voor het derde jaar op rij zijn er kraanvogels geboren in de Vallei van de Zwarte Beek. Dit jaar bracht het koppel twee jongen groot. Het feit dat de ouder-kraanvogels jaar na jaar terugkeren om een nest te maken, wil zeggen dat de omstandigheden helemaal naar wens zijn. Kraanvogels hebben grote natte beekvalleien nodig en veel rust.

Pagina's

TOP