Natuurbericht

Natuurpunt stelt Wetlandplan voor: 1500 ha vernatten om het droog te houden

02 februari 2024

Vandaag, op Wereld Wetland Dag, stelde Natuurpunt in de Markvallei in Galmaarden haar Wetlandplan voor. Daarmee wil het tegen 2027 bijna 1500 ha natte natuur herstellen in Vlaanderen. Wetlands zijn uitstekende natuurlijke klimaatbuffers die beschermen tegen overstromingen en helpen tegen droogte. Natuurpunt koos achttien van haar eigen natuurgebieden uit om dit te realiseren. Het kan hiervoor rekenen op investeringen vanuit Europa maar ook op Vlaamse en private middelen.

Natuurbericht

‘Witteren’ erkend als immaterieel erfgoed door Unesco

13 december 2023

Unesco heeft beslist om de traditionele irrigatie – witteren – op de ‘Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid’ te plaatsen. Het is een eeuwenoude landbouwtechniek, waarbij stromend water via sloten en greppels tot op het grasland geleid wordt. Deze praktijk verdween grotendeels door de opkomst van moderne landbouwmachines en kunstmest, maar in de Grote Watering in Lommel-Kolonie houden vrijwilligers de traditie in ere. Deze erkenning is een pluim op hun hoed.

Natuurbericht

Natuurherstel als oplossing voor wateroverlast

03 december 2023

Natuurherstel is dé oplossing om Vlaanderen te wapenen tegen extreme weersomstandigheden zoals de afgelopen weken in de Westhoek. We moeten het water beter opvangen en vasthouden in de natuur. Natuurpunt roept alle spelers in het buitengebied en bedrijven op om samen met ons nog meer in te zetten op klimaatbuffers, gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen en zo een grote bijdrage leveren aan een klimaatrobuust Vlaanderen.

Natuurbericht

Wij vragen geen zandzakjes, maar structurele ingrepen: de oplossingen volgens de Watercoalitie

21 november 2023

De waterellende in de Westhoek confronteert ons opnieuw met de kwetsbaarheid van Vlaanderen. Als we échte oplossingen willen, moeten we het water meer ruimte geven via het vernatuurlijken van het landschap. Na de overstromingen in de Vesder hebben we voor Vlaanderen lessen getrokken, implementatie blijft uit. Geef water ruimte, anders slaat het terug, aldus Robin Verachtert van de Watercoalitie, een brede groep natuur- en milieuverenigingen die ijvert voor een ambitieuzer waterbeleid.

Natuurbericht

Natuurherstel en waterbeheer in de Velpevallei

15 november 2023

Natuur-, klimaat- en cultuurdoelstellingen gaan in robuuste riviervalleien naadloos in elkaar over. Hogere grondwaterstanden in de valleien, meer waterbuffering en een betere waterkwaliteit door het stopzetten van bemesting en pesticidengebruik zijn noodzakelijk om de typische diersoorten van onze valleisystemen terug te laten floreren. De waterrijke systemen slaan veel koolstof op en de ruimte voor het water voorkomt overstromingen bij de steeds intensere regenbuien die we kunnen verwachten. In de Velpevallei in Vlaams-Brabant richtte Natuurpunt 5 ha voormalige landbouwgronden in, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant, en vormde ze om tot een structuurrijk, nat graslandencomplex.

Natuurbericht

Hoe versnippering van het landschap vernatting bemoeilijkt

13 oktober 2023

De voorbije jaren was nieuws over water nooit ver weg. Ofwel was er teveel op een te korte periode, maar nog vaker te weinig. Lange periodes van droogte zetten ons onder druk, waarbij het moeilijk is een evenwicht te vinden tussen voldoende zuiver water voor onze natuursystemen, ons drinkwater en gebruik in de landbouw of industrie. In Vlaanderen, waar verschillende bodemgebruiken op een beperkte oppervlakte zitten, is het belangrijk naar het grotere plaatje van ons watersysteem te kijken. De uitbouw van groenblauwe netwerken is belangrijk om vernatting te realiseren en zo ons watersysteem te herstellen dat ons kan beschermen tijdens periodes van extreem weer en tegelijkertijd ook klimaat- en biodiversiteitwinsten kan opleveren.

Natuurbericht

De Babbelbeekse beemden breiden fors uit

06 oktober 2023

Door een inspanning van de provincie Antwerpen, de gemeente Duffel en Natuurpunt werd het natuurlijk overstromingsgebied van de Arkelloop en de Babbelsebeek fors uitgebreid. Deze voormalig rechte waterlopen werden verlegd en meanderen nu dwars door de Babbelbeekse Beemden. Een herinrichting die zowel wateroverlast als verdroging moet tegengaan.

Natuurbericht

Helofytenfilter moet waterkwaliteit verbeteren in het oudste natuurreservaat van Vlaanderen

04 oktober 2023

Het oudste natuurreservaat van Vlaanderen, “De Zegge” in Geel, is een van nature grondwater-gevoed laagveengebied. Door grootschalige ontwatering van de omgeving heeft het reservaat sterk te lijden onder verdroging. Binnen het project Interreg ADMIRE (‘adding mire’) slaan de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde (KMDA) en PIDPA de handen in elkaar om een helofytenfilter aan te leggen waarmee oppervlaktewater gezuiverd zal kunnen worden, wat vervolgens het gebied kan worden binnengelaten. De inlaat van gezuiverd water kan hopelijk bijdragen aan het behoud van de nog resterende natuurwaarden, in afwachting van ecohydrologisch herstel op landschapsschaal.

Natuurbericht

Vijverherstel in Bos t’Ename zorgt voor meer waterbuffering en biodiversiteit

04 september 2023

Natuurpunt herstelde deze zomer de Paddevijver, een waardevolle vijver gelegen in het Bos t’Ename in Oudenaarde. De vijver was vrijwel volledig dichtgeslibt door aanvoer van slibrijk water via het bronbeekje dat de vijver voedt. Om de waterbuffering in de vijver te verhogen en ook de biodiversiteit te bevorderen werd een groot deel van het slib geruimd en de bres in de dam hersteld. Zo kan er opnieuw zo’n 2000 m³ water geborgen worden in de vijver. Deze maatregel zorgt ervoor dat ook in droge zomers steeds water beschikbaar blijft in het bos.

Natuurbericht

De nood voor een spons in ons Vlaams waterlandschap: stuwen & co to the rescue

24 augustus 2023

Jarenlang dachten we dat water zo snel mogelijk naar de zee moest. We voerden het af via grachten, beken en kanalen. Het gevolg? Een dalend grondwaterpeil aan de ene kant. En overstromingen aan de andere. Land- en tuinbouwers zijn een cruciale speler om het water langer ter plaatse te houden wanneer het regent. Via het strategisch plaatsen van het juiste type stuw op de juiste plaats kunnen landbouwers het Vlaamse watersysteem ombouwen naar een veerkrachtiger spons die water buffert in natte periodes en afgeeft bij droogte. Enkele lessen vanuit het onderzoeksproject TURQUOISE.

Natuurbericht

'Joeri Buiten' over stekelbaarsjes

03 mei 2023

Joeri gaat, gewapend met een schepnetje en een paar bokalen, kijken wat er momenteel zoal te vinden is in een beekje bij hem in de buurt.

Natuurbericht

Samenwerken aan meer ruimte voor natuur én water in het Viersels Gebroekt

08 februari 2023

In de vallei van de Kleine Nete, op en rond het Viersels Gebroekt in Zandhoven, werkt Natuurpunt samen met het Departement Omgeving, ANB, de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de provincie Antwerpen, de gemeente Zandhoven en De Vlaamse Waterweg, aan de afgraving van een historisch opgehoogd overstromingsgebied. In het verleden werd hier een oppervlakte van 3.2 ha valleigrond opgehoogd met bouwpuin uit de omgeving. Natuur en waterberging gingen verloren. Dankzij dit project zal het waterbufferend vermogen van de vallei van de Molenbeek-Bollaak hersteld worden en krijgen de blauwborst en het in Vlaanderen zeer zeldzame zomerklokje er nieuwe kansen.

Natuurbericht

Iedere stad en gemeente een wetland

02 februari 2023

Op 2 februari, Wereld Wetland Dag, pleit Natuurpunt ervoor om in iedere Vlaamse stad of gemeente een wetland - een waterrijk gebied - in te richten. De natuurorganisatie werkte de voorbije 2 jaar het project Wetlands4Cities uit: herstellen van natte natuurgebieden rond steden om ons te wapenen tegen een verstoord klimaat. Wetlands zorgen immers voor CO2-opvang, waterbuffering en infiltratie, versterken de biodiversiteit en zijn heilzaam voor de omwonenden. Als elke stad en gemeente zijn stukje natte natuur zou hebben, maken we ons land weerbaarder tegen de grillen van het klimaat.

Natuurbericht

Alles uit de kast voor bruisende beken

18 januari 2023

De jarenlange investeringen in waterzuivering, beekherstel en natuurgebieden werpen voorzichtig hun vruchten af. Hierdoor houden de typische watersoorten uit Onze Natuur het hoofd boven water. Tot daar het goede nieuws. Desondanks kampen we nog steeds met de meest vervuilde waterlopen van Europa. Niet alleen is de impact daarvan op de natuur ­desastreus, de kosten voor water­zuivering lopen ook erg hoog op. Al 25 jaar investeren we in levende waterlopen, en toch bevindt momenteel maar één van onze 195 waterlopen zich in goede toestand. Wat moet er beter?

Natuurbericht

Unieke sieralgenvondst in Dassenaarde

04 januari 2023

Niet alle algen hebben een goede naam. Ze worden vaak in verband gebracht met slechte waterkwaliteit en dan gaat het vooral om groen- en blauwalgen. Maar er zijn ook sieralgen: microscopisch kleine, eencellige algen die net heel wat vertellen over de goede waterkwaliteit. De term ‘sieralgen’ verwijst naar de vormenpracht binnen deze groep van eencellige algen. Om ze te bestuderen heb je een microscoop nodig. In Dassenaarde (Vlaams-Brabant) werd een sieralg gevonden die nog nergens anders ter wereld gezien is.

Natuurbericht

Detectives in het water: via eDNA op zoek naar lastig waarneembare diersoorten

15 december 2022

Een hele waaier aan watergebonden organismen zijn moeilijk waarneembaar, en zijn, door hun aquatische levenswijze, vaak lastig vast te stellen tijdens regulier terreinwerk voor inventarisaties. Elk organisme laat echter DNA achter in zijn omgeving, via verlies van huidcellen of schubben, ontlasting, slijm, bloed, … Door labo-analyse op waterstalen waarin dit DNA aanwezig is, kan nagegaan worden welke soorten aanwezig zijn, en kunnen ook hun relatieve dichtheden worden bepaald.

Natuurbericht

‘Attack of the clones’: het recente oprukken van de marmerkreeft in Vlaanderen

07 december 2022

De marmerkreeft (Procambarus virginalis) is een uniek geval onder de niet-inheemse rivierkreeften. Natuurlijke populaties bestaan niet en het ontstaan van deze soort is vermoedelijk het resultaat van kweek in de wereld van aquariumliefhebbers in Duitsland in 1995. Bijzonder is dat er enkel vrouwtjes bestaan waarbij ze zichzelf klonen en zich zo voortplanten. Eén enkel vrouwtje legt honderden eieren en dit verschillende keren per jaar. Hierdoor kunnen ze op heel korte tijd plassen, vijvers en waterlopen koloniseren en er zeer talrijk worden.

Natuurbericht

Hoe het verder moet met ons grootste Vlaamse klimaatproject

10 november 2022

Het Sigmaplan is een toonaangevend Vlaams project, waarbij bescherming en natuurherstel hand in hand gaan. Gezien we best nog wat trotser mogen zijn op ons grootste klimaat(adaptatie)project, organiseerde Grenzeloze Schelde en Natuurpunt woensdag 8 november 2022 een inspiratiedag. We geven naar aanleiding hiervan enkele aandachtspunten mee waar Vlaanderen de komende jaren sterk op zal moeten inzetten als we onze regio nog beter willen beschermen tegen overstromingen en zeespiegelstijging.

Natuurbericht

Bloedmooi, geneeskrachtig én nu ook in Vlaanderen: de medicinale bloedzuiger

10 november 2022

Dieren die zich voeden met ons bloed zijn niet meteen populair te noemen maar voor de medicinale bloedzuiger mogen we misschien een uitzondering maken. Medicinale bloedzuigers worden al sinds mensenheugenis gebruikt in de geneeskunde. Ze werden tot voor kort in België nagenoeg uitsluitend in de moerassen van Harchies gezien en gedocumenteerd. In Vlaanderen was er geen enkele betrouwbare waarneming gekend. De soort is echter nog redelijk verspreid aanwezig in Nederland en ook dicht tegen de grens met Vlaanderen zijn er enkele populaties. Dus het was maar een kwestie van tijd tot ze ook bij ons opdook.

Natuurbericht

Natuurpunt start cruciale fase in natuurgebied Zwarte Beek: vergiet wordt spons

12 september 2022

Het neerslagtekort in Vlaanderen bereikt recordhoogtes nu de historisch droge zomer van 1976 overtroffen werd. Specialisten zijn glashelder over de remedie: tijdens momenten wanneer er regen valt, moeten we dit maximaal laten infiltreren. In natuurgebied Vallei van de Zwarte Beek in Beringen, Halen en Lummen wordt er vanaf morgen een nieuwe fase ingegaan die de sponswerking van het gebied een enorme boost geeft. Bijna drie kilometer aan grachten zal er verondiept worden.

Pagina's

TOP